اداره کل ثبت شرکت و مالکیت صنعتی

اداره کل ثبت شرکت و مالکیت صنعتی


اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه نوع موسسه ای می باشد؟

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ،از دو اداره متشکل گردیده است، یکی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و دیگری اداره مالکیت صنعتی که در این مقاله ثبت کریم خان به معرفی آنها می پردازد.

اداره کل ثبت شرکت و مالکیت صنعتی

الف- اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اداره کل ثبت شرکت ها وفق ماده 1 نظامنامه( بخشنامه) اجراء قانون ثبت شرکت ها،که در خرداد سال 1310 مصوب گشت،تشکیل گردید و در آغاز اسم آن،دایره ی ثبت شرکت ها بوده است.براساس قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه اجرایی آن،کلیه ی موسساتی که در ایران تأسیس و کانون اصلی آنان در ایران می باشد،شرکت ایرانی به شمار می آیند و می بایست ثبت شوند.

همینطور هر شرکت بیگانه که در کشور اصلی آن،سازمان قانونی شناخته شده ،به منظور فعالیت تجاری در ایران توسط شعبه یا نماینده خویش ،لازم است در ایران در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.موسسات ایرانی که کانون اصلی آنان در شهر تهران می باشد و نیز موسسات خارجی در اداره ثبت شرکت ها و سازمان های غیر تجاری که مکان آن در تهران می باشد، ثبت می شوند.در این اداره کل ثبت شرکت ها ،دفتر ویژه ای جهت به ثبت رساندن شرکت های خارجی وجود دارد و این موسسات می بایست در این دفتر به ترتیب درخواست و در تحت شماره ترتیبی به ثبت برسند.

شرکت های ایرانی که مرکز اصلی آن ها در شهرستان هاست،در اداره ثبت همان محل به ثبت می رسند.تغییراتی که در این شرکت ها(اعم از شرکت های ایرانی و خارجی)ایجاد می شوند و مطابق قانون تجارت یا لایحه اصلاحی قانون تجارت باید ثبت و اعلام شوند،در این اداره(یا اداره ثبت شهرستانی که شرکت در آن جا به ثبت رسیده است)ثبت و اعلام خواهند شد.موسسه های غیر تجاری نیز به موجب ماده 584 قانون تجارت که تاریخ ثبت آن ها را در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد،تاریخ ایجاد شخصیت حقوقی آن ها می داند،باید به ثبت برسند.

همچنین در اداره کل ثبت شرکت ها ،لازم است بازرگانان (اعم از حقیقی و حقوقی و اعم از ایرانی و خارجی) اسم خویش را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نمایند.وظیفه تاجران برای ثبت نام خویش در این دفتر،به موجب حکم ماده 16 قانون تجارت می باشد.در ایران هم تاجران حقیقی و موسساتی که تجارتخانه یا کانون اصلی آنان در تهران واقع شده است، اسم خویش را در دفتر ثبت تجارتی اداره ثبت شرکت ها و سازمان های غیرتجاری به ثبت رسانده و اشخاصی که تجارتخانه یا کانون اصلی فعالیت آنان در شهرستان ها واقع گردیده ،در دفتر ثبت تجارتی اداره ثبت محل، اسم خویش را ثبت می نمایند.

موسسات خارجی که کانون اصلی فعالیت آنان در خارج از ایران می باشد،اما دارای شعبات دیگری در ایران می باشند،لازم است در دفتر ثبت تجارتی اداره کل ثبت شرکت ها و سازمان های غیرتجاری اسم خویش را به ثبت رسانند.تغییراتی که پس از ثبت نام بازرگانان در موقعیت آنان ایجاد می گردد می بایست در این دفتر ثبت شود.به طور مثال مرگ تاجر حقیقی یا تغییر مکان فعالیتش یا کانون اصلی سازمان یا شعبه آن و همچنین ورشکستگی تاجر حقیقی یا تغییر مکان فعالیت یا کانون اصلی موسسه یا شعبات آن و همچنین ورشکستگی تاجر و منحل شدن شرکت،لازم است به آگاهی اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رسیده گردد تا اعلام شده و درخواست (اظهارنامه)ثبت تغییرات تنظیم و ارائه گردد تا در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود.

از آن جهت که در زمان ثبت نام تجار در دفاتر ثبت تجارتی،می بایست درخواست ثبت طبق سه نسخه اظهارنامه انجام گردد که یکی از آنان با ذکر شماره ثبت و تاریخ و نام و دفتر ثبت تجارتی به وزارت بازرگانی ارسال گردد،در زمان ثبت تغییرات همچنین لازم است اظهارنامه ثبت تغییرات در سه برگه تنظیم و امضاء و تسلیم شده و یک نسخه از اظهارنامه به آن وزارتخانه ارسال گردد.

اداره کل ثبت شرکت ها و سازمان های غیر تجاری بر اساس مفاد 6 و 11 و 12 قانون تجارت،دفاتر تجاری(به جز دفتر کپیه) را امضاء نموده و و نسبت به پلمپ آن اقدام می کند.در آخر این که دفاتر تجاری آن گروه از تاجران حقیقی که در تهران فعالیت می نمایند یا موسساتی که مرکز کانون اصلی آنان در تهران قرار دارد،در اداره مذکور امضاء و پلمپ می گردنند.

در خصوص سازمان های خارجی هم که در کشور اصلی،سازمان قانونی به شمار آمده اند و در ایران توسط شعبه خویش به فعالیت تجاری اشتغال دارند،امضاء دفتر تجاری آنان و پلمپ دفاتر یاد شده در اداره کل ثبت شرکت ها و سازمان های غیر تجاری صورت می پذیرد.موسسات ایرانی که کانون اصلی فعالیت آنان در شهرستان ها واقع گردیده و همچنین بازرگانان حقیقی که در آن شهرستان ها فعالیت می نمایند،دفاتر خویش را در اداره ثبت محل امضاء نموده پلمپ می نمایند.

ب- اداره مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی، مالکیت فرد بر یکی از حقوقی است که در حوزه صنعت و تجارت برای افراد ،شناخته شده می باشد نظیر حق بر علامت تجاری و حق بر اختراع (حق اختراع).این مالکیت،دارای دو جنبه ی مادی و غیرمادی است که جنبه غیر مادی به جنبه مادی چیره گردیده است و لذا مالکیت صنعتی را مالکیت معنوی هم می نامند و در ایران و کشوهای دیگر دنیا ،با مقرر نمودن قوانین ویژه از این مالکیت پپشتیبانی می نمایند.

در خصوص مالکیت صنعتی ،عهدنامه پاریس معروف به قرارداد پاریس در سال 1883 توسط اعضای همایشی که جهت گردآوری آن در پاریس به دور هم جمع گشته بودند، مصوب شد و بعد تدریجاً سایر کشورها به آن عهدنامه پیوستند.دولت ایران بر اساس قانون پیوستن دولت ایران به عهدنامه پاریس،که در اسفند سال 1337 به تصویب رسید،به این کنوانسیون پیوست و وزارت خارجه جاری ،تاریخ این پیوستن را 24/9/1338 اعلام نمود.

در این قرارداد،بعداَ در سال های 1967(1346) و 1979(1358) اصلاحاتی بر اساس عهدنامه های استکهلم صورت گرفت و قانون پیوستن دولت ایران به این اصلاحات در سال 1377 مصوب گردید.به منظور پشتیبانی از مالکیت صنعتی،لازم است فردی که مالک آن می باشد،مالکیت خویش را ثبت نموده د و به همین منظور،قوانینی در خصوص ثبت آن،مقرر و مصوب گشته است.در ایران،قانون ثبت علایم و اختراعات به تصویب رسیده در سال 1310 و بخشنامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات به تصویب رسیده در سال 1337 ، هم اکنون مجری می باشد.

اداره مالکیت صنعتی،نسبت به ثبت علامت تجاری و اختراعات اقدام نموده و به این صورت،برای مالک علامت تجاری گواهی نامه ی ثبت علامت تجاری صدور می گردد و حق انحصاری استعمال علامت تجاری به مهلت 10 سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاری ایجاد می گردد که این زمان برای مراتب فراوان به تمدید می رسد.در خصوص اختراع،مالک اختراع قادر است تقاضای ثبت اختراع را کند و اداره مالکیت صنعتی،تصدیق ثبت اختراع را به اسم وی صادر می نماید.

این گواهی نامه،برگه ی اختراع هم نامیده می شود و براساس این که مالک اختراع به چه مهلتی تقاضا نموده باشد(5 سال تا 20سال) حق انحصاری ااستعمال اختراع،از زمان ارائه اظهارنامه ثبت اختراع با وی است،بی آنکه این مهلت قابل تجدید باشد چون بعد از سپری شدن این مهلت ،هر فردی امکان استفاده از آن اختراع را دارد.علامت تجاری و اختراع،می بایست در اداره مالکیت صنعتی در تهران واقع ثبت گردنند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان که در این مطلب به شرح اداره کل ثبت شرکت و مالکیت صنعتی پرداخت، با مشاوران متخصص خویش آماده ی ارائه ی هر گونه خدمت رسانی در زمینه های ثبت شرکت ،ثبت انواع تغییرات شرکت،ثبت برند،اخذ کارت بازرگانی،استعلام نام شرکت ها،دریافت جواز تأسیس و ثبت اختراع ، به شما همراهان می باشد. جهت تماس با ثبت کریمخان 78146 را شماره گیری فرمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *