طی این مطلب قصد داریم تا رسیدگی به اوضاع مالی شرکت و ترازنامه یا بیلان مالی شرکت را مورد بررسی قرار دهیم. خاطر نشان می شویم چنانچه به هر گونه مشاوره در این خصوص نیاز دارید، می توانید با مشاوران ما درموسسه ثبتی و حقوقی ثبت شرکت کریمخان تماس حاصل نمایید. رسیدگی به اوضاع مالی شرکت به این نحو می باشد که هیات مدیره می بایست پس از انقضای سال مالی، صورت تمام دارایی ها و دیون و تعهدات ترازنامه و سود و ضرر شرکت را در گزارشی که نمایانگر وضعیت عمومی آن باشد، تهیه و تنظیم نماید و آن را بیست روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه به بازرسان شرکت تحویل دهد.

ترازنامه یا بیلان چیست؟

ترازنامه یا بیلان، صورت حسابی می باشد که نماینگر اوضاع مالی یک موسسه یا شرکت در یک تاریخ مشخص می باشد. در ترازنامه یا بیلان مالی، میزان دارایی، بدهی و سرمایه ی صاحبان موسسه قید می گردد. در واقع ترازنامه جدولی می باشد که از یک طرف اقلام دارایی شرکت و از طرف دیگر اقلام بدهی را در بر می گیرد. به عبارت دیگر ترازنامه، اقلام بستانکار و بدهکار شرکت را بیان می نماید. برای این کار می بایست کلیه ی هزینه های تشکیل شرکت، تعهداتی که شرکت ضمانت کرده است و همچنین استهلاکات و اندوخته های قانونی در نظر گرفته شود حتی اگر پس از وضع استهلاکات و اندوخته ها، سود قابل تقسیمی باقی نمانده و یا اینکه به میزان کافی نباشد.(مواد 224 و 223 و 236 ل.ا.ق.ت)

با ارزیابی و بررسی ترازنامه، افزون بر اینکه امکان مقایسه با ترازنامه های سال های پیش و روال عملکرد شرکت حاصل می شود، از این راه سهامداران از ارزش سهام خود مطلع می گردند و همچنین طلبکاران شرکت نیز از میزان قدرت و ثبات مالی شرکت پی می برند.

بر اساس ماده ی 234 لایحه قانونی 1347، الزامیست که در ترازنامه، استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود، حتی اگر بعد از وضع استهلاک و اندوخته های قانونی، سود قابل تقسیمی باقی نمانده باشد و یا اینکه کافی نباشد.

اندوخته عبارت است از مبالغی که می بایست شرکت جهت مواجه شدن با هزینه هایی مانند ضرر و زیان های حاصل از حوادثی که ممکن است رخ دهد ذخیره نماید. قانون تجارت ایران، تنظیم ترازنامه را برای تجار ضروری ننموده است اما در رابطه با شرکت های تجاری علی الخصوص برای شرکت های سهامی، تهیه و تنظیم ترازنامه را اجباری نموده است. از نظر مالیاتی ترازنامه، پایه و اساس تشخیص مالیات می باشد که موسسات تجاری و شرکت های تجاری در پایان هر سال آن را تنظیم می نمایند. علاوه بر آن تصویب نامه ی مورخ 27 آبان ماه 1340 شرکت های تجاری را مکلف نموده است که ترازنامه و حساب سود و ضرر شرکت را در آخر هر سال در روزنامه ی رسمی کشور منتشر کنند. به همین علت تجار و شرکت های تجاری هر سال ترازنامه ی عملیات شرکت را تهیه و تنظیم می نمایند.

ترازنامه ی شرکت به حساب سود و ضرر شرکت پیوست می گردد. حساب سود و ضرر شرکت شامل دو ستون، بستانکار و بدهکار می شود. در صورتی که بدهی های شرکت بیشتر باشد نشان دهنده ی ضرر شرکت بوده و در صورتی که بستانکاری شرکت بیشتر باشد، سود خالص شرکت را نشان می دهد. حساب سود و ضرر به صورت دوره ای تهیه می گردد که شروع آن از تاریخ تنظیم یک ترازنامه و انتهای آن از تاریخ ترازنامه ی بعدی می باشد، به همین جهت ترازنامه های مالی که در یک شرکت تهیه می گردد توسط حساب های سود و ضرر با یکدیگر مرتبط می شوند.

کمتر مواقعی رخ می دهد که اجتماع دو ستون ترازنامه یعنی قسمت بستانکار و بدهکار آن با هم مساوی باشند. اختلاف جمع دو ستون ترازنامه در زیر ستونی نوشته می شود که دارای کسری است. به گونه ای که بیان شد در صورتی که مبلغ اختلاف ترازنامه در ذیل ستون دارایی قید شود، از آن جایی که بدهی شرکت زیاد شده است، ضرر موسسه را نشان می دهد و اگر در زیر ستون بدهی قید شود چون بستانکاری شرکت زیاد شده است، نشانگر سود موسسه است.

تهیه،تنظیم،مطالعه و بررسی ترازنامه ی مالی شرکت، کار بسیار سخت و پیچیده ای می باشد و درک آن برای افراد عادی آسان نیست. افزون بر آن، تشخیص درستی و صحت ترازنامه ی مالی شرکت از عهده ی هر کسی بر نمی آید و نیازمند بررسی و ارزیابی دفاتر و حساب های مرتبط با آن است.

به این علت می باشد که شرکت ها و موسسات تجاری مهم جهت جلب اعتماد مردم و همچنین برطرف نمودن سوء ظن ادارات دارایی به حسابداران و مشاوران مراجعه می کنند تا صحت و درستی ترازنامه ی مالی آن ها را پذیرفته و آن را تایید کنند.

تعیین و تصویب و ثبت بیلان مالی شرکت

مطابق با تبصره ماده 89 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی بعد از اینکه گزارش مدیران و بازرسان شرکت را دریافت نمود، تصمیمات لازم را در خصوص تصویب حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت اتخاذ می نماید. لازم به ذکر است که گزارش بازرس یا بازرسان شرکت می بایست در جلسه ی مجمع خوانده شود، در غیر این صورت تصمیم گیری نسبت به تراز و حساب و ضرر سال مالی شرکت فاقد اعتبار می باشد. به همین علت، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و ضرر سال مالی پیش و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت در پی دریافت گزارش مدیران و بازرسان و همچنین تصویب ترازنامه ی مالی شرکت و دستور تقسیم سود در میان سهامداران بر عهده ی مجمع عمومی عادی می باشد. بر اساس تجویز ماده 106، در مواقعی که تصمیمات مجمع عمومی در رابطه با تصویب ترازنامه است، می بایست یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود. روشن است که بعد از انجام تشریفات ثبت، مراحل آن در روزنامه ی رسمی کشور منتشر می شود. همیچنین، تغییراتی که به تعیین و تصویب بیلان مالی شرکت مربوط می باشد هم در صلاحیت مجمع عمومی است. ثبت شرکت کریم خان در ذیل چندین نمونه از صورتجلسه ی مجمع عمومی را بیان نموده است.

نمونه ای از صورتجلسه ی مجمع عمومی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده، جهت انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت:……………….شماره ثبت ……………سرمایه شرکت ثبت شده……………….. صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت…………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………..در تاریخ …………………ساعت………………با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1.خانم /آقای………به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای………به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای……..به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای…….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در رابطه با دستور جلسه ی انتخاب مدیران ، انتخاب بازرسین، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و تصویب ترازنامه ی حساب سود و ضرر به شرح ذیل تصمیم گیری شده است.

انتخاب مدیران

اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم /آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

انتخاب بازرسین

با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای …………….به سمت بازرس اصلی خانم / آقای……………..به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه کثیرالانتشار ……………….جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

تصویب ترازنامه ی حساب سود و ضرر

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………………مورد تصویب قرار گرفت.

ج: به خانم/آقای………………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه

رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه……………….

امضاء اعضای هیات مدیره

1…………..
2…………..
3………….
4…………

امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

ثبت شرکت کریمخان در ادامه ی این نوشتار نکاتی را در خصوص صورتجلسه و تنظیم آن اضافه نموده است، که مطالعه ی آن ها کمک شایانی به صاحبان شرکت ها و موسسات می نماید.

نکات مهم:

 1. چنانچه دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به صورت فوق العاده، موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تعیین و تصویب تراز و حساب سود و ضرر و یا یک یا دو مورد از آن ها باشد، قادر می باشید نمونه ی صورتجلسه را مورد استفاده قرار داده و در دستور جلسه ی موارد مورد نیاز عنوان شود.
 2. در هر مجمع نیازی به انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار نیست و تا هنگامی که قصد ندارید روزنامه را تغییر دهید، همان اولین انتخاب معتبر می باشد.
 3. زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه طی چهار ماه اول سال مالی است و در صورتی که در آن مدت معلوم شده، مجمع به موجب دلایلی تشکیل نشد می بایست مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده تشکیل گردد.
 4. اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت با امضای ذیل صورتجلسه رضایت خود را اعلام می کنند، علاوه بر این می توانند رضایت خود را طی نامه ای مجزا اعلام کنند. لازم به ذکر است که این برگ ها می بایست به همراه صورتجلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه گردد.
 5. در صورتی که قصد بر این باشد که یک نفر به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب شود و این امر در اساسنامه مشخص نشده باشد، می بایست با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت مراحل آن توسط دو سوم اعضای مجمع تصویب شود.
 6. تنظیم صورتجلسه ی هیات مدیره با استفاده از نمونه ی ضمیمه در رابطه با انتخاب سمت اعضای هیات مدیره و مشخص نمودن دارندگان حق امضاء صورت می گیرد.
 7. صورتجلسه در سه نسخه تهیه و تنظیم می شود و می بایست تمام صفحات آن توسط هیات رئیسه ی جلسه به امضاء برسد و یک نسخه از آن به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود.
 8. اگر مجمع با حضور اکثر سهامداران تشکیل شده باشد، رعایت تشریفات دعوت مطابق با اساسنامه ی شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی می باشد.
 9. چنانچه مجمع با حضور اکثر سهامداران به وجود آمده باشد، می بایست اصل روزنامه ای که آگهی دعوت در آن منتشر شده است به ضمیمه ی صورتجلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود.
 10. نام سهامدارانی که در مجمع حضور دارند و تعداد سهام هر یک از آن ها می بایست در یک لیست نوشته شده و توسط آن ها به امضاء برسد و سپس صحت آن توسط هیات رییسه ی مجمع تایید شده و به ضمیمه ی صورتجلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه شود.
 11. صورتجلسه می بایست حداکثر طی یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *