ثبت شرکت تعاونی تولید


شرکت های تعاونی به صورت شراکتی است که تعدادی از اشخاص که هم‌حرفه یا تناسبی مشترکی دارند مانند همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند جهت بدست آوردن به سود مشترک یک جا جمع میشوند و در واقع بهم کمک می‌کنند.در شرکت تعاونی امکان دارد عضوها دارای سرمایه و سهم مساوی از سود نداشته باشند اما هر یک از اعضا بدون توجه به میزان سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود
ندارد. در حققیت تعاونی، اتکا به اعضاء است نه به سرمایه.

 

موارد زیر در تعریف فوق اشاره شده است :

 • نوع فعالیت : فعالیت شرکت تعاونی در امور مرتبط به تولید و توزیع است. این امر را قانون اساسی با اشاره اینکه بخش تعاونی حاوی شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است، تنظیم کرده است.
 • قصد و منظور : قصد شرکت تعاونی همان می باشد که ماده اول قانون بخش تعاونی مشخص می کند.

با اتکا به قانون اساسی که اشاره کرده است : ” قسمت تعاونی حاوی شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر مطابق قوانین اسلامی تاسیس می شود ” ،

شرکت های تعاونی می تواند به چهار مدل شرکت قسم شود :

 • شرکت های تعاونی تولید شهری؛
 • شرکت های تعاونی توزیع شهری ؛
 • شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛
 • شرکت های تعاونی توزیع روستایی .

مطابق قانون بخش تعاونی، تعاونی های تولید مشمول تعاونی هایی می باشد که در امور مرتبط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و
روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می کنند.

شایان ذکر است :

یک : شرکت های تعاونی تولیدی یا توزیعی، افزون بر اخذ مجوز تشکیل از وزارت تعاون جهت انجام فعالیت طبق قوانین و مقررات مرتبط ، مکلفند به اخذ مجوز ملزمی از دستگاه های مربوطه هم می

باشند.

دو : در اساسنامه شرکت تعاونی، نوع فعالیت و نوع شرکت از جمله تولیدی یا توزیعی بودن میبایست ذکر شود. ( اساسنامه اقسام شرکت های تعاونی، به صورت ” نمونه اساسنامه ” توسط وزارت تعاون تهیه

شده و در تصرف تشکیلات شرکت قرار می گیرد).

شایان ذکر است که موضوع شرکت های تعاونی محصور نیست و هرنوع عملیاتی را که در اساسنامه آن تعیین شده باشد، می تواند انجام دهد. بدین صورت، یک شرکت تعاونی امکان دارد در همان سان
شرکت تعاونی تولید و مصرف و معتبر باشد.

شرایط عضویت انواع شرکت های تعاونی

شرایط عضویت در شرکت تعاونی

 • دارا تابعیت ایران بودن ؛
 • نداشتن ممنوعیت قانونی و عدم حجر ؛
 • خرید حداقل سهام تنظیم شده در اساسنامه ؛
 • تقاضایی کتبی عضویت ؛
 • تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی ؛
 • رعایت نکردن مقررات اساسنامه تعاونی ؛
 • عضویت نداشتن در تعاونی مشابه .

شرایط مذکور ، شرایط عمومی به شمار می رود ، چرا که قانون دارا بودن آن ها را برای عضویت در تمامی شرکت های تعاونی مورد نیاز تنظیم داشته است.

افزون بر تمام شرایط ،امکان دارد اساسنامه شرکت تعاونی موارد سایری اعم از ساکن بودن در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را به عنوان شرایط اختصاصی ، برای عضویت مشخص کند. همچنین کافی

بودن امکانات و گنجایش شرکت هم برای قبول عضو جدید میبایست در نظر گرفته شود.

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی

 1. شرایط عمومی که قانون بخش تعاونی آن ها را تنظیم کرده است ؛
 2. شرایط اختصاصی که در اساسنامه هر شرکت تعاونی جهت عضویت در آن مشخص می شود ؛
 3. اکتفا امکانات و گنجایش شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی تولید

درخواست کننده ها محترم ثبت شرکت تعاونی تولید ،قادرنند در طرح ثبت شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود شرکت خود را به ثبت برسانند.

موارد مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 1. حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. ( 18 سال تمام )
 2. حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
 3. درآغاز تاسیس حداقل 35% سرمایه نقداً مبیایست به حساب شرکت ودیعه شود.
 4. در زمان سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) میبایست به صورت جداگانه ارزیابی و در اظهارنامه انعکاس گردد.
 5. سرمایه شرکت تنها به وسیله ی موسسین فراهم می کند.موسسین شرکت،نسبت به تمامی اعمال و مبادرت که با اهداف تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسئولیت تضامنی دارند.تا
  زمانی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم قدغن است.در زمان تخطی امضاء کنندگان آن ها،وظیفه ی جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
 6. اعضاء هیات مدیره میبایست حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره میبایست حداقل مالک یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

جهت تشکیل شرکت سهامی خاص رعایت موارد زیر اجباری می باشد :

 1. اساسنامه شرکت که میبایست به امضای تمامی سهامداران رسیده باشد.
 2. اظهارنامه مشعر بر مسئولیت تمام سهام و گواهینامه بانکی مبنی از پرداخت بخش نقدی آن که نباید کمتر از 35 % تمام سهام باشد.اظهارنامه نام برده میبایست به امضا تمام سهامداران رسیده باشد.
  همان طور پرداخت و ارزیابی سرمایه غیرنقدی و جداگانه آن در اظهارنامه و قید سهام ممتازه در زمان وجود چنین سهامی
 3. تعیین اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای تمام سهامداران رسیده باشد.
 4. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17
 5. قید اسم روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی مربوط به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

در حای که طرح و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرسان و مشخص کردن روزنامه و مقرر کردن اظهارنامه و … الزاماً میبایست به وسیله ی تمام موسسین انجام می گیرد چنین دریافت می شود که در شرکت های سهامی خاص تمام تصمیمات در ابتدایی تاسیس باید به اتفاق آراء دریافت گردد.

تعهدات شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» می باشد.

موارد مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

بر اساس ماده 94 قانون تجارت، حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود.( دارای سن قانونی 18 سال تمام ) هر دو عضو شرکت میبایست سهامدار باشند،حتی یک درصد.

در هر شرکت با مسئولیت محدود که عده ای شرکاء بیش از 12 نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار حداقل سالی یک بارمجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد . ( م 109 ق. ت) هیات نظار
ترکیبی از 3 نفر بوده که از میان شرکاء برای زمان یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شرکت باشند.

همین طور ، برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل سرمایه با توجه به روش و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.

پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی

مادامی که اشخاص حقوقی هدفی که داشته باشند در یک واحد تولیدی و یا کارگاهی شروع به فعالیت نمایند و از نیروهای انسانی و دستگاه های پیچیده بهره میبرند ، باید نسبت به دریافت پروانه بهره
برداری مبادرت نمایند. شایان ذکر است اخذ این پروانه مشروط به داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط با فعالیت اجباریست . اعتبار این پروانه برای مدت 2 سال است و تمدید آن با تصویب کارشناس امکان پذیر
می باشد.
مراحل و شرح اقدامات :

 1. تقاضایی درخواست کننده و کامل کردن مدارک مورد نیاز
 2. اطلاع از دستگاه های مربوطه ( محیط زیست ، مرکز بهداشت ، اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی و …)
 3. کامل کردن پرسشنامه پروانه بهره برداری به وسیله ی درخواست
 4. بازدید کارشناس و مشخص کردن گنجایش واحد
 5. پرداخت هزینه تمبر پروانه بهره برداری موضوع ماده 46 قانون مالیات های مستقیم
 6. صدور پروانه بهره برداری

شرایط اخذ پروانه تولید کارگاهی

 • مطالعه قانون و داشتن تمام شرایط ثبت شده در آن
 • داشتن محوطه کارگاهی که آماده بهره برداری باشد.
 • عرضه ی سند مالکیت یا استیجاری و داشتن اقامت دائم در محل کارگاه

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تولید کارگاهی

 • کامل کردن فرم تقاضا و پرسشنامه
 • عرضه اصل مدارک شناسایی
 • عرضه مدارک ثبتی شرکت
 • تحویل کارت پایان خدمت
 • عرضه یک قطعه عکس سه در چهار
 • مدارک مورد نیاز حاکی بر انجام فعالیت های تولیدی در زمینه فعالیت درخواستی

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی درباب ثبت شرکت تعاونی تولید در دپارتمان تخصصی ثبت کریم خان به بهترین امکانات در اختیار متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *