مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری


بررسی مالیات بر درآمد شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری

مالیات به مثابه یا همان مالیات بر درآمد یک نوع هزینه اجتماعی می باشد که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور میبایست آن را بپردازند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم گردد.به عبارتی دیگر،مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که متعلق به دولت می باشد زیرا ابراز و امکانات دست یابی به درآمدها و سودها را دولت فراهم ساخته است.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان انواع مالیات ها را برای شما توضیح می دهد.

انواع مالیات ها در ایران به دو دسته مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم تقسیم می گردند.

دسته اول:مالیات های مستقیم

مالیات های مستقیم به مالیات هایی اطلاق می شود که به شکل مستقیم از دارایی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر درآمد است.

الف:مالیات بر دارایی:

 1. مالیات بر ارث
 2. حق تمبر

ب:مالیات بر درآمد:

 1. مالیات بر درآمد اجاره املاک
 2. مالیات بر درآمد کشاورزی
 3. مالیات بر درآمد حقوق
 4. مالیات بر درآمد مشاغل
 5. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 6. مالیات بر درآمد اتفاقی

دسته دوم:مالیات های غیر مستقیم

مالیات های غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و پرداخت آن به عهده مصرف کننده می باشد بر دو نوع است:

الف:مالیات بر واردات

سود بازرگانی
3-30% از مبلغ اتومبیل های وارداتی
4-15% حق ثبت

ب:مالیات بر مصرف و فروش

 1. مالیات بر فرآورده های نفتی
 2. مالیات تولید الکل طبی و صنعتی
 3. مالیات نوشابه های غیر الکلی
 4. مالیات فروش سیگار
 5. مالیات اتومبیل
 6. 15% مالیات اتومبیل های داخلی
 7. مالیات فروش خاویار
 8. مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل
 9. مالیات ضبط صوت و تصویر

براساس قانون،افراد و شرکت ها میبایست مالیات معین شده را پرداخت نمایند در غیر این صورت تسهیلات،مزایا و معافیت های قانونی برای آن ها در نظر گرفته نمی شود و در ضمن مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.همه شرکت

ها و موسسات تجاری و انتفاعی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و شماره ثبت دارند مشمول بر مالیات بر درآمد هستند.شرکت های تجارتی مشول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود:

الف-شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.این شرکت ها میبایست در طی چهار ماه پس از سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه ذکر شده ارائه داده و مالیاتی که بدان تعلق گرفته است را بپردازد و از تمام درآمد مشمول مالیات،به نرخ 25% به عنوان مالیات دریافت می شود.و از جمع درآمد پس از کسر 25% مالیات ذکر شده نسبت به مابقی نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تعلق می گیرد،چنانچه شرکت تجارتی،دارای سهامداران متعدد دولتی باشد مابقی درآمد براساس سهام آنان تقسیم و سهم هر کدام از آنان به شکل جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود(مستفاد از ماده 105 ق.م.م).شرکت های دولتی فوق الذکر از معافیت های مالیاتی(به استثنای معافیت کشاورزی) استفاده نمی کنند.

توضیح آنکه شرکت های غیر دولتی از معافیت های مشخص در قانون مالیات ها استفاده می کنند و برای سازمان گسترش مجوز خاصی تصویب شده که براساس آن،سازمان گسترش و صنایع ایران و شرکت های تابعه آن مشمول معافیت مقرر در مواد 132 و 138 ق.م.م. بر حسب مورد می باشند(ماده 105 ق.مم 27/11/1380) در صورتی که صورت های مالی،توسط سازمان حساب رسی دولتی بدان رسیدگی شده باشد و توسط مجمع عمومی هم مورد تایید قرار گرفته باشد در زمان مشخص ارائه شود به لحاظ مالیاتی نیازی به رسیدگی مجدد نخواهد بود.

ب-شرکت هایی که بخشی از سرمایه آن ها به شکل مستقیم به دولت یا شهرداری ها تعلق دارد.

این شرکت ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

اول-سهام دولت،بیش از 50% است.این شرکت ها نیز باید ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طی چهار ماه بعد از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی محل مرکز اصلی شرکت ارائه داده و مالیات متعلقه 2 براساس درآمد سهم دولت بوده و مابقی به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود و در صورتی که سهم الشرکه دولت متعلق به چند شرکت باشد،سهم ذکر شده به نسبت سهام شرکت ها تقسیم گشته و مالیات طبق ماده 131 ذکر شده محاسبه می گردد.
دوم-سهام دولت معادل 50% و یا کمتر در شرکت باشد.در این صورت سهم دولت معافیت مالیاتی ندارد،اما سهم بخش خصوصی از معافیت مالیاتی بهره مند می شود.در ضمن این شرکت ها موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
ج-شرکت هایی که اموال آن ها به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره گردیده و تحت عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند.(ماده 4 قانون محاسبات عمومی)این شرکت ها از لحاظ مالیاتی تابع مقررات حاکم بر شرکت های دولتی است(بند 2 ماده 2 ق.م.م)
د-دیگر اشخاص حقوقی:شرکت های سهامی عام و خاص،مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها،شرکت با مسئولیت محدود،تضامنی،نسبی،مختلط غیر سهامی

در این شرکت ها 10 % از تمام درآمد تحت عنوان مالیات شرکت،محاسبه و وصول شده و از تمامی درآمد مشمول مالیات بعد از کسر 10% نسبت به بقیه به شرح زیر عمل خواهد شد:

اول-شرکت های سهامی-مختلط سهامی-تعاونی و اتحادیه آن ها

 • از درآمد سهم صاحبان سهام بی نام و نرخ ماده 131 ق.م.م
 • از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضاء شرکت های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م
 • از مابقی درآمد مشمول مالیات از قبیل سود تقسیم شده یا تقسیم نشده به نسبت هر یک از آن ها به نرخ ماده 131 ق.م.م

شرکت هایی که سهام آن ها از طرف هیات پذیرش بورس،برای معامله در بورس،مورد قبول واقع شده است از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس،حذف نشده اند در صورتی که تمامی نقل و انتقال سهام خود را بواسطه کارگزاران بورس انجام داده و مراتب را نیز در دفاتر مربوطه به ثبت رسانند.معادل ده درصد(10%)مالیات آن ها بخشوده می شود.

تبصره:”ماده 143 به منظور رونق بازار بورس مقرر می دارد که از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها و دیگر اوراق بهاداری که در بورس معامله می گردند مالیات مقطوعی به میزان 5/0 % فروش سهام و حق تقدم سهام را وصول کرده و به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده و رسید آن را ظرف 10 روز از تاریخ انتقال سهام به انضمام فهرست تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال نمایند.

دوم-شرکت های با مسوولیت محدود-تضامنی-نسبی-مختلط غیر سهامی :بعد از کسر 25% از کل درآمد تحت عنوان مالیات شرکت،مابقی درآمد مشمول مالیات براساس سرمایه یا سهم الشرکه یا به نسبتی که در اساسنامه تعیین شده تقسیم و سهم هر یک به طور جداگانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 خواهد بود.

ه- مالیات موسسات غیر تجارتی
براساس تبصره 1 ماده 105 ق.م.م در خصوص اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که برای تقسیم سود تاسیس نشده اند چنانچه فعالیت انتفاعی داشته باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ معین در این ماده وصول می گردد.

وظایف و تکالیف اشخاص حقوقی در مورد امور مالیاتی خود عبارتند از:

1-ارائه اظهارنامه ی مالیاتی موضوع ماده 110

براساس ماده 110:”اشخاص حقوقی میبایست اظهارنامه،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه بعد از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر کدام از آن ها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کند.پس از ارائه اولین فهرست ذکر شده ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.محل ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران اقامتگاه یا نمایندگی ندارند تهران می باشد.

تبصره:اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که براساس مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن معین شده است میبایست اظهارنامه مالیاتی جداگانه ارائه دهند.

2-پرداخت حق تمبر

شرکت ها در زمان ثبت باید مالیات دو در هزار حق تمبر خود را می پردازند.همچنین شرکت هایی که سرمایه خود را افزایش می دهند باید در زمان ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه اقدام به ابطال تمبر جهت پرداخت مالیات دو در هزار شرکت کنند.

3-ارائه لیست حقوق دیگران

شرکت ها میبایست لیست افرادی که از شرکت حقوق دریافت می نمایند را با مشخص کردن اندازه حقوق دریافتی آن به اداره امور مالیاتی محل شرکت ارائه کرده و مالیاتی که براساس ماده 85 قانون مالیات های مستقیم به آن تعلق گرفته است را پرداخت کنند.

4-پلمپ دفاتر قانونی

تمامی اشخاص حقوقی باید قبل از شروع سال مالی جدید به انجام پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند.در صورتی که شرکت ها در مهلت تعیین شده اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم را تسلیم کنند طی مدت یک سال اظهارنامه ارائه شده و سوابق شرکت بررسی می گرددو میزان مالیات تخصیص یافته به شرکت اعلام می شود و چنانچه اظهارنامه مالیاتی ارائه نگشته باشد این بررسی و تعیین مالیات شرکت پنج سال به طول می انجامد.

لازم به ذکر است چنانچه شرکت ها در موعد تعیین شده اظهارنامه مالیاتی،ترازنامه،صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی(روزنامه و کل)و اسناد مدارک مورد نیاز را به اداره دارایی ارائه دهند رسیدگی به مالیات شرکت بواسطه دفاتر ارائه شده انجام خواهد شد و در صورتی که شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک ذکر شده در بند فوق را در موعد تعیین شده ارائه ندهد و به انجام دیگر وظایف مالیات معین شده هم نپردازند رسیدگی بواسطه علی الراس انجام خواهد شد.

ثبت کریم خان،در تمامی زمینه های مالیاتی نظیر تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی،دفاع مالیاتی و معافیت مالیاتی وپلمپ دفاتر قانونی خدمات ارائه می دهد.

لطفاَ جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *