امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی


امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با خریداری سهام از شرکت های سهامی، با تلاش مدیران، منافع و درآمدهای به دست آمده از سرمایه گذاری خود را اخذ نمایند.نقطه عطف امید به حصول نتایج سرمایه گذاری و زمان تحقق آن جلسه مجمع عمومی شرکت ها که با اهمیت ترین تصمیمات شرکت در آن گرفته می شود،نقطه آغاز کسب پیامدهای سرمایه گذاری و اجرای آن میباشد.افراد دارای سرمایه بعد از طی یک سال مالی، با نظارت مدیران و کارکرد آن ها، دست اندرکاران منتهی به سود و زیان را ارزیابی و با پذیرش ترازنامه و صورت حساب ، علاوه بر گواهی عملکرد ،مفاصاحسابی به آن ها ارائه می دهد.بنابراین وظایف مدنی مدیران در دوره مالی به پایان می رسد.

امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی
مجامع عمومی

الف- مجمع عمومی موسس

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ج- مجمع عمومی عادی سالیانه

امضا و ثبت صورت جلسه مجمع عمومی

بر اساس ماده 105″ لایحه ” در هیچ کدام از شرکت های سهامی عام و خاص،دارندگان سهام شاهد در جلسه ملزم به امضای صورت جلسه نمی باشند.هیات رئیسه مجمع به تنظیم و امضای صورت جلسات و چکیده مذاکرات موظف می باشد و پیامد تلاش های یک ساله هیات مدیره، اصول مقاصد و سوال های سهام داران، آرای دارندگان سهام و تعیین رکن های شرکت در ورقه های صورت جلسه به همراه امضای آنان آشکار می باشد.منشی این جلسات میبایست تصمیمات مجمع عمومی را با مراعات نمودن ودیعه و به صورت کوتاه مکتوب نموده و توسط هیات رئیسه امضا گردد. اگر شخصی از هیات رئیسه ،صورت جلسه را امضا ننماید ینابراین صورت جلسه نام برده دارای اعتبار نمی باشد و قابلیت به ثبت رسیدن را ندارد.زیرا در قوانین الگوریتمی جهت حل این مسائل پبیان نشده و میبایست از نو به دعوت و برگزاری مجمع مبادرت نمود.

وظایف مدنی فردی که از سوی دارندگان سهام بعد از نامزد شدن جهت عضویت در هیات رئیسه تعیین شده و آنان هم این مقام را پذیرفته اند ولی از امضای صورت جلسه ممانعت به عمل می آورند میبایست مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل ایجاد مجمع بخصوص در شرکت های بزرگ به وقت و هزینه نیازمند است و ممکن است آسیب به شرکت وارد گردد.طبق ماده 106 ” لایحه “موردهایی که ثبت نمودن صورت جلسه مجمع شرکت ضروری می باشد شامل :انتصاب مدیران و بازرسان، پذیرش ترازنامه ، کاهش یا افزونی سرمایه و دگرگونی در اساسنامه و زوال شرکت و چگونگی تصفیه آن .

به این ترتیب اخذ تصمیم در فعالیت های داخلی شرکت مانند داد و ستد اموال منقول و غیرمنقول غیر قابل ثبت می باشند و با پشیمانی صاحبان سهام از زوال شرکت، اعراض از نابودی و تصمیم به حیات شرکت غیرقابل ثبت می باشد.چنانچه صاحبان سهام بعد از اخذ تصمیم به زوال شرکت منصرف شده اند و نیت حیات آن را پیدا کنند ،میبایست به دادسرا رجوع نموده و شکایت نقض ثبت زوال شرکت به مدیر شرکت را ارائه نمی نمایند.

کادر حقوقی موسسه کریم خان، با چند سال تجربه خدماتی در عرصه ثبت صورت جلسه مجمع عمومی در سریع ترین زمان به شما ارائه می دهند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *