چگونگی ثبت تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود


تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود چگونه ثبت می گردد؟

در قانون تجارت،شرکت با مسوولیت محدود اینگونه تعریف می گردد:”شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر به منظور امور تجارتی تشکیل گشته و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت،در قروض و تعهدات شرکت مسئول می باشد.بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت هر یک از سهامداران در خصوص بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت بوده و در صورت عدم کفایت مجبور به مصرف اموال شخصی خود را در این راه نمی باشند.در ایران شرکت با مسئولیت محدود تنها با حداقل 2 شریک قابل ثبت بوده و هر گونه نقل و انتقال سهام آن فقط از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر می باشد.

 

چگونگی ثبت تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود

موسسه ثبت کریم خان در خصوص تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود برای شما عنوان خواهد نمود.

تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود

شرکاء شرکت با مسوولیت محدود با اختیاری از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ناشی می گردد،می توانند اقدام به انجام تغییرات مذکور در ذیل نمایند که عبارت است از:

 1. تغییر نام شرکت
 2. تغییر موضوع شرکت
 3. تغییر محل شرکت
 4. نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 5. افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
 6. افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
 7. کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
 8. کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
 9. تغییرات و اصلاح مواد اساساسنامه

در ادامه ثبت کریمخان به شرح هر یک از این مراحل به طور جداگانه می پردازید.

تغییر نام شرکت با مسوولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای تمامی شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه خود در شرکت.
 • در صورتیکه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل گردد ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت ضروری می باشد.
 • انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه چنانچه تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
 • امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
 • مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir به منظور اعلام درخواست تغییر نام به اداره محترم ثبت شرکت ها
 • ارسال مدارک به وسیله ی پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاییدیه پذیرش
 • امضاء ذیل دفاتر ثبت پس از موافقت مسئول مربوطه
 • ثبت آگهی

تغییر موضوع شرکت با مسوولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن تمامی کلیه شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه خود.
 • در صورتیکه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز خاص از مراجع ذیصلاح باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و برگ استعلام اخذ و به مرجع مربوطه تحویل و در ظرف مهلت مقرر جواب استعلام را دریافت و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
 • دفاتر ثبت پس از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود

در خصوص تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود ،مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که تمامی شرکا با قید کردن میزان سهم الشرکه ی خود می بایست آن را به امضاء برسانند.

چنانچه تعداد شرکا زیاد باشدطبق ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی عنوان می شود که صورتجلسه باید توسط آنها امضا شود. این صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تاریخی که مجمع تشکیل شده، باید توسط اعضای شرکت یا وکیل رسمی تحویل اداره ثبت شرکتها داده شود و ثبت گردد.

هر گاه در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود اختیار تغییر محل شرکت به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره می بایست صورتجلسه ای در خصوص ثبت تغییر محل تنظیم کرده و چنانچه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، پرونده شرکت مربوطه طبق درخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می گردد.

نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء در شرکت با مسوولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و درج نام آن ها در بالای صورت جلسه
 • تمامی شرکاء باید ذیل صورت جلسه را امضاء نمایند،اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده و کسانی که جدیداَ وارد شرکت شده اند.
 • چنانچه شرکائی که از شرکت خارج می شوند در هیات مدیره سمتی داشته باشند یا از شرکای جدید الورود به عضویت در هیات مدیره مایل باشند، با تنظیم صورتجلسه دیگر نسبت به انتخاب اعضا و تعیین سمت اقدام خواهد شد و در صورتیکه شرکاء جدید مایل به عضویت نباشند ،در آن صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد کرد.
 • مطابق با قانون انتقال سهم الشرکه باید به موجب سند رسمی انجام گیرد در نتیجه هر یک از شرکاء که قصد انتقال سهم الشرکه خود را داشته باشند ،با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با ارائه موافقت نامه یا صورت جلسه مجمع می توانند اقدام نمایند.
 • همچنین شرکایی که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود و با ارائه وکالت نامه رسمی ،ضمن مراجعه به اداره ثبت ذیل دفتر ثبت را امضاء نمایند.

افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسوولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که توسط تمامی شرکاء با ذکر میزان سهم الشرکه خود به امضا رسیده باشد.
 2. در صورتیکه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود می بایست تشریفات دعوت طبق اساسنامه و قانون تجارت رعایت و مدارک مثبته ارائه شود.
 3. طبق ماده 109 قانون تجارت اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد باید نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج گردد و به امضای آنان برسد.
 4. فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید الورود به اداره ثبت شرکت ها ارئه خواهد شد.
 5. امضاء ذیل دفاتر ثبت

افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید در شرکت با مسوولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای تمامی شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه آنان رسیده باشد.
 • در صورتیکه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود می بایست تشریفات دعوت طبق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته تسلیم گردد.
 • طبق ماده 109 قانون تجارت در صورتیکه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه قید گردد و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 • تقدیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

در ادامه با ثبت کریم خان در خصوص دیگر تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود همراه باشید.

کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسوولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود
 • چنانچه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل گردد بایستی تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شود و مدارک مثبته ارائه گردد.
 • چنانچه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد می بایست وفق ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صورت جلسه درج شود و صورت جلسه به امضای آنان برسد.
 • تسلیم صورت جلسه به اداره ثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت

کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک در شرکت با مسوولیت محدود

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
 • در صورتیکه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شود می بایست تشریفات دعوت طبق اساسنامه و قانون تجارت رعایت گردد و مدارک مثبته ارائه شود.
 • در صورتیکه تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد باید نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورت جلسه تنظیمی قید گردد.
 • کلیه شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند بایستی صورت جلسه را امضا نمایند.
 • چنانچه شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند می بایست صورتجلسه جداگانه ای ارائه دهند و نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره از میان شرکایی که در شرکت باقی مانده اند اقدام نمایند.
 • در صورتیکه شرکای باقی مانده مایل به انتخاب اعضای جدید به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند نباشند می بایست در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده اقدام به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره نمایند.
 • شرکایی که از شرکت خارج می شوند باید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در اداره ثبت شرکت ها حضور به عمل آورند و ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند.

تغییر و اصلاح مواد اساسنامه در شرکت با مسوولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه و امضاء ذیل آن
 3. تسلیم صورتجلسه به انضمام دیگر مدارک به اداره محترم ثبت
 4. امضاء ذیل دفاتر ثبت

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *