انتقال جزیی و کلی علامت تجاری

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری


قابلیت نقل و انتقال علامت تجاری در موسسه حقوقی ثبت کریم خان

به دلیل ابزاری بودن علامت تجاری به راحتی قابل نقل و انتقال است.این واگذاری ها می تواند اعم از بخشی از علامت و یا کل علامت تجاری باشد.این واگذاری و جابه جایی باید زیر نظر مقررات و ضوابط قانونی باشد تا اعتبار داشته باشد.ماده ی 139اساس نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات بیان میدارد:برای واگذاری حق مالکیت علامت ثبت شده باید به مرجع ثبت کننده مراجع و در آن جا ثبت گردد.مادامی که این جابه جایی فقط بین اشخاص و ثبت نشده باشد مرجع علامت تجاری را به نام مالک خواهد شناخت.

انتقال جزیی و کلی علامت تجاری

انتقال جزیی علامت تجاری

زمانی که علامت تجاری برای بعضی از اجناس و فعالیت های شناخته شده یا در منطقه خاص مورد استفاده شده منتقل شود واگذاری علامت تجاری بصورت جرئی صورت میگیرد انتقال جزیی.به طور مثال بکارگیری و واگذاری علامت تجاری بصورت منحصربرای شخص در شهر یا مکان خاص صورت گیرد.به دنبال پیگیری قانون در مورد واگذاری علامت تجاری چه بصورت جزئی یا کلی در ادامه به رسیدگی موارد قانونی می پردازیم.

واگذاری علامت تجاری بصورت جزئی

در مباحث قبل بیان شد که مالک علامت تجاری حق واگذاری علامت تجاری خود را بصورت کلی به شخص دیگر دارد.

جهت واگذاری برند مدارک ذیل مورد نیاز است:

 1. کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
 2. کارت ملی و شناسنامه مالک جدید
 3. کارت ملی و شناسنامه مالک قدیم
 4. اسناد حاکی بر موضوع فعالیت برای مالکیت جدید برند
 5. دریافت نامه های مربوط به استعلام واگذاری برند و تنظیم قراداد نامه در دفتر خانه اسناد
 6. شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه،شماره اظهارنامه
 7. انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
 8. مدارک نمایندگی قانونی، ( در صورت وجود )
 9. رسید مرتبط به هزینه های پرداخت شده

مراحل واگذاری علامت تجاری به شرح زیر می باشد:

 1. تنظیم سند صلح علامت تجاری در دفاتر اسناد رسمی
 2. استعلام سابقه ثبت علامت تجاری از اداره مالکیت صنعتی توسط دفترخانه ( در زمان واگذاری برند،حتما باید به مدت اعتبار آن جهت منقضی نبودن برند توجه کرد.)
 3. تقاضایی کتبی برای ثبت واگذاری در دفتر ثبت اداره مالکیت صنعتی
 4. چاپ آگهی واگذاری علامت در روزنامه رسمی

الزامات قانونی انتقال علامت ثبت شده

جهت ثبت واگذاری باید در تقاضانامه کتبی طبق ماده139 اساس نامه ثبت علایم و اختراعات نکات ذیل صراحتاًنام برده شود.

شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران

اسم و نشانی و تابعیت مالک جدید یا نماینده قانونی وی در صورت واگذاری جزئی، و اعلائم اجناس و فعالیت های که علامت نسبت به آن ها انتقال داشته است.

ماده 140- اگر واگذاری در مورد جرئی از اجناس یا فعالیت موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت، به صورت مشخص بدنبال علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ،و در صورت ثبت با انتقال مزبور طبقه ، یا طبقاتی بصورت کلی از چهارچوب علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی به تعداد طبقات نام برده تعلق می گیرد وزمانی که واگذاری صرفاَ مربوط به اجناس یا فعالیت های ، بدون واگذاری کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ، و در ابتدا از راه های نام برده شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده مندرج می گردد.

تبصره 1 – هرگاه واگذاری موضوع این ماده در دفتر الحاقیه درج گردد، لازم است به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره 2- درزمان واگذاری جزیی اجناس و فعالیت های موضوع علامت،نمیتوان زمان اعتبار بخش منتقل شده را بیشتر از زمان اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت شود.

تبصره 3-در صورت واگذاری جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مالک جدید می تواند تقاضایی صدور گواهی نامه علامت برای باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را خواستارشود.

تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در زمان مشخص تمدید نگردد، منعی در تمدید علامت برای آن دسته از اجناس و فعالیت های که قبل از زمان تمدید جزئی انتقال داده شده اند،نخواهد داشت.

تبصره 5- واگذاری و جابه جایی جزیی اجناس و فعالیت ها ی موضوع علامت باید درآخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز ثبت گردد.

ماده 141- اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده توسط مالک علامت بصورت قانونی به سایر نیز داده شود.

همچنین در مجوز بهره برداری باید بصورت واضح نمایان گردد که آیا اجازه به شکل منحصری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق دادن تصدیق های بعدی را دارد یا خیر.

هر مجوز بهره برداری که انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن کامل مشخص نشده باشد و به ثبت برسد غیر انحصاری تلقی می گردد.

ماده 142- مرجع ثبت موظف است مواردی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر چگونگی و مرغوبیت اجناس یا فعالیت های موضوع علامت از طریق اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری دردسترس قرار دهد، در غیر این صورت،مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.

ماده 143- مالک علامت باید بصورت کاملا صریح موارد ذیل رادر تقاضانامه خود جهت ثبت جواز بهره برداری به مرجع ثبت استرداد نمایید:

 1. اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود.
 2. اظهار اجناس یا فعالیت ها ی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها تعلق گرفته است ،هنگامی که اجازه فقط به بخشی از اجناس یا فعالیت ها باشد.

به همراه تقاضانامه باید اسناد ذیل جهت اخذ مجوز بهره برداری ضمیمه شود:

 1. سندقانونی حاکی بر واگذاری مجوز بهره برداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است.
 2. اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
 3. مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
 4. وصول مربوطه به هزینه های پرداخت شده

تبصره 1- مرجع اخذ جواز بهره برداری و چاپ آگهی طبق ماده 146 این اساسنامه ،گواهی اخذ جواز بهره برداری را برای اجازه گیرنده درصورت تقاضا صدور میشود.

تبصره 2- چنانچه مراحل پایان یا لغو پیش از سررسید جواز بهره برداری برحسب قوانین و مقررات مربوط در قالب متن قراردادباشد، با انجام تغییرات مناسب نیزهم به دستاویز مقررات این ماده ، قابل درج خواهد بود.

ماده 144- اسناد و مدارک مورد نیازجهت انصراف مالک علامت که با ارائه درخواست کتبی به مرجع ثبت نسبت به حقوق مالک می باشد به شرح زیر می باشد:

 1. اقرار نامه رسمی حاکی بر انصراف که به امضاء مالک علامت رسیده است.
 2. اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
 3. مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
 4. وصول مربوطه به پرداخت هزینه های حق ثبت تغییرات

تبصره 1-مادامی که مالک علامت بهره برداری علامت را در زمان معتبر بودن آن چه بصورت جزئی یا کلی واگذار نکرده باشد انصراف وی از قانونی خود نسبت به علامت ثبت شده صورت میگیرد.

تبصره 2- حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت به هنگام انصراف استراد نخواهد شد.

ماده 145- اصل یا کپی گواهی سند واگذاری،اعطاء اجازه بهره برداری، پایان یا لغو پیش از سررسید اخذ بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از ایران انجام شده باشد،

که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل واگذاری،اعطاء اجازه بهره برداری، پایان یا لغو پیش از سررسید اخذ بهره برداری یا انصراف بهره برداری یا انصراف از مالکیت علامت، برای ثبت آندر نیز می باشد.

ماده 146- تمامی جابه جایی و واگذاری ها یا لغو و پایان و یا انصراف از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و به دنبال گواهی نامه علامت ثبت می گردد و جز در مورد تغییر نشانی،به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی چاپ می شود.موارد نام برده تا زمانی که ثبت نشده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل تحویل دادن نمیباشد.ثبت آن ها مشروط به پرداخت هزینه های تعیین شده در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه چاپ آگهی مربوط خواهد بود.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *