انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن


نکاتی در خصوص شرکت های مختلط

شرکتی که دارای یک یا چند شریک تضمینی و یا با مسئولیت محدود و یا شرکاء سهامی میباشد را شرکت مختلط می گویند. برا اینکه وظیفه ی شرکاء با هم تفاوت داشته و متفاوت می باشد که شرکت های مختلط به دو بخش هستند:

 1. شرکت مختلط سهامی
 2. شرکت مختلط غیرسهامی

 

انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن

اول : شرکت مختلط سهامی

این شرکت در ماهیت همچون مرکبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که در آن عده ای شریک ضامن و عده ای شریک دارای سهم می باشد .

الف- شرکاء سهامی

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام یا بخش های که دارای ارزش برابر است و وظیفه آنان تا مقدار همان سرمایه آن هاست که در شرکت در کار پس‌انداز کرده اند و بیشتر از سرمایه خود وظیفه ی و مسئولیت ندارند.

ب- شرکاء ضامن

اشخاصی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام تبدیل نشده در حالی که به شکل سهم الشرکه می باشد و متعهد تمام دیون هستند که شرکت احتمال دارد افزون بر اموال خود پیدا نماید و در حالیکه شرکاء ضامن فراوان باشند ارتباط آنان با هم طبق قوانین و شرایط مرتبط به شرکت های تضامنی خواهد بود. در شرکت های مختلط سهامی چند نکته قابل ارزش و گفتن می باشد.

1- اسم شرکت

به موجب ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی می باشد که در تحت نام مخصوصی میان یک تعداد شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تاسیس می شود.

2- مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی

ترکیبی است از تمامی سهامداران شرکت که با مراعات قوانین مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تاسیس می شود و در واقع هر شرکت مختلط مثل شرکت سهامی عام دارای سه نوع مجمع عمومی می باشد از جمله:

 1. مجمع عمومی موسس
 2. مجمع عمومی عادی
 3. مجمع عمومی فوق العاده
الف : مجمع عمومی موسس

از تاسیس کنندگان شرکت تاسیس می شود که مسئولیتش مقرر کردن اساسنامه و همین طور شرکتنامه و مقرر کردن درخواست نامه ثبت شرکت و به ثبت رسانیدن اساسنامه آن می باشد و زمانی دارای رسمیت می باشد که حداقل اشخاصی که نیمی از سرمایه شرکت را متعهد شده اند حضور داشته باشند از سایر مسئولیت های این مجمع انتخاب هیئت نظارت می باشد.

ب: مجمع عمومی عادی

که به طور متداول و رایج سالی یک مرتبه تاسیس می شود و مسئولیت آن:

 1. بررسی به گزارش مدیران و حساب ها و وضعیت مالی شرکت
 2. تعیین هبئت ناظر برای نظارت بر کار انتخابات
 3. مذاکره ورسیدگی مورد نیاز در کارهای مختلفه شرکت
 4. بررسی به نفع و ضرر شرکت
ج: مجمع عمومی فوق العاده

همانگونه که از نامش کاملا مشخص است درحقیقت غیرمعمولی و آشفته که شرکت دچار تحمیلی و نوسانات اقتصادی شده باشد جهت اموری همچون تغییر اساسنامه یا ادامه فعالیت شرکت و یا انحلال آن تاسیس می شود.ثمره این گفتگو این است که مجامع عمومی سه گانه مسئولیت مشابه مسئولیت مجامع شرکت های سهامی عام بر ذمه خود دارند که از بحث بیشتر درباره ی آن ها ممانعت گردد

3. هیئت نظارت

در هرکدام از شرکت های مختلط سهامی هیئتی به اسم هیئت ناظر یا هیئت ناظر حداقل ترکیب از سه نفر توسط مجمع عمومی شرکاء تاسیس می شود که با اهمیت از مسئولیت به شرح زیر است :

 1. بازرس و اعتماد بر اینکه آیا شرکت به ثبت رسیده است یا خیر.
 2. مراعات اکثریت مبلغ اسمی هر سهم که از ده هزار ریال تجاوز نکند.
 3. بازرسی بر مقرر سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل.
 4. بازرسی بر حضور دوباره مالکین سهامی که پیش از فروش سهام بدهی خود را در مورد اصل و غرامت و هزینه ها به شرکت استرداد نمایند.
 5. توجه در دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت .
 6. گزارش موارد ناپسند و نابسامانی در مقرر کردن ارزیابی و لیست دارایی شرکت در صورت روئیت.
 7. فراخوان مجمع عمومی جهت انحلال شرکت .
4. انحلال شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در موارد ذیل منحل می گردد :

 1. زمانی که شرکت هدفی را که جهت آن تاسیس گردیده است اجرا کند یا اجرای آن ناممکن باشد.
 2. زمانی که شرکت جهت زمانی مشخص تاسیس گردیده و آن زمان درخواست گردیده و درباره تمدید آن مبادرت صورت نگرفته باشد.
 3. هنگامی که شرکت ورشکسته شده باشد.
 4. به موجب تصمیم مجمع عمومی و هنگامی که این اجازه جهت مجمع نام برده در اساسنامه مشخص گردیده باشد.
 5. در هنگام فوت یا ورشکستگی یکی از شرکاء با دقت به اساسنامه شرکت.
 6. به موجب تصمیم مجمع عمومی و موافقت تمامی شرکاء ضامن .

دوم : شرکت مختلط غیرسهامی

این شرکت جهت کارهای تجاری با نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک تضمینی و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می گردد و در واقع به منظور مرکبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو گونه شریک تضامنی و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک تضامنی متعهد تسویه تمام دیون و مسئولیت شرکت خواهد بود. همان گونه که ماده 41 قانون تجارت در مورد شرکت مذکور به این صورت شرح میدهد:

” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی می باشد که جهت کار تجاری در تحت نام ویژه ی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تاسیس می شود، شریک ضامن متعهد کلیه دیون است که احتمال دارد اضافه بر دارایی شرکت پیدا شود شریک با مسئولیت محدود شخصی است که تعهدات او تنها تا مقدار سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا باید بگذارد در نام شرکت میبایست عبارت ( شرکت مختلط ) و حداقل نام یکی از شرکاء ذکر شود “.

الف : تشکیل شرکت

در تاسیس شرکت مختلط غیرسهامی موارد زیر مهم است:

 1. نام شرکت که با عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکاء تضمینی باید ذکر شود.
 2. تاسیس شرکت با مقرر کردن شرکتنامه انجام می گیرد.
 3. روابط شرکاء بر مطابق اساسنامه و شرکتنامه می باشد.
 4. اداره شرکت با شرکاء تضمینی است و حدود تعهدات آن ها همان قدر است که در شرکت های تضامنی تنظیم گردیده است.
 5. شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت مداخله ی ندارد.
 6. هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود که جهت شرکت داد و ستد بنماید در مورد مسئولیت مرتبط به آن داد و ستد با هدف شریک ضامن خواهد بود فقط درحالی که واضح نموده باشد، این دادو ستد را به عنوان وکالت از جانب شرکت انجام داده است.
 7. هر کدام از شرکاء با مسئولیت محدود اجازه بازرسی برکار شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت جهت اطلاع خود صورت منتخب تدوین نماید.
 8. هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون موافقت دیگر شرکاء نمی تواند کلیه یا بخشی از سهم الشرکه خود را به شخص سوم داده او را وارد شرکت نماید.
 9. هر زمانی یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود بدون اجازه دیگر شرکاء حق خود را به طور کلی یا جزئی به شخص سوم انتقال دهد ، آن شخص سوم اجازه مداخله و تجسس و نظارت در کارها شرکت را نخواهد داشت.

ب: روش اداره شرکت مختلط غیرسهامی

اداره هر شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شرکاء ضامن است و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی اشاره گردیده و متعهدات آن ها به همین روش است و شرکاء با مسئولیت محدود در اداره شرکت وظیفه و مداخله ی ندارند ، همان گونه که ماده 145 قانون تجارت شرح میدهد :

” شرکت با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک اجازه اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره کارهای شرکت از مسئولیت او است ”

و ماده 144 قانون مذکور چنین واضح دارد :

” اداره شرکت مختلط غیرسهامی به ذمه شریک یا شرکاء ضامن و حد اختیارات آن ها همان اندازه است که در شرکت های تضامنی ذکر گردیده است .”

ج: انحلال شرکت

موارد انحلال شرکت های مختلط غیرسهامی کاملا همان مواردی است که در شرکت های مختلط سهامی شرح داده شده و از تکرار دوباره آن جلوگیری کنید و دیگر مباحث و امور مرتبط به شرکت های مذکور مطابق همان اصولا و مقرراتی است که در مورد شرکت سهامی مختلط اشاره میشود.

ارائه خدمات حرفه ای در مورد انواع شرکت های مختلط و نکات مهم در تشکیل و ثبت آن در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *