نحوه ی تقاضای ثبت اختراع


بنابر ماده ی 1 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،اختراع حاصل تفکر اشخاصی است که محصول ویژه ای را برای بار اول عرضه می کنند و در یک شغل خاص مانند فن،فناوری،صنعت و … مشکلات را برطرف می کنند.قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات طبق مصوب اول تیر ماه 1310 ثبت اختراع را در کشورما اجازه می دهد و طبق اساس نامه قانون نامبرده که در سال 1310به تصویب رسیده و در سال 1337 برای بازنگری قرار گرفته است جهت ترتیب ثبت تجملاتی را تدارک می بیند.

 

ماده 26 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات تعیین کرده: ” کاشف هر نوع اکتشاف یا ابتکار تازه در قسمت مختلف اعم از صنعتی و …که دارای حق انحصاری می باشد مطابق ضوابط و طی مدت تعیین شده می تواند از اختراع خود استفاده نماید.البته می بایست اختراع ذکرشده در اداره ثبت اسناد تهران طبق قوانین و مقررات ثبت شده باشد.متنی که اداره ثبت اسناد تهران ارائه می دهد ورقه اختراع نام دارد”.

به موجب ماده ذکر شده،ثبت اختراع در کشور ما به صورت اختیاری می باشد،اما اختراع زمانی که مانند ضوابط قانون ثبت شده باشند پشتیبانی می شود .مکان ثبت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران میباشد.در جهت ثبت اختراع، مخترع می بایست درخواست ثبت را مانند اظهارنامه ای که مطابق نمونه های چاپی از سوی اداره ثبت تنظیم شده است را در سه نسخه به زبان فارسی تهیه و به همراه امضاء به اداره ثبت ارائه نماید.

اظهارنامه ثبت اختراع می بایست شامل نکات ذیل باشد:

1-نام و شغل و محل سکونت و تابعیت متقاضی
2-نام و اقامتگاه نماینده او در تهران چنانچه اظهارنامه به وسیله وکیل ارائه شود.
3-موضوع اختراع بصورت خلاصه و واضح
4-بنابر ماده 33 قانون ثبت علائم و اختراعات زمانی را که متقاضی بدون شرطی جهت اعتبار ورقه اختراع اختصاص می دهد .
5-تاریخ و محل صدور و شماره ورقه اختراع در خارج از کشور چنانچه ورقه ی آن اختراع در خارج از کشورما صادر شده باشد.
6- مکانی که متقاضی در تهران انتخاب می کند.
7-نام و محل سکونت افرادی که ساکن ایران بوده اند و صلاحیت اخذ تمامی دستورات مرتبط به اختراعی که درخواست به ثبت رسیدن آن را دارند،داشته باشند.

امکان دارد که در خارج از ایران موارد اظهارنامه که شامل نام و نشانی متقاضی، موضوع اختراع ، نام کشوری که اختراع در آن ثبت شده باشد و شماره و تاریخ ثبت به زبان فرانسه یا انگلیسی نگارش شود.

به اظهارنامه ثبت اختراع میبایست مدارک زیر پیوست شود:

 1. ارائه سه نسخه از شرح مختصری از اختراع یا محصول تازه ای که برای آن ورقه اختراع درخواست می شود.
 2. ارائه سه نسخه از الگویی در جهت درک شرح آن ضروری می باشد
 3. قبض صندوق اداره ثبت اسناد مبنی بر ادای هزینه نامبرده در ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات

بنابر ماده 24 اساس نامه ثبت علایم تجاری و اختراعات، اظهارنامه می بایست به مبحث اصلی یک اختراع و مسائل مفصل مرتبط با همان موضوع اصلی محدود می باشد.
درصورتی که پیش ازاین در خارجه اختراعی ثبت شده باشد متقاضی برحسب اختراع اصلی و بفرجام رسیده می تواند ورقه اختراع را تقاضا نماید.
به موجب ماده 25 اساس نامه ثبت علایم و اختراعات تشریح مفصل اختراع بنابر ماده 23 که به اظهارنامه پیوست می شود می بایست به زبان فارسی تنظیم شده و در پایان آن گزیده ای از اختراع و چگونگی انجام آن افزوده می شود.

با وجود اين اگر برای متقاضی تهیه آن به زبان فارسی امکان پذیر نبود میتواند آن را به فرانسه یا انگلیسی به طور کامل توصیف نماید و چکیده آن را به فارسی پیوست دهد.

مطابق ماده 27 اساس نامه ثبت علایم و اختراعات ، تشریح اختراع و الگو های آن میبایست برروی یک طرف کاغذ22*34 نگارش شود و همچنین شماره ترتیبی در آن قید شود.مطابق ماده 28 اساس نامه ثبت علایم و اختراعات،بعد از اخذ اظهارنامه،می بایست درستی آداب ابتدایی آن توسط بخش ثبت علایم و اختراعات بررسی شده و بادرج نمودن اظهارنامه در دفتر درخواست ها، نسخه دوم نیز که شاخصه های نسخه اصلی را دربر دارد بعد از امضاء و مهر اداره ثبت با درج تاریخ ساعت و روز و ماه و سال به متقاضی برگردانده می شود.

به موجب ماده 29 اساس نامه ثبت علائم و اختراعات از زمان تاریخ ارسال اظهارنامه به دفتر،طی 15 روز مسئول شعبه اختراعات،مطابق با قوانین واساس نامه ، اظهارنامه و پیوست های آن را بررسی کرده و چنانچه دارای کاستی هایی باشد. آن را به صورت کتبی به متقاضی ابلاغ کرده و برای برطرف نمودن کاستی ها مهلتی 2 ماهه چنانچه متقاضی ساکن ایران باشد و شش ماه اگر در خارجه باشد مشخص می نماید.در صورت بهانه توجیه پذیر شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت ذکر شده تنها یک بار قابلیت تمدید دارند.

در صورتی که متقاضی طی مهلت تعیین شده کاستی ها را برطرف نکند و یا اظهارنامه مطابق با قوانین نباشد ، قسمت علائم و اختراعات با بیان دلیل آن را فسخ نموده و به متقاضی به صورت کتبی اطلاع می دهد.متقاضی قادر است در مدت تعیین شده اظهارنامه را مطابق قانون به دادگاه موجود در شهرستان اعتراض نماید.(امروزه با عنایت به قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1373، مراجع بررسی دادگاه های عمومی می باشند).

ثبت اختراع

مواد 30 و 31 و 32 و 33 اساس نامه ثبت علایم و اختراعات تعیین کرده است:
ماده 30- چنانچه اظهارنامه مطابق با قوانین باشد اختراع در دفتر مخصوصی با توجه به مراحل زیر ثبت می شود:

 1. شماره ثبت
 2. شماره دفتر اظهارنامه
 3. تاریخ دریافت اظهارنامه با مشخص نمودن ساعت،روز،ماه و سال
 4. نام و نشانی کامل ارائه دهنده اظهارنامه
 5. نام و نشانی نماینده متقاضی اختراع چنانچه درخواست اختراع به وسیله نماینده به ثبت برسد.
 6. موضوع اختراع
 7. زمان اعتبار ورقه اختراع
 8. شماره ثبت و مدت زمان اعتبار ورقه اختراع در خارج
 9. تاریخ ثبت اختراع
 10. امضا رییس شعبه ثبت علایم تجاری
 11. امضا متقاضی ثبت اختراع یا وکیل وی
 • تبصره- برای هر اختراع در دفتر ثبت اختراعات دو صفحه اختصاص داده می شود و می بایست هر تغییر در موضوع اختراع و تمامی واگذاری هایی مربوط به اختراع در صفحات ذکر شده به ثبت برسد.

ورقه اختراع بعد از ثبت آن به دارنده اختراع یا وکیل وی ارائه میشود نکات زیر را دارا می باشد:

 1. شماره ثبت اختراع
 2. شماره دفتر اظهارنامه
 3. موضوع اختراع
 4. تاریخ ارائه اظهارنامه
 5. نام و نشانی دارنده اختراع و نماینده وی
 6. نشانی دارنده اختراع در ایران
 7. زمان اعتبار ورقه اختراع
 8. شماره ثبت و زمان اعتبار در خارجه
 9. امضا رییس شعبه ثبت علایم تجاری و اختراعات
 10. امضای مدیر کل ثبت
 11. تاریخ صدور و شماره ورقه اختراع

یک رونوشت از تشریح و چکیده و الگوی اختراع که به ورقه اختراع توسط منگنه پیوست و مهر می شود.

 • ماده 32-اداره مربوطه طی مدت 30 روز بعد از به ثبت رسیدن اختراع، آگهی دارای موضوع ذیل را منتشر مینماید:
 • شماره ثبت اختراع
 • مدت زمان اعتبار ورقه اختراع
 • نام و نشانی دارنده اختراع
 • موضوع اختراع

در روزنامه رسمی کشور ، آگهی به همراه امضای رییس قسمت علائم تجاری به چاپ می رسد.

 • ماده 33-زمان اعتبار ورقه اختراع از تاریخ ارائه اظهارنامه به حساب می آید.

بنا به درخواست متفاضی زمان اعتبار ورقه اختراع در کشور پنج یا ده یا پانزده یا نهایت بیست سال می باشد .اداره ثبت در زمان اخذ اظهارنامه ثبت اختراع ،هزینه ثبت و تنظیم آن و آگهی های مرتبط را مانند فهرست تعیین شده دریافت می نماید.زمانی اعتبار ورقه اختراع پس از ثبت مصون می ماند که دارنده اختراع هزینه ای را در جهت ادامه اعتبار هر ساله پرداخت کند ولی اگر بیشتر از سه ماه در پرداخت قسط ها درنگ نماید در این صورت فاقد اعتبار می باشد و هر شخصی می تواند از اختراع او بهره ببرد.

کادر حرفه ای موسسه حقوقی کریم خان، با چند سال تجربه در عرضه ی تقاضای ثبت اختراع در سریع ترین زمان به شما عزیزان بهترین خدمات را ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *