روش اجرایی انتقال سهام با ملاحظه اساسنامه ثبت شرکت و تنظیم قرارداد

روش اجرایی انتقال سهام با ملاحظه اساسنامه ثبت شرکت و تنظیم قرارداد


نکاتی در خصوص روش اجرایی انتقال سهام با ملاحظه اساسنامه ثبت شرکت و تنظیم قرارداد

در واگذاری سهام شرکت های سهامی خاص و عام که در بورس اوراق بهادار تهران تصویب نشده میبایست نکته های زیر را مراعات نمود.:

روش اجرایی انتقال سهام با ملاحظه اساسنامه ثبت شرکت و تنظیم قرارداد

الف- بررسی اساسنامه شرکت راجع به نحوه واگذاری سهام

بر اساس ماده 41 ” لایحه ” در شرکت های سهامی عام ،واگذاری سهام به توافق هیات مدیره یا مجمع دارندگان سهام بستگی ندارد و تنها به وسیله امضاء دفتر ثبت سهام و معاوضه برگه سهام انجام می شود و سازمان ثبت شرکت در تهران آن را بررسی نمی نماید.در شرکت های سهامی عام،عرضه مفاصاحساب مالیات واگذاری سهام به اداره ثبت شرکت ها ضروری نمی باشد.در شرکت های سهامی خاص، شرط هایی در اساسنامه درج شده و واگذاری سهم به پذیرش رکن هایی در شرکت یا مراحلی مانند عرضه سهام،در آغاز برای سهام داران و با عدم گرایش آن ها به دیگران صورت می گیرد.بنابراین در شرکت های سهامی خاص هنگام واگذاری سهام بانام،میبایست اساسنامه شرکت در قسمت واگذاری سهام به صورت دقیق ارزیابی گردد و طبق مصوبات مرجع در اساسنامه، حاکی بر توافق واگذاری سهام دریافت شود.

ب- تنظیم قرارداد و صلح حقوق سهام به صورت عادی

براساس ماده 338 قانون مدنی سهم عین نیست که مورد بیع واقع شود. بیع عبارت از تملیک عین به عوض معلوم است. در این قرارداد اطلاعات انتقال دهنده و گیرنده، شمار و اطلاعات سهام ، سودهای منفصل و متصل آن شامل اولویت در افزایش سرمایه، خواسته های انتقال دهنده از شرکت و سود و چگونگی واریز نقدی یا قسطی و ضوابط واگذاری مشخص گردد.با نظر به معتبربودن سهم اعم از مدارک پیوسته قرارداد ترازنامه شرکت که میبایست اوضاع سرمایه و قروض در آن تعیین گردد. البته ترازنامه میبایست از طرف هیات مدیره شرکت تنظیم گردد و فرد حسابدار درستی آن را گواهی نماید.به این ترتیب مرحله های واگذاری سهام در شرکت های سهامی خاص به جز توافق مراجع در اساسنامه، شامل تهیه قرارداد انتقال سهام ، امضای دفتر ثبت سهام، واریز مالیات واگذاری سهام و اطلاع آن به اداره ثبت شرکت هاصورت می گیرد.

برحسب معمول واگذاری سهام در اداره ثبت شرکت ها ثبت و آگهی نمی گردد و تنها بعد از بررسی مدارک و مفاصاحساب مالیات واگذاری سهام، در پرونده نگهداری و برای ارزیابی تعداد سهام داران حاضر در مجامع عمومی شرکت موردتوجه قرار می گیرد.تجملات واگذاری سهام بانام و اساس واگذاری سهام ثبت دفتر سهام شرکت می باشد و در پایان ماده 40 ” لایحه ” هر واگذاری که در دفتر ثبت سهم ثبت نشده باشد ، از لحاظ شرکت و اشخاص ثالث دیگر دارای اعتبار نمی باشد.

البته واگذاری قهری شامل واگذاری قضایی، اجرایی و ارث از موارد مذکور مستثنی می باشند به دلیل آنکه، چنانچه فردی به وسیله تهیه قرارداد انتقال سهام یا چیزی که در جامعه متداول می باشد، به وسیله خرید و فروش عادی سهامی را تهیه نموده و توافق مراجع در اساسنامه را هم دریافت کرده باشد اما فرد انتقال دهنده از افراد شاهد در شرکت و امضای دفتر ثبت سهام سرپیچی کند، تدبیری به غیر از رجوع به دادگاه و اجبار انتقال دهنده و شرکت به ثبت واگذاری سهام باقی نمی ماند.با سرپیچی هیات مدیره شرکت از عرضه و اجرا ننمودن فرمان، دفتر ثبت سهام بعد از طی زمان طولانی و ارسال فرمان قطعی از سوی مراجع قضایی، فعالیت های انتقال گیرنده و شکایت او در دادگاه بی اثر می ماند.

درباره واگذاری که بستانکار برای دریافت خواسته های خود سهام مدیون در شرکت های سهامی را جهت ضبط به انجام احکام معارفه می کند، بعد از انجام تجملات، سهام به طلبکار یا به وسیله اجرای مزایده و تهیه و امضای صورت جلسه مزایده واگذار می شود.اعمال فرمان دادگاه، با اداره ثبت شرکت های محل، مکتوب‌ و نتایج مزایده را به مرجع نام برده اطلاع می دهد.
واگذاری اجرایی در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت می شود و در روزنامه ” آگهی رسمی ” منتشر می گردد .این اطلاعیه جانشین ثبت دفتر سهام می باشد. هیات مدیره شرکت موظف است این فرد را که توسط چاپ” آگهی رسمی ” به منظور فرد سهام دار معارفه شده، در مجامع عمومی تصویب گردد و حقوق سهام داری به رسمیت شناخته شود. مگر اینکه هیات مدیره شامل موضوع جزایی بند یک ماده 253 ” لایحه ” می باشد.

چنانچه سهام دار فوت کند ، سهام ناگزیر به وراث واگذار می گردد و هیات مدیره مکلف می باشد بعد از ارسال کپی تاییدیه فوت ، تاییدیه انحصار وراثت و تاییدیه مالیات ارث و اسناد شناسنامه وراث دررابطه با قید لیست شمار سهام وراث به دفتر ثبت سهام مبادرت نموده و آن را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند.آشکار است که با قید نکردن و ثبت ننمودن نام وراث در دفتر ثبت سهام شرکت سبب فاقد ارزش واگذاری قهری سهم نیست و وراث می توانند با عرضه مدارک به مجامع شرکت و منع هیات مدیره از شاهد بودن آنان موضوع جزایی بند یک ماده 253 ” لایحه ” را مشمول هیات مدیره خواهد شد.

ثبت شرکت کریم خان با وجود مشاوران شایسته و با تجربه پاسخی مناسب به نیازهای ثبتی و حقوقی شما در زمینه انتقال سهام ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *