ترتیب پرداخت مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته


نکاتی در باب ترتیب پرداخت مطالبات طلبکاران تاجر ورشکسته

ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص شیوه پرداخت طلب طلبکاران صحبت می کند.ماده 85 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می گوید : ” بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده ‌می‌شوند.‌طلب ‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقی ‌مانده طلب هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر‌یکدیگر مقدم اند و در تقسیم‌ نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌ شود.”

 

 1. هزینه های ورشکستگی براساس آنچه که در ماده 1 تصویب نامه هیات وزیران درباره قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آورده شده است.
 2. طلبکاران دارای وثیقه منقول یا غیرمنقول
 3. طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز )
 4. سایر طلبکاران ( سایر غرماء )

در ادامه ثبت کریم خان به بررسی بررسی حق تقدم طلبکاران بر یکدیگر می پردازد.

بررسی حق تقدم طلبکاران بر یکدیگر

طلبکاران دارای حق تقدم ( طلبکاران ممتاز ) به شرح ذیل می باشند. یعنی هر یک از طبقات ابتدا طلب خود را وصول می کند و اگر چیزی باقی بماند، به طبقه بعدی می رسد :

1- طبقه اول :

 • حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف .
 • حقوق خدمت گزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف
 • دست مزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.

2- طبقه دوم :

طلب اشخاصی که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی حق تقدم دارد که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.

3- طبقه سوم :

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

4- طبقه چهارم شامل :

 • نفقه زن براساس ماده 1206 قانون مدنی.
 • مهریه زن براساس ماده 1206 قانون مدنی.
 • مهریه زن تا اندازه ده هزار ریال مشروط بر آنکه ازدواج حداقل پنج سال پیش از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون حساب می شود. ( این بند هم اکنون با توجه به مبلغ آن متروک شده است ).

5- طبقه پنجم دیگر طلبکاران ، طلبکار بدون حق تقدم می باشند.

سوال : در صورتی که شخصی طلبی از تاجر ورشکسته داشته باشد به مبلغ 100 میلیون تومان و برای این طلب خود، وثیقه ای در اختیار داشته باشد که به قیمت 80 میلیون تومان فروخته شود، وضعیت او در بین طلبکاران چگونه است ؟

او تنها به اندازه وثیقه ای که دارد، یعنی بابت 80 میلیون تومان از طلب خود طلبکار دارای وثیقه مسی باشد و بابت بقیه طلب خود یعنی بابت 20 میلیون دیگر، در شمار دیگر طلبکاران وارد می شود.

اگر می خواهید در خصوص مدت تصفیه اطلاعاتی کسب کنید در ادامه این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

مدت تصفیه

در خصوص مدت تصفیه توجه داشته باشید که : ( ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی )

 1. ورشکستگی میبایست از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه شود.
 2. گرچه این قانون مربوط به اداره تصفیه است، اما با توجه به وحدت ملاک می توان آن را به مدیر تصفیه نیز سرایت داد.
 3. در صورت لزوم رییس دادگستری کل استان مربوطه، می تواند این مدت را تمدید کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *