مراحل ثبت شرکت


می خواهم ثبت شرکت کنم اما….
آیا این جمله شما را توصیف می کند؟
پس با ما همراه باشید..

ثبت شرکت،باعث ایجاد ارزش و منزلتی به یک شرکت می شود و سبب علاقه و توجه بیشتری در همکاران برای انجام فعالیت ها می گردد.
در ثبت شرکت ،مسئولین ، امور را بررسی می کنند تا مشخص شود که برای ایجاد شخصیت حقوقی قوانین و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟
زمانی که شرکت ثبت شود،قراردادهای بسته شده بین افراد رسمی شده و پس از مدتی نمی توانند از وجود شرکت نامه و اساسنامه و دیگر تصمیمات به ثبت رسیده ابراز بی اطلاعی کرده و یا به نقص هایی که درمورد اسناد غیر رسمی است اتکا نمود.

 

امروزه اکثر افراد جامعه به وجوهی متفاوت با حقوق ثبت سروکار دارند.اما به دست آوردن اطلاعات و تجربه باعث آشنایی با فعالیت های ثبتی می شود و افراد باید قوانین و اساس نامه های مربوط به مسائل ثبت آگاهی داشته باشند.در این مقاله تمامی مراحل ثبت شرکت را به طور کامل توضیح می دهیم،اگر متقاضیان در هر یک از مراحل به مشکلی برخورد کردند،با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایند.

نحوه ی ثبت شرکت

 • الف-اولین قدم برای ثبت یک شرکت،آگاهی کامل از قوانین حاکم بر شرکت ها می باشد.

هنگامی که می خواهید شرکتی را تاسیس کنید باید علاوه بر انتخاب اشخاص شریک در شرکت،به اهداف شرکا در آینده ،نوع فعالیت آنها و معیار مسئولیت هر یک از شرکا ،قالب شرکت را نیز تعیین کنید.در ذیل آشکارترین مشخصات شرکت های تجاری را توضیح می دهیم.

1. شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام حداقل تعداد اعضا 5 نفر و حداقل سرمایه 500هزار تومان و حداقل تعداد اعضای هیئت مدیران 5 نفر می باشد .وظیفه ی اشخاص به اندازه مبلغ اسمی سهام هریک از شرکا می باشد.

2. شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا 3 نفر و حداقل سرمایه 100هزار تومان و حداقل تعداد اعضای هیات مدیره 3 نفر می باشد.وظیفه اشخاص به اندازه مبلغ اسمی سهام هر از شرکا می باشد.

3. شرکت با مسئولیت محدود

در این نوع شرکت حداقل تعداد اعضا 2 نفر و حداقل تعداد اعضای هیات مدیره 1 نفر یا بیشتر می باشد. برای حداقل سرمایه هیچگونه چارچوبی وجود ندارد و وظیفه اشخاص به اندازه سهم الشرکه هر یک از شرکا می باشد.

4. شرکت تضامنی

در این نوع شرکت حداقل تعداد اعضا 2 نفر و حداقل هیات مدیره 1نفر یا بیشتر و برای سرمایه هیچ چارچوبی وجود ندارد و وظیفه هر یک از اشخاص نامحدود بوده و هریک مسئولیت کامل دارند.

5. شرکت نسبی

در شرکت نسبی حداقل تعداد اعضا2 نفر و حداقل تعداد اعضا هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد .حداقل سرمایه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و و وظیفه هر یک از اشخاص به نسبت سهام آن ها می باشد.

6. شرکت مختلط سهامی

در این نوع از شرکت ها حداقل تعداد اعضا 2 نفر و حداقل تعداد اعضا هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد .درحداقل سرمایه هیچ چارچوبی وجود ندارد،و وظیفه شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به اندازه مبلغ اسمی هر شریک می باشد.

7. شرکت مختلط غیر سهامی

در این نوع شرکت حداقل تعداد اعضا 2 نفر و حداقل تعداد هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد و برای حداقل سرمایه هیچگونه چارچوبی وجود ندارد، و وظیفه شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به اندازه سهم الشرکه می باشد.

8. شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی حداقل تعداد اعضا 7 نفر و حداقل هیات مدیره 3 تا 7 نفر می باشد.در حداقل سرمایه هیچگونه چارچوبی وجود ندارد و وظیفه شرکا چنانچه سهامی داشته باشند به اندازه مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن متناسب با رضایت شرکا در اساسنامه می باشد.

 • ب – فراهم کردن مدارک لازم

قدم بعدی برای ثبت شرکت پس از انتخاب نوع شرکت و مشخص نمودن افراد شریک،آماده کردن مدارک مورد نیاز می باشد.مدارک جداگانه ای را آیین گذار برای تاسیس و ثبت هر یک از شرکت ها مشخص نموده که در ذیل به آن ها را نام می بریم.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو برگ اظهارنامه شرکت
 2. دو جلد اساسنامه شرکت
 3. دو رونوشت صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. دو رونوشت صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران انتخاب شده
 5. کپی شناسنامه(برابر اصل از طریق دفاتر اسناد رسمی)تمام اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 6. کپی کارت ملی(برابر اصل شده به وسیله دفاتر اسناد رسمی)کلیه اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 7. عرضه حداقل 35% گواهی پرداخت سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در حال تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 8. عرضه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 9. ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 10. گواهی عدم سوءپیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 11. عرضه اقرارنامه ی کلیه اعضا هیات مدیره حاکی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل در شرکت دیگر سمت مدیر عامل را ندارد.
 12. امضاء وکالتنامه
 13. عرضه اصل قیم نامه اگر یکی از اعضا دارای شایستگی نباشد.
 14. اگر اعضا ،سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات و کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده وکیل شخص حقوقی
 15. باحضور سهامدار خارجی اگر شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن و اگر شخص حقوقی باشد عرضه گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که بیانگرآخرین وضعیت شرکت می باشد و ترجمه ی رسمی آن و اصل و ترجمه ی وکالتنامه
 16. عرضه مجوز از مرجع ذیربط مربوط به فعالیت

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو رونوشت از اساسنامه ی شرکت
 2. دو رونوشت از اظهارنامه
 3. دو کپی از صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 4. دو کپی از صورتجلسه ی هیات مدیره
 5. آگهی دعوت نشست موسسین در روزنامه ی تعیین شده
 6. کپی شناسنامه ی مدیران(اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی ضروری است)
 7. ارائه گواهی بانکی حاکی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت
 8. عرضه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو کپی از اساسنامه
 4. دو نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
 5. کپی شناسنامه تمامی شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 6. دریافت و عرضه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک لازم جهت شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه
 2. دو برگ شرکت نامه
 3. دو نسخه اساسنامه
 4. کپی شناسنامه ی شرکا
 5. مجوز از مراجع صلاحیتدار در صورت نیاز

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی(هر کدام 4 نسخه)

 1. صورتجلسه ی تشکیل انجمن موسس و اولین انجمن عمومی عادی و اسامی اعضا و هیات مدیره ی انتخاب شده و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 2. اساسنامه ی مصوب انجمن عمومی
 3. دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 4. درخواست کتبی ثبت
 5. طرح پیشنهادی و عرضه ی مجوز وزارت تعاون
 6. رسید پرداخت مقدار تعیین شده سرمایه،طبق اساسنامه
 7. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 8. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی

 1. فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
 2. نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
 3. تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک نسخه گواهی شده از شرکت نامه
 2. یک نسخه گواهی شده از اساسنامه
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 4. نوشته ای با امضاء مدیر شرکت مبنی بر تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت حداقل ثلث آن سرمایه
 5. سوابق گواهی شده از تصمیمات مجمع عمومی در موارد ذکر شده در مواد 40،41،44
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت،مبنی بر پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و ارائه تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت بخش های غیر نقدی

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 1. یک رونوشت گواهی شده از شرکت نامه
 2. یک رونوشت گواهی شده از اساسنامه
 3. اسامی شرکت یا اشخاص ضامن که منصب مدیریت دارند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. یک رونوشت گواهی شده از شرکت نامه
 2. یک رونوشت گواهی شده از اساسنامه

نکاتی در خصوص تاسیس شرکت نسبی

 • شرکتنامه مطابق قانون ساماندهی شده باشد.
 • کلیه سرمایه نقدی شرکت پرداخت شود.
 • سهام غیر نقدی شرکت با تراضی همه شریکان برآورد و ارائه شود.
 • سود به دست آمده به نسبت سهام هر شریک تقسیم می شود به جز مواردی که شرکتنامه ترتیب دیگری تعیین شده باشد.
 • وظایف مدیر یا مدیران شرکت در برابر شرکاء همانند وظایف وکیل در مقابل موکل است.
 • شریکان باید حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت از بین خود و یا از خارج تعیین کنند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های خارجی

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. یک رونوشت گواهی شده از اساسنامه ی شرکت
 3. یک رونوشت گواهی شده از اختیار نامه ی شرکت در ایران ،ولی اگر شرکت دارای چند نماینده مستقل در ایران باشد یک رونوشت گواهی شده از اختیارنامه ی هر یک از آن ها لازم است.
 4. فراهم نمودن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و اگر شرکت خارجی باشد فعالیت آن باید مطابق امتیازات درست و منطقی تعیین شده باشد.
 • ج-مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها

بعد از تکمیل مدارک ذکر شده باید به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه نموده و اطلاعات آن را کامل و مدارک لازم را به آن انتقال دهید.اولین قدم جهت ثبت شرکت ،کامل نمودن اطلاعات درخواست کننده،به وسیله سامانه می باشد. مراحل ثبت اطلاعات درخواست کننده به صورت زیر می باشد.

 • درج کد ملی شخص چنانچه ایرانی باشد و شماره گذرنامه اگر خارجی باشد.بعد از آن مشخص نمودن نوع شرکت که شعبه خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی.
 • درج اطلاعات متقاضی(نام، نام خانوادگی،…)
 • درج سمت متقاضی حاکی بر اینکه اصیل است یا وکیل.
 • درج اطلاعات مربوط به امضاکننده دفتر. (شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند).
 • تعیین سمت امضا کننده دفتر که آیا مدیران یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی می باشد و بعد از آن گام بعدی را کلیک می کنیم.

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها پس از ثبت اطلاعات متقاضی

اولین قدم انتخاب پنج اسم برای نام شرکت به ترتیب اولویت.پس از انتخاب نام شرکت کد رهگیری به شما ارائه می شود.

برای انتخاب نام،باید نکات زیر را رعایت کنیم:

 • الف) خارجی نباشد،
 • ب) قبلاَ ثبت نشده باشد
 • ج)دارای معنا و مفهوم باشد
 • د) مطابق فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.

شایان ذکر است ثبت نام پیشنهادی بعضی از اشخاص حقوقی،به اخذ مجوز از ماخذ دارای صلاحیت وابسته می باشد بنابراین الزامی است که متقاضیان قبل از عرضه تقاضای ثبت تاسیس به دریافت مجوز مبادرت کنند و آن را به مدارک خود پیوست دهند.نام شرکت نباید به وسیله شخص دیگری ثبت شده باشد. به این ترتیب می توانید به سایت مراجعه کرده و نام مورد نظر را جستجو کنید.البته درنظر داشته باشید که در نام پیشنهادی شما دو کلمه با اسامی دارای سابقه تفاوت داشته باشد.اگر نام مورد نظر از عناوین و اصطلاحات انتخاب شده باشد،نمی توان برای نام شرکت استفاده کرد.مدت زمان اعتبار نام تایید شده برای اشخاص حقوقی نامحدود است.اگر نام تایید شده شخص حقوقی در حال تاسیس یا تغییر ثبت نشود فقط 3 ماه از تاریخ تایید دارای اعتبار می باشد.شرکت های سهامی عام فقط 6 ماه از تاریخ تشکیل انجمن عمومی موسس،اعتبار دارد.با رعایت اولویت،نام شرکت ثبت شده مخصوص فردی است که به نام او در انجمن ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.بنابراین هیچ شرکتی نمیتواند این نام را انتخاب کند.

 • طبق نوع فعالیت و مدت آن موضوع شرکت را قید میکنیم. ابتدا انتخاب نوع فعالیت و سپس مدت فعالیت بر اساس محدود یا نامحدود بودن،مشخص نمودن حداکثر مدت فعالیت در صورت محدود بودن .
 • نوشتن آدرس مرکز اصلی شرکت به همراه کد پستی و تلفن ثابت.
 • تعیین سرمایه شرکت.
 • تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت
 • برای فعالیت هایی که به مجوز از سازمان مخصوصی نیاز دارند انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود الزامی می باشد و در صورت وجود شماره مجوز و تاریخ مجوز را وارد می کنیم.
 • وارد نمودن اطلاعات شرکاء: اطلاعات افراد حقیقی مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و…، و شناسه ملی و شماره ثبت برای اشخاص حقوقی به همراه کد پستی برای افراد حقیقی و حقوقی
 • فیلد تاریخ شروع سمت، مدت زمان ماموریت، تاریخ پایان اعتبار سمت و … را پر نموده و وضعیت حق امضاء را مشخص نمایید در پایان کلید ثبت سمت شخص.
 • پر کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده.
 • ثبت اطلاعات مرتبط به تأسیس شعبه اگر شعبه ای وجود داشته باشد. ابتدا کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و ثبت شعبه را وارد می کنیم. اگر از جانب سهامداران مسئولیتی مشخص نشده باشد گزینه ی نداشتن شعب را انتخاب نمایید.
 • کامل نمودن اطلاعات سال مالی و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.
 • تایپ متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
 • انتخاب گزینه تأیید مدارک لازم ، پذیرش نهایی و اخذ رسید پذیرش اینترنتی.
 • امضای مدارک تأیید و پرینت شده به وسیله سامانه توسط اعضای شرکت.

بعد از پایان مراحل،سامانه یک شماره ثبت برای چاپ در روزنامه که به آن احتیاج خواهد بود می دهد.

 • د-ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت به وسیله پست

با پذیرش اینترنتی توسط سامانه و دریافت تاییدیه،باید نسخه اصلی صورت جلسات تنظیمی و پیوست آن ها را امضا نموده و توسط باجه های پست به به آدرس مذکور در تاییدیه پذیرش ارسال کنید.

با ارسال مدارک، 3 مورد برای پرونده ایجاد می شود:

 1. رد پرونده
 2. نقص پرونده
 3. صدور آگهی
 • ه – حضور در اداره ثبت

با درخواست ثبت شرکت ،دو نسخه به همراه پیوست های آن به مسئول ثبت ارائه می شود ،یک نسخه از آن در پرونده ثبت شده و نوشته های آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و مسئول نسخه دوم را با وارد نمودن تاریخ و شماره ثبت و امضاء و مهر به متقاضی ارائه می شود و پس از این صاحبان امضاء ، دفتر مخصوص را امضاء می کنند . ثبت در دفتر نامبرده همانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی می باشد.زیرا مطابق ماده 5 اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها ، اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشند.

 • ی-درج آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران

آخرین گام برای ثبت شرکت صدور آگهی در روزنامه ی رسمی می باشد. مطابق ماده 197 ق.ت ،خلاصه شرکت نامه و پیوست های آن در ماه اول تاسیس هر شرکت مطابق آیین نامه وزارت دادگستری آگهی می شود.

در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر،میزبان شما بزرگواران هستیم.”

ثبت شرکت کریم خان ،با چندین سال سابقه درخشان،افتخار دارد که به عنوان یکی از قدیمی ترین مراکز ثبتی در زمینه ثبت شرکت در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *