مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها


تصفیه و تقسیم بندی سرمایه موسسه، از تعطیلی شرکت حاصل می گردد. تصفیه یعنی تفکیک حساب و مشخص نمودن بدهکاری و بستانکاری می باشد، که با تصفیه، رقم حتمی هزینه های بدهکاری و بستان کاری معین می گردد.بنابراین موسسه های سهامی با تعطیلی آن، شرکت در حال تصفیه محسوب می شوند؛ و میبایست پس از نام شرکت ، واژه های ” در حال تصفیه ” درج و بیان گردد.

اسم مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و اطلاعیه های مرتبط با شرکت درج می گردد.( ماده 206 لایحه ) و تصفیه فعالیت های شرکت سهامی براساس قوانین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 ، اعمال می گردد . به جز ورشکستگی که کارهای تصفیه براساس قواعد مرتبط به ورشکستگی صورت می پذیرد.

مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها

فعالیت های مربوط به تصفیه به عهده مدیران تصفیه می باشد که در اساسنامه تعیین شده است و امکان دارد با بازبینی ناظر فعالیت کنند، بنابراین در شرکت های سهامی فعالیت های مربوط به تصفیه به عهده مدیران فعلی شرکت می باشد، به جز این که در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده که به تعطیلی شرکت رای می دهند، مراحل دیگری تعیین شده است.مدیر تصفیه از طریق همان مرجعی که به مقام رسیده ، برکنار می گردد. مدیر یا مدیران تصفیه بی اعتبار می باشند و واگذاری سرمایه شرکت به مدیر تصفیه هم نادرست است.زمان مسئولیت پذیری مدیر یا مدیران تصفیه حداکثر 2 سال می باشد.

تداوم تصفیه با دادسرا یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صورت می پذیرد.مدیران تصفیه می بایست هرسال مجمع عمومی عادی را فراخوان نمایند و آن را شرح دهند. چنانچه مدیر تصفیه فراخوان نکرد، بازرس می بایست دعوت نماید. چنانچه مدیر تصفیه اعلام برکناری کند، می بایست مجمع را فراخوان نماید.درصورتی مجمع ایجاد نشود یا مدیر از سوی دادسرت مشخص شده باشد، به دادگاه اطلاع داده می شود. به هر حال تا موعد انتخاب جانشین، برکناری او بی اثر می باشد . با فوت یا ورشکستگی، همه این مراحل باید توجه گردد.

پایان تصفیه

آیین گذار به صورت آشکار پایان تصفیه را تعیین نکرده است، ولی تمام قوانین درخصوص تصفیه این گونه می باشد؛ پایان تصفیه هنگامی صورت می گیرد که طلب های شرکت به اتمام رسیده و بدهی های آن ادا شده و همچنین سرمایه اش نقد گشته باشد.

به دلیل آن که مدیر تصفیه به وکالت از سوی شرکت فعالیت می نماید، میبایست مثل هر نماینده ای از زمان مسئولیت خود در شرکت و در حقیقت به مجمع عمومی، که در فعالیت های مرتبط به تصفیه دارای شایستگی می باشد، شرحی را عرضه نمایند. کارهای مربوط به تصفیه از موعدی که مجمع عمومی صورت حساب های مدیر تصفیه شرکت را پذیرش و گواهی نماید، پایان یافته تلقی می شود.

از این تاریخ به بعد می بایست مجمع عمومی دارندگان سهام، پایان تصفیه را اطلاع دهند . اطلاع پایان تصفیه نقطه شروع تقسیم بندی دارایی شرکت بین سهامداران می باشد.

تقسیم دارایی شرکت

براساس ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن بخش از سرمایه شرکت، که در زمان تصفیه به آن نیازی نیست میان دارندگان سهام تقسیم بندی می گردد . اما اصل تقسیم بندی سرمایه بعد از پایان تصفیه و اجرای ضمانت ها و ادای همه مقروضات صورت می گیرد.

زیرا از این موعد شخصیت حقوقی موسسه به صورت کامل ناپدید می گردد. شریکان پیشین صاحب سرمایه مشترک شرکت می باشند ، سرمایه ای که میان افراد دارای سهام تقسیم بندی شده همین سرمایه می باشد. برحسب معمول ادای سرمایه شرکت ، نخست به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام مالکان سهام می رسد، سپس طبق اساسنامه ، بین افراد دارای سهام تقسیم بندی می گردد.

مدیر تصفیه بعد از اطلاعیه پایان تصفیه ، مبالغ الباقی را در حساب ویژه ای پیش یکی از بانک های ایران به امانت می گذارند، و فهرست بستانکاران و مالکان سهامی را که حقوق خود را طلب نکرده اند به آن بانک ارائه می گردد.

این مراحل را به اطلاع افراد دارای نفع می رسانند تا در جهت اخذ طلب خود به بانک رجوع نمایند. دفاتر و مستندات و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می نمایند، تا جهت رجوع افراد ذی نفع مستعد باشند.این دفاتر ذکرشده می بایست ده سال حفظ گردد. طی یک ماه بعد از پایان تصفیه آن را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند، تا ثبت گردد و در روزنامه آگهی گردد و اسم شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری پاک شود.

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان ،با افتخار در زمینه مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها در خدمت شما عزیزان می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *