شرکت های مدنی

شرکت های مدنی


انواع ثبت شرکت مدنی

اشکال مختلف شرکت ها را می توان به دو قسم شرکت های مدنی و شرکت های تجاری بخش کرد که در متن زیر به مراحل و شراط شرکت مدنی و قیاس آن با شرکت تجاری می پردازیم.

شرکت های مدنی

در ماده 571 ق. م اشاره شده است شرکت به معنی از تجمع حقوق مالکین گوناگون در شی ء واحد به روش انتشار. ( مالکین گوناگون ) این مفهوم را دارد که عده ای شرکا حداقل میبایست 2 نفر باشد و ماده 590 ق. م هم مهر تاییدی بر این فهم می باشد. این شرح نظارگره بر اشاعت اموال میان چند نفر می باشد. تاثیری که از طریق عقد بیع ، هبه ، صلح و حتی وصیت می تواند اجرا شود همین طور شرکای شرکت به جای پیدا کردن حقوق در شی ء واحد امکان دارد بصورت اشتراکی در تمامی دارایی و اموال و درآمد و … دارای حقوق و امتیازات شوند.

شرکت های مدنی

شرکت های مدنی به دو قسم شرکت های اجباری و اختیاری

الف ) شرکت های اختیاری

در ماده 573 ق. م اشاره شده : شرکت اختیاری یا حاصل عقدی از عقود اجرا می شود یا حاصل عمل شرکا از جمله ادغام شدن اختیاری یا قبول مالی مشترک در مقابل عمل چند نفر و روش این ها اشخاص در شرکت های اختیاری، به اختیار و اراده خود سرمایه ای مهیا نموده و در موضوع مشخصی به کار انداخته و در سود و زیان آن شریک می شوند.

ب) شرکت قهری یا اجباری

در ماده 574 ق. م اشاره شده : شرکت اجباری تجمع حقوق مالکین است که حاصل یک شدن یا ارث بدست می آید . در تاسیس شرکت میل و اختیار اشخاص وساطتی ندارد و طبق این ماده از دو مسیر بوجود می آید. اول امتزاج اجباری ، مانند چند تن برنج مرتبط به چند نفر از طریق ثالثی بدون رضایت مالکین با هم ادغام شود و دوم به شکل ارث که پس از فوت مورث برای وارثین نسبت به میراث انجام میشود.

وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی

با اشاره به توضیحی که از شرکت های مدنی و تجاری گردید تفاوت هایی بین این دو مدل شرکت را بررسی می کنیم:

  1. در شرکت مدنی موضوع مشارکت احتمال دارد امور و موضوعات تجاری یا غیرتجاری باشد در صورتی که در شرکت تجاری موضوع عملکرد شخص حقوقی امور تجاری است.
  2. شرکت مدنی احتمال دارد به شکل اجباری اجرا شود به همین دلیل در تاسیس آن وجود میل و خواسته شرکا مورد نیاز نیست در صورتی که شرکت تجاری الزاماً میبایست با هدف سود بردن تاسیس گردد.
  3.  وظیفه ی شریک در شرکت تجاری براساس نوع شرکت احتمال دارد به مقدار سهم ، محدود به میزان سرمایه ، ضمانت کلیه سرمایه یا مختلط باشد اما در امور مدنی مسئولیت منفرد می باشد.
  4.  شرکت مدنی اقامتگاه و ملیت ندارد درصورتی که اقامتگاه و ملیت شرکت تجاری میبایست معین باشد.
  5. تمام شرکت های تجاری طبق ماده 583 ق. ت دارای شخصیت حقوقی هستند ولی در قانون مدنی قیدی از شخصیت حقوقی مثل مدنی به عمل نیامده.
  6. طبق ماده 412 ق. ت در مورد شرکت های تجاری اصول مرتبط به ورشکستگی اعمال میشود درصورتی که شرکت های مدنی شامل اصول ورشکستگی می گردند.
  7. در شرکت های تجاری، بلافاصله بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی ایجاد می گردد در صورتی که در شرکت های مدنی این طرح نیست.
  8. در شرکت های تجاری نظر بیشترین به عنوان نظر جمع توان اجرا است اما در شرکت مدنی نظر جمع بیشترین شرکا اعتباری ندارد.

همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به هدف ثبت شرکت مدنی یاری کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *