آرشیو برچسب‌ها: شرایط ثبت شرکت تعاونی

برابر ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکاء بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل […]

شرکت تعاونی میان اشخاص حقیقی، در کارهای مرتبط به تولید و پخش ، برای توسعه اوضاع اقتصادی و اجتماعی به وسیله همکاری شرکاء با توجه به مقررات بخش تعاون تاسیس می گردد.در این شرکت ، تعداد شرکاء حداقل ۷ نفر و حداقل تعداد هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر می باشد و همچنین […]

به شرح ماده اول ” قانون شرکت های تعاونی” مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ شمسی شرکت تعاونی به بیان دیگر ” شرکتی که جهت مدت بی نهایت به موجب رفع نیازهای مشترک شرکاء و پیشرفت وضع مادی و اجتماعی آنان تاسیس میشود. موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند مورد زیر باشد: اجرای خدمات عمومی […]

توضیحاتی در خصوص موارد اخراج از تعاونی در این مقاله موارد اخراج از تعاونی به شما یادآور می گردد.فرد حقیقی که ملزم به قصد ایجاد تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی تاسیس می کند را جز اعضا شرکت های تعاونی می گویند باشد. بدین معنی که افراد حقوقی قادر نیستند به عضویت شرکت های تعاونی […]