چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار


اگر می خواهید در خصوص چاپ آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار اطلاع یابید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد و به دو شکل تشکیل می گردد :

 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

دعوت مجمع عمومی

هیئت مدیره میبایست در موعدهای تعیین شده ذیل، آگهی دعوت مجامع عمومی را منتشر کند :

1. حداکثر دو ماه بعد از پایان سال مالی شرکت، جهت تشکیل مجمع عمومی عادی که میبایست سالی یکبار و طی چهار ماه بعد از پایان سال مالی تشکیل گردد.
2. حداقل دو ماه پیش از پایان خدمت هیئت مدیره یا بازرسان، جهت تشکیل مجمع عمومی ای که یکی از دستورات جلسه آن برگزاری انتخابات باشد.
3. چنانچه در یکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، حداکثر طی یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی .
4. حداکثر یک ماه پس از درخواست مقامات یا اشخاص ذیل :

 • الف) هر کدام از بازرسان، جهت تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده ؛
 • ب) یک پنجم اعضای شرکت جهت تشکیل مجمع عمومی و یک سوم آن ها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ؛
 • ج) وزارت تعاون، برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده .

5. چنانچه به دلایل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، با وجود دعوت از اعضای علی البدل ، هیئت مدیره از اکثریت معین شده در اساسنامه خارج گردد ، از اعضا برای مجمع عمومی عادی دعوت خواهد شد تا برای کامل کردن اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت اقدام نماید.( این دعوت باید از طرف اعضای باقیمانده هیئت مدیره به عمل آید ).
6. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت هیئت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفا الزامی است. ( این دعوت را نیز باید هیئت مدیره انجام دهد ).

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص مقاماتی که حق دعوت دارند صحبت می کند.

مقاماتی که حق دعوت دارند

هیئت مدیره مجمع عمومی عادی و فوق العاده را دعوت می کند. اما در موارد ذیل ، وزارت تعاون راساَ، و بازرس شرکت تعاونی با اطلاع وزارت تعاون می تواند به برگزاری مجامع عمومی مبادرت نماید :

 • در تمام مواردی که در فوق گفته شد، هر گاه هیئت مدیره در زمان مشخص مجمع عمومی عادی یا فوق العاده تشکیل ندهد ، وزارت تعاون راساَ اقدام به برگزاری مجمع عمومی خواهد نمود.
 • هر یک از بازرسان شرکت تعاونی می تواند از هیئت مدیره برگزاری مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده را تقاضا کند؛ در این صورت زمانی که هیئت مدیره طی مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی از جانب بازرس، اقدام به برگزاری آن نکند ، بازرس مجاز است با اطلاع وزارت تعاون به دعوت و تشکیل مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده اقدام نماید.

دعوتنامه مجمع عمومی شرکت تعاونی در جراید کثیرالانتشار

دعوتنامه مجمع عمومی باید با ذکر جلسه ( روز و ساعت و تاریخ ) ، محل تشکیل و دستور جلسه ، بواسطه درج آگهی در جراید کثیرالانتشار یا جراید محلی یا تحویل دعوتنامه کتبی با دریافت رسید یا ارسال آن با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه اعلام شده عضو به شرکت، به اعضا اطلاع دهد؛ همچنین الصاق آگهی دعوت در دفتر اصلی شرکت و شعب آن، همچنین محل کارگاهها و فروشگاه های تعاونی نیز الزامی می باشد.

ثبت کریم خان در این بخش از مقاله در خصوص موضوع دعوتنامه مجامع عمومی، چند نکته را یادآور می شود.

 • الف) انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای تعاونی هایی که بیش از یکصد عضو دارند، الزامی می باشد و تعیین روزنامه کثیرالانتشار میبایست قبلاَتوسط مجمع عمومی عادی تصویب شده باشد.
 • ب) در مواردی که تمام اعضا در مجمع عمومی حضور یابند، ارائه مدارک مرتبط با نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه الزامی نمی باشد.
 • ج) فاصله زمانی میان دعوت تا تشکیل مجمع عمومی میبایست حداقل 15 و حداکثر 20 روز باشد. چنانچه برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت میبایست حداقل 30 و حداکثر 35 روز باشد.
 • د) هر کدام از اعضا می توانند تا پیش از رسمیت جلسه مجمع عمومی، موضوع یا موضوعات دیگری غیر از موارد مذکور در دعوتنامه تشکیل مجمع را برای طرح در همان مجمع به مقامی که مجمع را دعوت نموده است، پیشنهاد کند.

مقام یاد شده میبایست پیشنهاد ارائه شده را در مجمع مطرح نماید تا در صورت تصویب شدن، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر طی یک ماه دعوت به تشکیل می شود قرار گیرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *