نحوه انتقال و تبدیل سهام در شرکت سهامی

نحوه انتقال و تبدیل سهام در شرکت سهامی


انتقال و تبدیل سهام در شرکت سهامی به چه صورت می باشد؟

در مقالات پیشین به تعریف سهم پرداخته شد.در این مقاله موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد نحوه انتقال و تبدیل سهام در شرکت های سهامی را برای شما تشریح نماید.

هر سهم دو نوع ارزش ار شامل می شود،ارزش اسمی و ارزش واقعی.ارزش اسمی هر سهم،مبلغی می باشد که حاصل تقسیم کل سرمایه شرکت بر تعداد سهام آن است.ارزش واقعی سهم،عبارت است از مبلغی که هر سهم در بورس اوراق بهادار دارد.آن ارزش در رابطه با چگونگی وضعیت شرکت و عملیات و درآمد دیگر،امکان دارد از قیمت اسمی سهم کمتر یا بیشتر یا مساوی باشد.به هر صورت روابط صاحب سهم با شرکت و مشخص نمودن مقدار همکای و تعهدات و منافع او ،ارزش اسمی سهم مبنا می باشد و ارزش واقعی در آن بی اثر است.

نحوه انتقال و تبدیل سهام در شرکت سهامی

تبدیل سهام

شرکت سهامی قادر است تنها در صورت پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا مصوب شدن در مجمع عمومی فوق العاده شرکت، سهام بی نام را به سهام با نام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نماید.

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

به منظور تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،می بایست مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مرتبط با شرکت در آن انتشا می یابد،در سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله پنج روز انتشار و با مدتی تا شش ماه از زمان نشر نخستین آگهی،به سهامداران ارائه گردد تا جهت تبدیل سهام خویش به مرکز شرکت رجوع نمایند.در آگهی صراحتآ بیان خواهد شد که بعد از سپری شدن آگهی مذکور تامامی سهام بی نام شرکت ابطال گردیده به شمار می آیند.

سهام بی نام که طی مدت یاد شده جهت تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت ارائه نگردیده باشد،باطل تلقی و به اندازه تعداد آن،سهام بانام صدور و توسط شرکت در بورس اوراق بهادار یا به وسیله ی حراج به فروش می رسد.آگهی حراج،حداکثر به مهلت یک ماه بعد از سپری شدن مدت شش ماه یاد شده،تنها یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار مذکور انتشار می یابد.حداقل فاصله میان آگهی و تاریخ حراج،ده روز و حداکثر به مدت یک ماه می باشد.چنانچه در مدت مقرر کلیه یا بخشی از سهام به فروخته نشود،حراج تا دو مرتبه بر اساس شرایط مذکور تمدید می گردد.از برآیند فروش سهام با نام فوق الذکر ،بدواَ مخارج مرتبط کاسته و باقی مانده ی آن توسط شرکت به حساب بانکی بهره دار سپرده می گردد.

چنانچه سهام ابطال گردیده مذکور که در تصرف صاحب باقی مانده ،در مدت ده سال از زمان یاد شده،به شرکت بازگرداننده نشود ،وجه سپرده و بهره ی آن به امر شرکت از سوی بانک به صاحب سهم تأدیه می گردد.بعد از گذشت ده سال وجه سپرده و بهره ی آن به عنوان مال بدون صاحب بوده و می بایست از سوی بانک با اطلاع (رییس دادگستری شهرستان) به خزانه دولت انتقال یابد.

در صورتی که بعد از تمدیدحراج،تعدادی از سهام فروخته نشود دارندگان سهام بی نام،در صورت رجوع به شرکت به ترتیب مراجعه به شرکت مختار خواهند بود که از خالص حاصل فروش سهامی که به فروش رسیده است به نسبت سهام بی نام که در دست دارند به صورت نقدی وجه دریافت نمایند و یا آنکه به میزان تعداد سهام بی نام خویش،سهام بانام به دست آورند.این ترتیب تا هنگامی که وجه نقد و سهم به فروش نرسیده هر دو در تصرف شرکت می باشند،رعایت می گردد.به بیان دیگر حاصل به فروش رسیدن سهم بی نام،ویژه ی صاحب آن نمی باشد و هر صاحب سهم بی نام،در صورت مراجعه امکان بهره برداری از آن را دارا است.

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

به منظور تبدیل سهام بانام به بی نام،مراتب تنها یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مرتبط با شرکت در آن انتشار می یابد،نشر می گردد و مدتی که نمی بایست از دو ماه کمتر باشد به دارندگان سهام بانام ارائه می گردد که جهت تبدیل سهام خویش به سهام بی نام،به مرکز شرکت رجوع نمایند.بعد از سپری شدن مدت یاد شده ،به اندازه ی تعداد سهامی که تبدیل نگردید است سهام بی نام صدور و در مرکز شرکت حفظ می گردد.به طور قطع هر زمان که دارندگان سهام بانام به شرکت رجوع نمایند سهام بانام آنان دریافت و باطل و سهام بی نام به آن ها ارائه می گردد.

بعد از تبدیل تمامی سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد بعد از انقضای هر کدام از مهلت های مذکور،شرکت سهامی می بایست مرجع ثبت شرکت را از این امر آگاه گرداند تا مراتب بر اساس قوانین ثبت شود و جهت واقف شدن عموم آگهی گردد.صاحبان سهامی که اقدام به تبدیل سهام خویش ننموده اند،دارای حق حضور و رأی در مجامع عمومی سهامداران خواهند بود.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان در رابطه با انتقال سهام به ذکر توضیحاتی می پردازد.

انتقال سهام

انتقال سهام بی نام،تنها توسط قبض و ابقاض حاصل می شود.به همین خاطر است که سهم بی نام به شکل سند در وجه حامل تنظیم می گردد.تسند در وجه حامل، عبارت است از سندی که دارنده اش صاحب آن محسوب می گردد و جهت تقاضای وجه یا استعمال آن،محق به شمار می آیند به استثنای مواردی که مالک نبون به اثبات برسد.

“قبض” به معنای تصرف بر مال و “اقباض” به قبض دادن مال می باشد.

“قبض و اقباض” عبارت است از باز پس گرفتن مال و دادن مبلغ آن و بالعکس.در معامله سهم بی نام،خریدار،سهم را از فروشنده می ستاند؛این “قبض” می باشد و ارزش سهم را به او مستردد می نماید،این “اقباض” می باشد(قبض و اقباض خریدار).فروشنده ارزش سهم را خریدار می گیرد.این قبض می باشد و سهم را به او مستردد می نماید این اقباض می باشد(قبض و اقباض فروشنده)

انتقال سهام بانام می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد و انتقال دهنده یا نمایده قانونی وی ،می بایست انتقال را در دفتر یاد شده به امضاء برساند.هنگامی که کلیه ی ارزش اسمی سهم تأدیه نگردیده باشد،ادرس کامل انتقال گیرنده هم می بایست در دفتر مذکور ذکر گردد.به این دلیل که او ضامن تأدیه ارزش اسمی پرداخت نگردیده سهم می باشد و جهت دستیابی به وی باید شرکت از آدرس او مطلع باشد.پر واضح است هر نوع تغییر آدرس مذکور هم می بایست توسط انتقال گیرنده به آگاهی شرکت برسد.

به موجب ماده 40،هر گونه انتقالی که در خصوص سهم بانام،بدون مراعات نمودن شرایط مذکور حاصل می شود،از دید شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

وفق ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت:”در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به توافق مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان باشد”.در نتیجه لازم است عنوان کنیم که معامله سهام شرکت سهامی عام بدون قید و شرط است.

در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص،لایحه اصلاح قانون تجارت دارای توضیحی نمی باشد.معمولآ برگه ی سهم،سندی قابل معامله است ،ولی به دلیل آنکه تأسیس شرکت های سهامی خاص اصولآ میان افرادی که از پیش با هم آشنا نیستن ، انجام می شود،نقل و انتقال فاقد قید و شرط سهام آنان امکان دارد موجب ورود فرد یا افراد غریبه به شرکت گردد،به جز اینکه صاحبان سهام در این خصوص پیش از آن به توافق رسیده باشند.ب هعنوان نمونه در اساسنامه پیش بینی نمایند که نقل و انتقال سهام فاقد قید و شرط صورت پذیرد یا این موضوع با مصوب شددن در هیات مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با موافقت تمامی صاحبان سهام حاصل گردد.

ورقه سهم

ورقه سهم سند قابل معامله ای بوده که وکیل تعداد سهام دارنده آن در شرکت سهامی است.در نتیجه،هر برگه سهم امکان دارد نماینده یک یا دو یا چند سهم باشد. اوراق سهام می بایست هم شکل ،چاپی بوده و شماره ترتیب داشته باشند و توسط حداقل دو نفر که به مطابق اساسنامه مشخص می گردنند امضاء شود.در برگه ی سهام لازم است موارد ذیل درج گردد:

  • اسم شرکت و شماره ثبت آن
  • میزان سرمایه به ثبت رسیده و مقدار تأدیه شده آن
  • نوع سهم(بانام،بی نام و ممتاز)
  • ارزش اسمی سهم و میزان تأدیه شده آن به حروف و اعداد
  • تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن می باشد
  • چنانچه سهم به بخش هایی تقسیم گردد این قطعات هم می بایست ویژگی های مذکور را داشته باشند
  • لازم به ذکر است که باید اوراق سهام و قطعات سهم به مهر شرکت ممهور شود

ثبت کریم خان آماده ی ارائه ی هر گونه مشاوره و خدمت رسانی در خصوص ثبت شرکت ،ثبت برند،اخذ کارت بازرگانی،ثبت تغییرات انواع شرکت ها، دریافت جواز تأسیس،ثبت اختراع و … به شما عزیزان می باشد.از این اینکه ما را انتخاب نموده اید سپاس گذاریم.در صورتی که قصد تبدیل سهام یا انتقال آن رادارید با شماره ی 87146 در ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *