آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی میان اشخاص حقیقی، در کارهای مرتبط به تولید و پخش ، برای توسعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وسیله همکاری شرکاء با توجه به مقررات بخش تعاون تاسیس می گردد.در این شرکت ، تعداد شرکاء حداقل ۷ نفر و حداقل تعداد هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر می باشد و همچنین […]

به شرح ماده اول ” قانون شرکت های تعاونی” مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ شمسی شرکت تعاونی به بیان دیگر ” شرکتی که جهت مدت بی نهایت به موجب رفع نیازهای مشترک شرکاء و پیشرفت وضع مادی و اجتماعی آنان تاسیس میشود. موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند مورد زیر باشد: اجرای خدمات عمومی […]

توضیحاتی در خصوص موارد اخراج از تعاونی در این مقاله موارد اخراج از تعاونی به شما یادآور می گردد.فرد حقیقی که ملزم به قصد ایجاد تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی تاسیس می کند را جز اعضا شرکت های تعاونی می گویند باشد. بدین معنی که افراد حقوقی قادر نیستند به عضویت شرکت های تعاونی […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی پرداخته است.تاسیس شرکت تعاونی و همینطور امور آن،می بایست طبق قوانین و مقررات بخش تعاونی تصویب شده در سال ۱۳۷۰ واصلاحی به تصویب رسیده در سال ۱۳۷۷ دیگر قوانین و اصل مربوطه،صورت پذیرد.بر اساس مقررات ذکر شده،وزارت تعاون که وظیفه نظارت بر […]