تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود


نکاتی در خصوص تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اجازه ای که اساسنامه شرکت به آن ها داده و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییرات ذکر شده در این مطل اقدام نمایند.بنابر این برای آشنایی با مراحل و شرایط آن هر یک از تغییرات ذکر شده جداگانه قید می گردد

 

 • الف)تغییر محل شرکت
 • ب)تغییر نام شرکت
 • ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت
 • د)نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
 • ه)افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
 • و)افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
 • ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
 • ح)کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
 • ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

الف)تغییر محل شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد و هم چنین در آن میزان سهم الشرکه خود را ذکر کنند.
 2. چنانچه مجمع با اکثریت تشکیل شود باید تشریفات دعوت براساس اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک مثبته ارائه گردد.
 3. در صورتی که تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند باید براساس ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی نوشته شود.
 4. صورتجلسه تنظیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع توسط احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد و نسبت به ثبت آن اقدام شود و پس از پرداخت هزینه های قانونی،ذیل ثبت دفتر را امضا خواهد نمود.

ب)تغییر نام شرکت

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد و هم چنین در آن میزان سهم الشرکه خود را ذکر کنند.
 2. چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل گردد ارائه مدارک مثبته و دعوت براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت الزامی است.
 3. اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و ذکر نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه الزامی است.
 4. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به اداره ثبت مراجعه و مبلغ حق الثبت نام را به بانک پرداخت و اصل فیش بانکی و اصل صورتجلسه را به واحد تعیین نام ارائه و بعد از تعیین نام و دریافت موافقت مسئول ذیربط،صورتجلسه را به بخش پذیرش تحویل و دفاتر ثبت را امضا خواهد کرد.

ج)تغییر موضوع شرکت و الحاق به موضوع شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و توسط کلیه شرکا امضا شده باشد و هم چنین در آن میزان سهم الشرکه خود را ذکر کنند.
 2. در صورتی که موضوع شرکت نیاز به دریافت مجوز خاص از مراجع مربوطه باشد،به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و برگ استعلام دریافت و به مرجع مربوطه تحویل و طی مهلت مقرر جواب استعلام را دریافت نموده و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد.
 3. دفاتر ثبت پس از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

د)نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

 1. ارائه مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
 2. ارائه فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند الزامی است.
 3. دریافت و ارائه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها(سازمان امور مالیاتی کشور)ضروری است.
 4. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

مراحل نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
 2. در صورتی که تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد انتخاب هیات نظار و ذکر نام آن ها در صدر صورتجلسه
 3. تمامی شرکا اعم از کسانی که سهم الشرکه خود را انتقال داده و افرادی که جدیداَ وارد شرکت شده اند میبایست ذیل صورتجلسه را امضا نمایند.
 4. در صورتی که شرکایی که از شرکت خارج می شوند در هیات مدیره سمت دارند،در صورتی که شرکای جدید بخواهند عضو هیئت مدیره شوند با تنظیم صورتجلسه دیگر اعضا را انتخاب نموده و تعیین سمت کنند و در صورتی که شرکای جدید مایل به عضویت نباشند در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کاهش تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد شد.
 5. انتقال سهم الشرکه براساس ماده 103 قانون تجارت باید براساس سند رسمی باشد بنابراین هر کدام از شرکاء که بخواهد سهم الشرکه خود را انتقال دهد می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی با ارائه موافقت نامه یا صورتجلسه مجمع اقدام کنند.
 6. صورتجلسه تنظیمی و دیگر مدارک لازم بوسیله شخصی از شرکا به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت هم توسط ایشان امضاء خواهد شد.
 7. شرکایی نیز که از شرکت خارج شده اند میبایست شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود(با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضا نماید.

ه)افزایش سرمایه شرکت در صورت ورود شریک یا شرکا جدید در شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود
 2. چنانچه مجمع با اکثریت تشکیل گردد باید تشریفات دعوت طبق اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک ثبت شده ارائه گردد.
 3. در صورتی که تعداد شرکا 12 نفر یا بیشتر باشد باید براساس ماده 109 قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار در صدر صورتجلسه تنظیمی نوشته شود.
 4. فتوکپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود به اداره ثبت شرکت ها ارائه خواهد شد.
 5. شخصی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت پس از تنظیم صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و صورتجلسه و فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید را ارائه و دفاتر ثبت را امضاء خواهد کرد.

و)افزایش سرمایه شرکت توسط شرکاء بدون ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

1.طی مراحل مذکور در بند (ه) به استثنای مورد بند(4) (کپی شناسنامه شرکاء جدیدالورود)

ز)کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

1.طی مراحل مذکور در بند (و)

ح)کاهش سرمایه با خروج شریک در شرکت با مسئولیت محدود

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه
 2. چنانچه مجمع با اکثریت تشکیل شود باید تشریفات دعوت براساس اساسنامه و قانون تجارت رعایت شده و مدارک ثبت شده هم ارائه خواهد شد.
 3. در صورتی که تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد باید نسبت به انتخاب هیات نظار اقدام و نام اعضای هیات نظار درصدر صورتجلسه تنظیمی نوشته شود.
 4. امضای صورتجلسه توسط تمامی شرکاء اعم از شرکایی که از شرکت خارج می شوند و شرکایی که در شرکت می مانند.
 5. چنانچه شرکایی که از شرکت خارج می شوند از اعضای هیات مدیره باشند باید با ارائه صورتجلسه جداگانه نسبت از بین شرکایی که در شرکت باقی مانده اند به تکمیل اعضای هیات مدیره بپردازند.
 6. اگر شرکای باقی مانده نخواهند به جای شرکای خارج شده که عضو هیات مدیره بوده اند،اعضای جدید برگزیند،باید در ذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح ماده مربوطه به تعداد اعضای هیات مدیره مبادرت نمایند
 7. شرکایی که از شرکت خارج می شوند باید با حضور در اداره ثبت شرکت ها ذیل دفاتر ثبت را امضا کنند.
 8. به همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر در هنگام امضای ذیل دفاتر ثبت ضروری است.

ط)تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت

1.طی مراحل ذکر شده در بند (الف)

ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان، در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

امور ثبتی خود را به تیم حقوقی و متخصص ما بسپارید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *