ثبت شرکت در شهرهای بزرگ

ثبت شرکت در شهرهای بزرگ


ثبت شرکت در شهرهای بزرگ

موسسه ثبت کریم خان درخصوص ثبت شرکت توضیحاتی ارائه می نماید.در حال حاضر موضوعات تجارت و بازرگانی و تبادل های اقتصادی بطور انحصاری تنها به جمعیت تاجران و بازرگانان محدود نمی باشد،بنابراین بسیاری از اشخاص جامعه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن سرو کار دارند.امروزه که انواع شرکت ها روز به روز در حال افزایش است و طی سرشماری های جدید جمعیت و مسکن(آبان ماه 1390) هم از افزایش رو به رشد جمعیت و ساختمان های تجاری ( تاسیس شرکت ها و بنگاه های مالی،تولیدی،خدماتی و بازرگانی )اطلاع می دهد.

ثبت شرکت در شهرهای بزرگ

از برنامه های مسئولان امور و افراد برنامه ریز قضایای ملی و اقتصادی می توان به شرایط مورد نیاز در جهت تشکیلات قانونی و ابداع شرایط مناسب برای کمک به مردم و هدایت دارایی های اندک به شبکه های سرمایه گذاری موثر می باشد.شرکت های تجاری که تعداد آن ها از بازرگانان انفرادی کمتر است از لحاظ اقتصادی،پراهمیت می باشند و همچنین وسایل و سرمایه های گروه صنعتی و تجاری شامل حال آنها می شود.این مطلب که از زمان های گذشته و امروزه صادق بوده به وسیله تغییرات و دگرگونی بنیادی اقتصادی و سیاسی واضح تر دیده می شود.

بررسی شرکت های تجاری از جنبه های متفاوت بسیار مفید می باشند.البته مقررات مربوط به آن ها براساس موضوع فعالیت،ثابت یا متغیر بودن سرمایه و همچنین سهم دولت در سرمایه متفاوت می باشد.اگرچه شرکت ها انواع گوناگونی دارند اما طرح آن ها همان قالب های قانون تجارت می باشد.

بنابر ماده ی 20 قانون تجارت کشورما،شرکت های تجارتی به 7 بخش تقسیم بندی شده است.

تقسیم بندی شرکت های تجاری

 1. شرکت های سهامی
 2. شرکت تضامنی
 3. شرکت با مسئولیت محدود
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

از بین هفت نوع شرکت های تجاری، اخذ شرکت سهامی بیشتر از قالب های دیگر می باشد.درحال حاضر پرطرفدارترین شرکت ها که مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص می باشند که با استقبال قابل توجهی رو به رو شده اند.هر کدام از شرکت های تجاری نام برده زمانی که به ثبت برسند ، دارای اعتبار بوده و از لحاظ قانونی و شخصیت حقوقی معتبر است.

ملزومات قانونی امور تجاری و اقتصادی شرایطی را فراهم می کند که افراد فعال در این عرصه با انجام اقدامات لازم اداری و حقوقی در جهت نگهداری حقوق و اختیارات خود و به کارگیری منافع کوشا باشند.

” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی”مرجع ثبت شرکت ها در تهران می باشد و در خارج تهران اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت می باشد که دارای دفتر مخصوصی میباشند.

اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران ،اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی نام دارد و شامل مسئولیت های نام برده در زیر می باشد:

 1. ثبت شرکت های تجارتی ایرانی ،شرکت های تجارتی خارجی ،موسسات غیر تجارتی ایران و موسسات خارجی در ایران حوزه ی تهران می باشد.
 2. ثبت علائم و نام تجارتی و اختراعات و تصاویر صنعتی
 3. ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری در تهران

و در سایر موارد به طور صریح بیان شده :

 • در هر مکانی که اداره ثبت در آنجا دایر می باشد مسئول ویژه ای از سوی اداره کل ثبت در جهت ثبت شرکت های داخلی ، پلمپ دفاتر ، ثبت نام تجارتی و موسسات غیر تجارتی مشخص می گردد.
 • جانشین دفترخانه های اسناد رسمی ،اداره ثبت شرکت ها در تهران و شهرستان ها در ثبت شرکت نامه می باشند.

در ادامه ی مقاله درمورد شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود و همچنین مقایسه و چگونگی ثبت نام آن ها می پردازیم.

ثبت شرکت سهامی خاص

مطابق ماده 1 لایحه اصلاح قانون تجارت :”شرکت سهامی نوعی شرکت است که سرمایه در آن به سهام تقسیم بندی شده و وظیفه دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آنها محدود است.”
در این نوع شرکت که یک شرکت تجاری محسوب می شود،حداقل تعداد اعضا 3 نفر و حداقل سرمایه که به سهام تقسیم بندی شده در زمان تاسیس یک میلیون ریال می باشد و وظیفه دارندگان سهام به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود است همچنین کلیه سرمایه آن از طریق بنیان گذاران ایجاد می شود.(ماده 4 ل.ا.ق.ت)

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به تفسیر ذیل میباشد که میبایست به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد:

 1. تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد.
 2. دو نسخه از اظهارنامه شرکت سهامی خاص را کامل نموده و ضمانت تمامی سهام و گواهینامه مبنی بر تاییده نقدی که حداکثر 35%کل سهام می باشد.این اظهارنامه می بایست توسط تمامی سهامداران امضا شده و زمانی که کلیه سرمایه یا قسمتی از آن غیرنقدی باشد باید به طور کامل پرداخت شده و صورت تقویم آن در اظهارنامه درج شده
  مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام چشمگیر و مشخص باشد میبایست تمام امتیازات آن در اظهارنامه ذکر شود.
 3. عرضه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. مشخص نمودن مدیران و بازرسان و پذیرفتن مسئولیت مدیریت و بازرسی و همچنین کپی شناسنامه برابر اصل تمامی اعضا
 5. ارائه کپی کارت ملی برابر اصل کلیه اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین و یا نماینده رسمی شرکت(در دفاتر اسناد رسمی)
 6. عرضه کپی نامه معرفی وکیل و آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی ،چنانچه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند و عرضه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل نماینده شخص حقوقی (در سربرگ شرکت)
 7. عرضه کپی برابر اصل پاسپورت سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ،و عرضه گواهی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی و عرضه اصل و ترجمه وکالتنامه نماینده سهامدار خارجی( حقیقی و حقوقی) درحضور مرجع ثبت شده محتوی آخرین حالت شرکت
 8. عرضه تاییدیه عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان ازسوی درخواست کننده ثبت شرکت(مراکز پلیس +10)
 9. در متن صورتجلسه ،اقرارنامه برای تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت عرضه شود که شامل ممنوعیت های موجود در اصل 141 قانون اساسی نبوده و مطابق مواد 111 و 126 قانون تجارت ممنوعیت قانونی جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعامل برای آن ها کارآیی ندارد.
 10. عرضه اقرارنامه بازرسان در صورتجلسه مبنی بر اینکه مدیران و مدیرعامل شرکت هیچ نسبت فامیلی (نسبی و سببی ) تا درجه سوم نداشته باشند و اقوام آن ها هم هیچ حقوقی از آنان اخذ نمی کنند.

الگوی متن اقرارنامه :تمامی افراد هیئت مدیره و مدیرعامل اظهار می نمایند که شامل ممنوعیت های درج شده در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

چنانچه مخالف این موضوع بوده ،شامل بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قانون تجارت می باشد.البته عرضه تاییدیه عدم سوء پیشینه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از سوی درخواست کننده ثبت ضروری است.

نمونه متن اقرارنامه:بازرسان اظهار نمودند شامل ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

      11. عرضه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن
12. عرضه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل آن
13. عرضه تاییدیه بانکی حاکی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه ابتدایی شرکت

تصدیق اساسنامه و مشخص نمودن مدیران و بازرسان و تعیین روزنامه و تهیه اظهارنامه و… میبایست از طریق تمامی بنیان گذاران صورت پذیرد.بنابراین در شرکت های سهامی خاص در آغاز تاسیس به کمک آراء تمامی تصمیمات صورت می گیرد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

از متداول ترین شرکت ها در کشور ما ،شرکت با مسئولیت محدود می باشد که این نوع شرکت در بین اعضای یک خانواده ، فامیل ،دوستان تاسیس می شود.
بنا به ماده 94 قانون تجارت،این نوع شرکت که در جهت فعالیت های تجاری بین دو یا چند نفر تاسیس گردیده و مسئولیت قروض و تعهدات هر یک از شرکا به اندازه سرمایه آنها در شرکت می باشد البته سرمایه به سهام تقسیم نشده است .در شرکت با مسئولیت محدود ،حداقل مبلغی برای اندازه سرمایه آن مشخص نشده است.

مدارک لازم در جهت شرکت با مسئولیت محدود

 1. کارت ملی برابر اصل تمامی سهامداران (برابر اصل در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی انجام می شود).
 2. کپی برابر اصل شناسنامه افراد شریک و مدیران
 3. ارائه 2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و کامل نمودن آن به همراه امضا تقاضانامه به وسیله تمامی سهامداران(به علت ارزشمند بودن برگه های تقاضانامه و شرکتنامه ،تهیه آن به وسیله اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد)
 4. دو برگ شرکت نامه و کامل نمودن آن به همراه امضا آن از طریق تمامی سهامداران
 5. دو جلد اساسنامه به همراه امضا کلیه صفحات آن به وسیله تمامی سهامداران
 6. دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی بنیان گذاران و هیئت مدیره به همراه امضا سهامداران و بازرسین
 7. دریافت و عرضه ی مجوز در صورت نیاز
 8. گواهی هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،حاکی بر خصوصی بودن آن
 9. ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه اعضای آن از بین اشخاص حقوقی باشند و عرضه عکس روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
 10. تاییدیه عدم سوءپیشینه به سبب تمامی اعضا
 11. عرضه مجوز بر اساس تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

مزیت و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی

حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی سه نفر در صورتی که حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشد.سرمایه ای در شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است و ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت ها الزامی نمی باشد.حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و اندازه سرمایه و پرداخت آن به شرکت یا هیات مدیره تنها با اظهار بنیان گذاران صورت می گیرد و بنیان گذاران حداقل 35% از تمام سرمایه را به حساب شرکت در حال تاسیس واریز نموده و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها عرضه می کنند.

شرکت با مسئولیت محدود که برای مدت زمان اندک یا نامشخص از طریق یک یا چند نفر مدیر که حتی امکان دارد خارج از شرکا هم باشند اداره شده،اما در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل تعداد مدیران پنج و سه نفر می باشد و همچنین مدت مسئولیت آن ها حداکثر 2 سال می باشد.از مزیت های دیگر شرکت با مسئولیت محدود این است که حیطه آگهی ها در شرکت های سهامی گسترده تر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

کاستی های شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از :پذیره نویسی و پرداخت تمام سهام شرکت به صورت ظاهری بوده و همچنین برگه ای به اسم سهام شرکت که به صورت برگه های تجارتی و قابلیت واگذاری از جمله بانام و بی نام صادر نمی شود.ولی واگذاری در شرکت های سهامی عام به موافقت مدیران شرکت یا سهامداران بستگی دارد.

نحوه ی ثبت شرکت

در جهت ثبت شرکت میبایست ابتدا مدارک را آماده نمود،سپس به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها رجوع کرده و موارد درخواست شده مانند نوع شرکت،سرمایه ی شرکت،تعداد اعضای شرکت،سمت هر یک از اعضا،نوع روزنامه ی رسمی را با دقت کامل نمود .بعد از آن،با تعیین نوع شخصیت حقوقی و کامل نمودن اطلاعات درخواست کننده ،نام شخصیت حقوقی ( نام شرکت)را مشخص کنید.بنابراین، پنج نام را به ترتیب برتری در بخش اسامی درخواستی وارد نمایید.انتخاب نام ها باید به گونه ای باشد که :

 • خارجی نباشد.
 • در گذشته ثبت نشذه باشد.
 • معنا و مفهوم داشته باشد.
 • مطابق با فرهنگ انقلاب اسلامی باشد.

با وارد نمودن اطلاعات و بارگذاری مدارک لازم در سامانه، کارشناس حقوقی آن اطلاعات را رسیدگی کرده ،درصورتی که نواقصی داشته باشد درسامانه دستور برطرف نمودن نواقص را اعلام مینمایند و میبایست نسبت به رفع نواقص اقدام نمود. و چنانچه نقصی وجود نداشته باشد ، آن را تاًیید می کنند.درصورت قبولی اینترنتی به وسیله سامانه و دریافت گواهی پذیرش، برای جلوگیری از مراجعه حضوری می بایست نسخه های اصلی صورت جلسات و پیوست های آن را سفارشی به وسیله باجه های پست به آدرس نامبرده در گواهی پذیرش ارسال نمود .

با فرستادن مدارک به وسیله پست،مدارک به بخش ثبت دفاتر ثبت شرکت ها عرضه شده و متصدی آن قسمت مدارک را بررسی کرده و کارشناس اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه مدارک کامل باشد ، پیش نویس آگهی را تنظیم نموده و بعد از تایید مسئولان اداره ی ثبت شرکت ها به درخواست کننده ارائه می گردد.

درخواست کننده باید نسبت به پرداخت هزینه ثبت و درج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه اقدام نماید و سپس مدارک را به دفاتر اداره ی ثبت شرکت ها ارائه داده و متصدی بعد از ثبت و مشخص نمودن شماره ی ثبت سهامداران( سهامداران یا وکیل رسمی شرکت)به همراه درج (ثبت با سند برابر است)امضاء، و آگهی تایپ شده میبایست توسط رئیس اداره ی ثبت شرکت ها امضاء شود.

یک جلد از مدارک پرونده ی شرکت در بایگانی اداره ی ثبت شرکت ها حفاظت شده و جلدی دیگر از مدارک( شرکتنامه یک نسخه – در شرکت با مسئولیت محدود – ،اظهارنامه یک برگ،اساسنامه یک جلد،صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین یک نسخه و صورت جلسه ی هیات مدیره یک نسخه) مهر شده به درخواست کننده ارائه می شود.

رونوشت دوم آگهی تاسیس در روزنامه ی کثیرالانتشار شرکت ضبط شده و نسخه ی اول آگهی نیز در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده(پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) ارائه گردد.

صاحبان اطلاعیه در جهت به ثبت رسیدن آگهی خود در روزنامه رسمی،باید به سایت روزنامه رسمی کشور رجوع کرده و هزینه ی آن را به وسیله سامانه ادا نمایند.آخرین قدم برای ثبت شرکت ،ثبت آگهی تاسیس شرکت در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی می باشد.شایان ذکر است که به غیر از ثبت شرکت،میبایست تمامی تغییرات مرتبط با شرکت از جمله فسخ، تصفیه ،تغییرات اساسنامه،افزایش یا کاهش سرمایه و …به اداره ثبت شرکت ها سریعاً به ثبت برسد.

آشکار است که عدم بازتاب تغییرات و یا هر نوع پوشش اطلاعاتی که باعث زیان دیگران شود زمینه های جوابگویی اشخاص را مهیا کرده و عدم ثبت مراحل،نفی وظیفه و بازپرداخت خسارت های وارد شده و کوتاهی شخص گناهکار نخواهد بود.

بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب،نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

ثبت شرکت کریم خان که بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت شرکت می باشد در جهت رضایت مشتریان و مشاوره رایگان خدمات ارزنده ای به شما عزیزان ارائه می دهد.البته میتوانید در هریک از مراحل ثبت از متخصصان برجسته راهنمایی بگیرید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *