ثبت طرح صنعتی اشتراکی

ثبت طرح صنعتی اشتراکی


نکاتی در خصوص ثبت طرح صنعتی اشتراکی

اگر دو یا چند نفر به صورت اشتراکی طرحی را تشکیل کرده باشند، در زمانی که طراح ها همان ذرخواست کننده ثبت طرح باشند، در این گمان طرح صنعتی مورد تقاضا ثبت، به صورت اشتراکی به نام تمام آن ها به ثبت می رسد و حقوق حاصل از ثبت طرح هم به آنان وابستگی خواهد داشت. به بیان دیگر در این نظر طراح ها در رابطه با حقوق حاصل از ثبت طرح مطابق احکام راجع به دارایی و حقوق اشتراکی خواهند بود که اعم از این احکام :

 1. صاحبین مشترک این طرح قادر نیستن بدون موافقت مابقی صاحبین سهم خود را واگذاری یا در رهن قرار دهند.
 2. صاحبین مشترک این طرح قادرند بدون موافقت مابقی صاحبین اشتراکی از طرح صنعتی بهره مند شوند به غیر اینکه در قرارداد عکس آن به وضوح و مورد تایید قرار گرفته باشد.
 3. صاحبین مشترک طرح بدون موافقت مابقی صاحبین اشتراک قادرنیستن جواز بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری صادر نمایند.

ثبت طرح صنعتی اشتراکی

با دقت به قانون مصوب 1386 و بر اساس ماده 24 آن طرح صنعتی مشترکی طبق قوانین مرتبط به اختراع مشترکی است . بنابراین که اگر اشخاصی به شکل اشتراکی این طرح را ایجاد کرده باشند، با دقت به بند ( ب ) ماده 5 قانون بالا حقوق حاصل از طرح صنعتی اشتراکی برای آنان می باشد.

درحالی که قانونگذار در مورد نرم افزار و با دقت به هویت آن دستور خاصی را در باب مورد احتیاط کرده است . به موجب ماده 11 آیین نامه اجرای قانون پشتیبانی از اجرا کنندگان نرم افزارهای رایانه ای، هر زمان افراد گوناگون در اجرا کنندگان نرم افزار معین باشد ، حقوق مادی ناشی از آن به نسبت اشتراک هر یک شامل می شود. در زمانی که تک تک آنها جدا و تمییز نباشد، اثر مشترک محسوب میشوند و حقوق حاصل از آن حق اشتراکی اجرا کنندگان است.

با اینکه مطالب بالا ، صاحبین مشاع قادرند بر عکس روش های بالای موافقت کنند، بدین معنی که صاحبین مشاع قادرنند موافقت کنند که حق بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده تنها مشمول به یکی از صاحبین مشاع باشد. در این نظر اگر فرد مسئول بر عکس مسئولیت خود از طرح صنعتی ثبت شده بهره برداری نماید ،شخص مسئول قادراست تقاضایی خسارت از متعهد نماید. در حالی که در این نظر شخص مسئول می تواند در زمان ابطال تعهد تقاضا کند و اجازه طرح ادعایی ابطال علیه مسئول ندارد زیرا مسئول در حقیقت مالک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی قادرنیست از بین برنده طرح صنعتی خود باشد.

شایان ذکر است که نتیجه بدست آمده این است که طراح شخصی است که طرح صنعتی را به وجود آورده است ، بدین معنی طراح قادراست یک یا چند نفر باشد و میبایست نام های آن ها در گواهینامه طرح صنعتی قید گردد . مادامی که میان آن ها در رابطه با طرح صنعتی مشترک تضاد پدیدار شود میبایست منبع وجود داشته باشد تا آن ها قادر باشند به آن رجوع و ادعایی حق کنند . این منبع می تواند یک منبع بالای اداری یا قضایی باشد .اکثرا شکایت ها که می تواند در این باب ارائه شده :

 1. میزان مدعیان که آنان و نه کسی که نام او در گواهینامه اختراع آمده است ،سازنده اصلی طرح صنعتی هستند.
 2. فرد مدعی آن هایی که نام هایشان در گواهینامه طرح صنعتی اشاره شده ، مداخلشان در طراحی طرح به اندازه ی نبوده است که سازنده طرح صنعتی به شمار آیند.

در آخر با نظر به قانون مصوب 1386 و دیگر قوانین و ضوابط مربوط ذکر نکات زیر اجباری به نظر می رسد :

 1. قانونگذار سال 1386 با نظر به ماده 23 قانون ، قوانین طرح صنعتی اشتراکی را طبق قوانین اختراع اشتراکی میدانند.
 2. با نظر به بند ( ب ) ماده 5 قانون ، حقوق حاصل از طرح صنعتی که به شکل مشترکی ایجاد شده است، مشاع به سازندگان آن تعلق دارد.
 3. در اینکه روش اجرایی حقوق طراح ها در نظر مذکور به چه شکلی است، در قانون 1386 و آیین نامه مرتبط احکامی نیامده است . در تبصره زیر ماده 11 آیین نامه انجام دادن مواد 2 و 17 قانون پشتیبانی از حقوق سازندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1383 هیات وزیران در رابطه با ایراد حقوق در نظری که نرم افزار مشاع باشد احکامی آمده است . بر اساس تبصره ذکر شده ، تک تک شرکاء به تنهایی یا همه آن ها به اتفاق می توانند در مورد رد حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی صالحه مراجعه نمایند.
 4. به موجب ماده 24 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه ، در زمانی که درخواست کننده ثبت طرح صنعتی گوناگون باشند ، به بیان دیگر در حالی که طرح صنعتی به شکل مشترک پدید آمده باشد، تقاضایی پس دادن اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست به امضای تمام صاحبان مشترک برسد و یک نفر از صاحبان اجازه پس گرفتن اظهارنامه ثبت این طرح را ندارد.
 5. مادامی که طراح درگذشت کند و زمان اعتبار گواهینامه اختراع ادامه داشته باشد ، مرجع ثبت به تقاضایی ورثه یا شخصی از وراث، اسم ورثه یا وراث را به عنوان صاحب در پشت گواهینامه طرح صنعتی ذکر و مراحل را با قید مقدار سهم هر یک در دفتر مرتبط ثبت خواهد کرد و در این نظر هم بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده به وسیله ی وراث طبق احکام مرتبط به طرح مشترک خواهد بود.
 6. در اکثر از کشورها اجازه اقلیت جهت انجام و اجرایی حقوق مشاع کافی است و در زمانی که اتفاق نظر یا اقلیت وجود نداشته باشد، مرجع قضایی در باب مورد مشخص مسئولیت کند. در حالی که در حقوق کشور ما تصاحب در آثار مشاع میبایست با رضایت همه شرکاء باشد و درحالی که شرکاء قادرند جهت اداره مال مشترک به نوع غیر از مسیر بالا هم رضایت کنند. به بیان دیگر با توجه به محتوایی ماده 576 قانون مدنی، شیوه اداره کردن اموال مشاع مطابق شرایط تنطیم میان شرکاء خواهد بود.

ارائه خدمات حرفه ای درثبت طرح صنعتی اشتراکی در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان جهت متقاضیان محترم آماده همراهی است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *