تشکیل اتاق تعاون


اتحادیه ها و شرکت های تعاونی می توانند با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و اتاق های تعاون را در استان ها و شهرستان ها تشکیل دهند؛ همچنین اتاق تعاون ممکن است اتاق تعاون مرکزی ، اتاق تعاون استان یا اتاق تعاون شهرستان باشد. اتاق تعاون شخصیت حقوقی دارد و چون یک شخص حقوقی دولتی به حساب می آید، نیاز به ثبت ندارد.

 

اهداف اتاق تعاون

 • عمل به وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، در امور مربوط به بخش تعاون
 • اجرای اموری که وزارت تعاون براساس آیین نامه به آن انتقال می دهد.
 • حل اختلاف ، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به شکل مصلحانه مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها

در خصوص اتاق های تعاون باید به دو نکته توجه کنید:

 1. هر اتاق تعاون شخصیتی حقوقی می باشد؛
 2. اتاق تعاون از نظر مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نیست .

منابع مالی اتاق تعاون

منابع مالی تعاون از دریافت های ذیل تامین می شود :

 1. دریافت حق عضویت از اعضا
 2. دریافت کمک های دولتی ، مردمی ، شوراها و هدایا
 3. دریافت حق مشاوره ، کارشناسی و داوری در محدوده امور تعاونی ها به صورت صلح جویانه و دریافت هزینه دیگر خدماتی که در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار می دهند

ارکان اتاق تعاون

هر اتاق تعاون دارای ارکان ذیل است :

 • مجمع نمایندگان
 • هیئت مدیره
 • هیئت بازرسی

مجمع نمایندگان اتاق تعاون

اعضای مجمع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی ، استان و شهرستان که برای مدت سه سال انتخاب می شوند، به تفکیک از این قرارند :

 • 1. مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی شامل :
 • روسای اتاق های تعاون استان ها
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی استانی فاقد اتاق تعاون استان
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی سرتاسری کشور
 • 2. مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان شامل :
 • روسای هیئت های مدیره اتاق های تعاون شهرستان های هر استان
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی شهرستان های فاقد اتاق تعاون
 • نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر استان
 • 3. مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان شامل :
 • – نمایندگان اتحادیه های تعاونی هر شهرستان
  – نمایندگان شرکت های تعاونی فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان

وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان

وظایف و اختیارات مجامع نمایندگان اتاق های تعاون ، عبارت است از :

 • – بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و تایید آن ها برای تصویب نهایی وزیر تعاون
 • تعیین هیئت مدیره اتاق تعاون
 • تعیین دو نفره بازرس برای عضویت در هیئت بازرسی ( هیئت بازرسی اتاق تعاون سه عضو دارد و نفر سوم را وزارت تعاون تعیین می کند )
 • تصویب برنامه و بودجه سالانه اتاق تعاون ، پیشنهادی از طرف هیئت مدیره
 • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و سایر گزارش های هیئت مدیره ، پس از روئت اظهارنظر هیئت بازرسی
 • رسیدگی به گزارش های هیئت بازرسی

تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق های تعاون مرکزی ، استان و شهرستان ، متناسب با تعداد اعضای تعاونی ها و تعاونی های عضو اتحادیه و اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می گردد.

جلسات مجمع و اکثریت لازم برای تصمیم گیری

جلسات مجمع عمومی نمایندگان اتاق ، حداقل سالی یک بار ، حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل می گردد.جلسات مجمع را می توان در هر زمان به پیشنهاد وزارت تعاون یا به تقاضای هیئت مدیره یا حداقل نصف اعضای مجمع نمایندگان و یا به تقاضای هیئت بازرسی اتاق ، تشکیل داد. دعوت جلسات با قید آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار با ارسال دعوتنامه و حداقل 15 روز پیش از تشکیل جلسه ابلاغ می گردد. در نوبت اول ، جلسه با حضور حداقل دو سوم نمایندگان رسمیت پیدا می کند. در صورتی که به حد نصاب کامل نرسید ، در دعوت نوبت دوم جلسه با حضور عده حاضر به رسمیت می رسند ، ولی در هر صورت میبایست نماینده وزارت تعاون در هیئت بازرسی در تمامی جلسات مجمع حضور داشته باشد.

جلسات مجمع نمایندگان را هیئت رئیسه سنی افتتاح می نماید و بلافاصله برای انتخاب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، یک نایب رئیس و دو منشی ، با اکثریت نسبی رای گیری می گردد تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه رسمی اعتبار دارد و باید به تمامی اعضا اطلاع دهد.

هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق های تعاون ، دارای سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که مجمع نمایندگان آن ها را از میان اعضای تعاونی ها برای مدت سه سال برمی گزیند.اعضای هیئت مدیره ، به اندازه ممکن از اعضای تعاونی های کشاورزی ، روستایی ، عشایری ، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی ، و توزیع انتخاب می شوند. هیئت مدیره از میان اعضای خود ، یک نفر را به ریاست هیئت مدیره انتخاب می کند.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل دارد :

 • فعالیت های لازم جهت تامین مقاصد اتاق تعاون براساس اساسنامه و آیین نامه های مربوط
 • اداره تمامی امور مربوط به اتاق تعاون ، تمامی مکاتبات ، برقراری ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق ، براساس آیین نامه های داخلی
 • اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان
 • ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان

همچنین هیئت مدیره میبایست ترازنامه و صورت حساب های مالی لازم را فراهم نماید و برای اظهارنامه در اختیار هیئت بازرسی قرار دهد و سپس برای بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان ارائه دهد.هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان ، باید ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود را ایجاد کند. و آن ها نیز باید همکاری کنند.همچنین هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی باید بین اتاق های استان ها ارتباط و هماهنگی ایجاد کند و اتاق های ذکر شده هم باید همکاری کنند.

جلسات هیئت مدیره اتاق و اکثریت لازم برای تصمیم گیری

جلسات هیئت مدیره به دعوت رییس و در نبود وی ، به دعوت نایب رئیس، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد دبیر کل اتاق تعاون در این جلسات حضور می یابد. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت پیدا می کند. طرح ها و برنامه ها با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی به تصویب می رسد.نتیجه مذاکرات و تصمیمات گرفته شده ، در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره به ثبت می رسد و حاضران در جلسه آن را امضا می کنند. اجرای تصمیمات هیئت مدیره در خصوص اداره اتاق تعاون و اجرای دیگر وظایف بر عهده دبیرکل می باشد.خدمات اعضای هیئت مدیره افتخاری و بلاعوض است ؛ اما حق حضور در جلسات و هزینه ماموریت هایی که بر عهده آن ها گذاشته می شود ، به گونه ای که مجمع نمایندگان تعیین می کند ، از محل اعتبارات اتاق پرداخت می گردد.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص دبیر کل اتاق تعاون اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

دبیر کل اتاق تعاون

برای اداره امور اجرایی ، اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هر یک دارای یک دبیر کل هستند که هیئت مدیره هر اتاق او را انتخاب می کند. هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل واگذار کند.

دبیر کل را از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج آن ها می توان برگزید. اجرای تصمیمات هیئت مدیره در خصوص اداره اتاق و انجام دیگر وظایف و نیز اجرای مصوبات مجمع نمایندگان بر عهده دبیر کل است. تمامی ادارات و واحدهای اتاق و مراکز و موسسات وابسته و کارکنان آن تحت نظر دبیر کل وظایف خود را انجام می دهند. تمامی مکاتبات اداری و اوراق عادی ، با امضای دبیر کل – به نمایندگی از هیئت مدیره – و مهر اتاق ، و اوراق و اسناد مالی و تعهد آور ، با امضای وی و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره اعتبار می یابد. دبیر کل حقوق و مزایا دریافت می کند که هیئت مدیره مسیر آن را معین می نماید.

ثبت کریمخان درباره هیئت بازرسی اتاق تعاون در این مقاله سخن می گوید.

هیئت بازرسی اتاق تعاون

هیئت بازرسی اتاق تعاون سه نفر عضو دارد که دو نفر آن ها را مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر را وزارت تعاون معین می کند. وظایف و اختیارات هیئت بازرسی به شرح ذیل است :

 • نظارت و بازرسی مستمر ، از لحاظ رعایت قوانین و مقررات مربوط و رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون
 • بررسی حساب ها ، دفاتر ، اسناد و صورت های مالی ، از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش آن ها به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون
 • بررسی شکایت ها و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش آن ها به مراجع مربوطه
 • ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان اتاق تعاون و وزارت تعاون ، از لحاظ وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر درباره گزارش های

هیئت مدیره

لازم به ذکر است که هیئت مدیره باید اسناد و مدارک درخواستی هیئت بازرسی را در اختیار آن قرار دهد.اعضای هیئت بازرسی ، حق الزحمه دریافت می کنند و مجمع نمایندگان مقدار آن

را معین می کند.

چند نکته:

در خاتمه این بحث ذکر چند مطلب لازم به نظر می رسد :

 • وزارت تعاون بر انتخابات اعضای هیئت مدیره و اعضای هیئت بازرسی اتاق های تعاون نظارت می کند.
 • اعضای هیئت مدیره ، اعضای هیئت بازرسی و دبیران اتاق های تعاون باید دارای شرایط معین شده در ماده 38 قانون بخش تعاونی باشند.
 • در موارد ذیل عضویت شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی در اتاق تعاون ، با تصویب مجمع نمایندگان اتاق لغو می گردد:
 • انحلال شرکت یا اتحادیه
 • ورشکستگی شرکت یا اتحادیه
 • عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه ، بعد از سه باز تذکر کتبی که فاصله هر تذکر حداقل یک ماه باشد
 • تخلف از قوانین و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون
 • ارتکاب اعمالی که باعث وارد شدن خسارت به اتاق ، اعم از مادی یا معنوی شود

لازم به ذکر است که شرکت یا اتحادیه تعاونی عضو اتاق تعاون ، با ارائه تصمیم مجمع عمومی عادی خود دایر بر خروج از اتاق تعاون ، می تواند خارج شدن از عضویت اتاق را تقاضا نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *