اساسنامه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه مجمع عمومی عادی

اساسنامه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه مجمع عمومی عادی


شماره ثبت

تاريخ ثبت

ماده 1: اسم شرکت: اسم شرکت عبارت می باشد از: …………………………………………………. (سهامی خاص)
ماده 2: موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت می باشد از:
……………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ..
ماده 3: مدت شرکت: از تاريخ ثبت طی مدت ………. مشخص گردیده است .
ماده 4: مرکز اصلي شرکت:… کدپستی: ………………………………………….……………………
ماده 5: دارایی:
دارایی نقدي شرکت مبلغ ……………………. ريال تقسیم شده به ……………………….. سهم بانام و ………………….. سهم بي نام هر کدام به ارزش …………………… ريال مي باشد که مبلغ ……………………………. ريال آن به صورت نقدی پرداخت و مبلغ …………………………… ريال بقيه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

اساسنامه شرکت سهامی خاص و صورتجلسه مجمع عمومی عادی

ماده 6: پرداخت بقيه مبلغ اسمي سهام: بخش پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام ذکرشده در ماده ششم مطابق با احتياجات شرکت در موعد يا مواعدي که مطابق تصميم هيئت مديره مشخص می شود پرداخت می شود و در اين مورد هيئت مديره وفق مواد 35 تا 38 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت عمل خواهد نمود .

ماده 7: اوراق سهام: تمامی سهام شرکت با نام می باشد . اوراق سهام شرکت چاپی و متحدالشکل و داراي شماره ترتيب و شامل نکته های ذکرشده در ماده 26 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضاي دو نفر از مديران شرکت که از سوی هيئت مديره مشخص مي شوند خواهد رسيد و با مهر شرکت مهمور می شود.

ماده 8: گواهينامه موقت سهام: تا زماني که اوراق سهام صادر نشده باشد شرکت به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم مي دهد که نشان دهنده ی نوع و تعداد سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده 9: غير قابل منقسم بودن سهام: سهام شرکت غير قابل تقسيم مي باشد مالکين مشاع وظیفه دارند که درمقابل شرکت تنها به يک نفر از خودشان نمايندگي بدهند.

ماده 10: انتقال سهام با نام: دارندگان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با توافق هيئت مديره ، نقل و انتقال سهام با نام می بایست در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود و انتقال گیرنده و انتقال دهنده يا نمايندگان قانوني آن ها می بایست در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهي مي نمايند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعايت تشريفات بالا از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسي را صاحب سهام خواهد شناخت که سهام به اسم او در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد و علي الاصول مواد 39 و40 لايحه اصلاحي قانون تجارت مجري خواهد بود.

ماده 11 : مسئوليت صاحبان سهام: مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها می باشد .

ماده 12: افزایش یا کاهش دارایی شرکت: هر گونه افزایش یا کاهش در سرمايه شرکت با رعايت قوانین لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت تصویب شده اسفند ماه 1347 انجام خواهد شد .

 • تبصره 1: اساس نامه شرکت نمي تواند تضمین کننده اختيار افزايش سرمايه براي هيأت مديره باشد.

ماده 13: حق تقدم در خريد سهام جديد: چنانچه سرمایه افزایش یابد ، صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي که مالک می باشند حق تقدم دارند . ترتيب استفاده از اين حق تقدم مطابق قوانین لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت تصویب شده اسفند ماه 1347 می باشد .

ماده 14:قوانین مشترک بين مجامع عمومي: مجامع عمومي عادي هرسال و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي کند . هيئت مديره و همینطور بازرس شرکت مي توانند در زمان های مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند . در اين حالت دستور جلسه مجمع می بایست در آگهي دعوت ذکر شود.

محل امضاء سهامدارن

علاوه بر اين سهامداراني که حدااقل يک پنجم سهام شرکت را دارا می باشند ، دارای این حق می باشند که دعوت مالکان سهام را براي برگزاری مجمع عمومي از هيئت مديره خواستار شوند و هيئت مديره بايد حداکثر تا بيست روز مجمع درخواست شده را با رعايت تشريفات مقررشده دعوت کند در غير اينصورت درخواست کنندگان مي توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شرکت درخواست کنند و بازرس يا بازرسان وظیفه خواهند داشت که با رعايت تشريفات مقرر شده مجمع تقاضا شده را حداکثر تا ده روز دعوت نمايند و گرنه آن گروه از صاحبان سهام اجازه خواهند داشت ،به طور مستقیم به دعوت مجمع عمل نمایند بشرط آنکه تمامی تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت کرده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرسان آشکار نمایند.

ماده 15: شرايط موردنیاز براي داشتن حق حضور و رأي در مجامع عمومي: صاحبان سهام يا نمايندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود مي توانند در مجامع عمومي حضور داشته باشند و براي هر يک سهم يک رأي خواهند داشت به شرط اینکه بهاي مطالبه شده سهام خود را به طور کامل واریز کرده باشند.

ماده 16: مکان انعقاد مجامع عمومي: مجامع عمومي اعم از فوق العاده و عادی در مرکز اصلي شرکت يا در مکانی که در آگهي دعوت صاحبان سهام مشخص می شود ، منعقد خواهد شد.

ماده 17: دعوت مجامع عمومي: دعوت صاحبان سهام براي برگزاری مجامع عمومي به واسطه ی نشر آگهي در روزنامه کثير الانتشار که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن نشر مي گردد انجام خواهد شد و دستور جلسه و تاريخ و مکان تشکيل مجمع با ذکر ساعت و آدرس کامل در آگهي ذکر خواهد شد .

 • تبصره 2: در مواقعي که تمامی صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر باشند انتشار آگهي و رعايت تشريفات دعوت لازم نمی باشد .

ماده 18: دستور جلسه: هر زمان مجمع عمومي بوسيله هيئت مديره دعوت شده باشد دستور جلسه را هيئت مديره وهر زمان بوسيله بازرس دعوت شده باشد بازرس تعیین نماید . و هر زمان مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه به وسیله ی آن ها مشخص خواهد شد.

 • تبصره 3 : می بایست دستورجلسه در آگهي دعوت به صورت مختصر قید شود ، مطلب هایی که توسط دستور جلسه پيش بيني نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومي بیان نخواهد شد.

ماده 19: فاصله بين دعوت و انعقاد مجامع عمومي: فاصله بين انعقاد و دعوت هر کدام از جلسه ها مجامع عمومي عادي فوق العاده حداقل 10 روز حداکثر 40 روز می باشد.

ماده 20: وکالت و نمايندگي: در تمامی مجامع عمومي حضور قائم مقام یا وکیل قانوني صاحبان سهام و همین طور حضور نماينده يا نماینده های افراد حقوقي به شرط تحویل مدرک وکالت يا نمايندگي به منزله ی حضور خود صاحب سهم می باشد .

ماده 21: هيئت رئيسه مجمع: مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره و در نبود آن ها به رياست يکي از مديراني که به اين منظور توسط هيئت مديره انتخاب شده باشند برگزار خواهد شد مگر در هنگامی که انتخاب يا عزل بعضی از مديران يا تمامی آن ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با کثريت نسبي انتخاب می شود. دو نفر حاضر از سهامداران ازسوی مجمع عمومي با بیش ترین آراء يک نفر منشي از بين صاحبان سهام يا از خارج مشخص می نمایند. هر زمان مجامع عمومي عادي توسط بازرس دعوت شده باشد رياست با بازرس خواهد بود.

ماده 22: صورت جلسات: از گفتگوها و تصمیم های مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورت جلسه اي به وسیله ی منشي تنظیم می شود که توسط هيئت رئيسه مجمع امضا شده و يک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداري می شود.

چنانچه تصمیم های مجامع عمومي مشمول يکي از موردهای شرح داده شده زير باشد يک نسخه از صورت جلسه موردنظر برای درج و ثبت در روزنامه رسمي به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود.

 1. انتخاب بازرسان و مدیران
 2. تصويب تراز نامه
 3. افزایش یا کاهش دارایی شرکت و يا هرنوع تغيير در موارد اساس نامه
 4. منحل شدن شرکت و چگونگی تصفيه آن

ماده 23: اثر تصميمات: مجامع عمومي شامل عادي و فوق العاده که مطابق مقررات قانون و اساس نامه حاضر تشکيل مي گردد نماينده عمومي سهامداران می باشد و تصمیم های آن ها براي تمامی صاحبان سهام حتی غايبين و مخالفين لازم است.

ماده 24 : مجمع عمومي عادي: مجمع عمومي عادي شرکت حدااقل سالي یک بار حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شرکت برپا مي گردد.

ماده 25 : حد نصاب مجمع عمومي عادي: در مجمع عمومي عادي ، حضور مالکان اقلاً بيش از نصف سهامي که حق رأي دارند لازم می باشد . چنانچه در اولين دعوت حد نصاب ذکرشده تشکیل نشد مجمع براي دومین بار دعوت شده و با آمادگی هر تعداد از صاحبان سهامي که حق رأي دارند رسمی شده و تصمیم خواهد گرفت بشرط آنکه در اولین دعوت ذکر شده باشد.

ماده 26 : تصميمات در مجمع عمومي عادي: در مجمع عمومي عادي تصمیم ها همواره با اکثريت نصف بعلاوه يک آراء حاضر در جلسه رسمی خواهد شد مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان که مطابق ذيل ماده 88 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت انجام خواهد شد .

ماده 27 : اختيارات مجمع عمومي عادي: مجمع عمومي عادي مي تواند به جز مواردی که درباره آن ها در قوانين تعيين وظیفه شده يا اخذ تصميم درمورد آن ها در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده و مؤسس مي باشد تصميم گيري نمايد.

ماده 28 : حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده: در مجمع عمومي فوق العاده می بایست مالکین بيش از نصف سهامي که حق رأي دارند آماده باشند چنانچه در اولين دعوت حد نصاب ذکرشده حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور مالکان بيش از يک سوم سهامي که حق رأي دارند رسمی شده و اخذ تصميم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول ذکر شده باشد.

ماده 29: اکثريت در مجمع عمومي فوق العاده: تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با بیش ترین دو سوم آراء حاضردر جلسه رسمي دارای اعتبار خواهد بود.

ماده 30 : اختيارات مجمع عمومي فوق العاده: هر گونه تغيير در موارد اساس نامه يا در دارایی شرکت يا منحل شدن شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

ماده 31: عده اعضاي هيئت مديره: شرکت بوسيله هيئت مديره اي شامل ……….. نفر عضو که بوسيله مجمع عمومي عادي از بين صاحبان سهام انتخاب مي شوند اداره خواهند شد مديران به طور کلی يا بعضاً قابل عزل مي باشند.

 • تبصره 4: انتخاب مجدد مديران به وسیله ی مجمع عمومي عادي بلامانع است .

ماده 32: مدت مأموريت مديران: زمان مأموريت مديران دو سال می باشد مدت ذکرشده تا زمانی که تشريفات راجع به ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي انجام شود خود بخود ادامه پيدا مي کند و بر اساس ماده 136 لايحه اصلاحي قانون تجاری انجام وظيفه مي نمايند.

ماده 33: سهام وثيقه مديران: هر کدام از مديرانمی بایست طی زمان مديريت خود مالک حداقل …………. سهم ا ز سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثيقه و تضمين خساراتي که ممکن است از تصميمات مديران منفرداً يا به صورت مشترک بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثيقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدير از حقوق ناشی شده از آن از جمله حق رأي و دريافت سود نمي باشد ولي تازمانی که که مدير مفاصا حساب دوره تصدي خود را از شرکت دريافت نکرده سهم ذکرشده به عنوان وثيقه در صندوق شرکت باقي می ماند.

ماده 34: رئيس و نايب رئيس هيئت مديره: هيئت مديره در جلسه اول خود که حداکثر طی مدت يک هفته پس از مجمع عمومي عادي که هيئت مديره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بين اعضاي هيئت يک رئيس و يک نايب رئيس براي هيئت مديره مشخص می نماید.

مدت رياست و نايب رئيس بیش تر از زمان عضويت آن ها در هيئت مديره نخواهد شد هيئت مديره مي تواند از بين اعضای خود يا از خارج یک نفر را هم به سمت منشي براي زمان يکسال انتخاب نمايد. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود چنانچه رئيس و نايب رئيس غایب باشند ، اعضاي هيئت مديره يک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را مشخص می نماید تا وظايف رئيس را انجام دهد.

ماده 35: هنگام برگزاری جلسه های هيئت مديره: هيئت مديره در هنگامی که خود بطور هفتگي يا ماهيانه تعیین می کند و يا به دعوت کتبي رئيس و يا نايب رئيس و يا به دعوت مدير عامل در هر زمان که ضروری باشد ، جلسه تشکیل می دهد. در صورتی که تاريخ تشکيل جلسه بعدي در صورت جلسه تعيين شود در اين صورت فرستادن دعوت نامه براي اشخاصی که در جلسه ذکرشده حاضر باشند لازم نخواهد بود .

ماده 36: مکان تشکيل جلسه های هيئت مديره: جلسه های هيئت مديره در مرکز اصلي شرکت يا در هر مکان ديگري که در دعوت نامه مشخص شده باشد ، برگزار شده است.

ماده 37: حد نصاب و اکثريت لازم براي رسمی بودن جلسه:جلسه های هيئت مديره چنانچه رسمی شود که بیش ترین تعداد مديران در جلسه حاضر باشند ، تصميمات با بیش ترین تعداد آراء حاضرين لحاظ می شود .

ماده 38: تصميمات امضاء شده: تصميماتي که توسط تمامی مدیران امضا شده است، داراي اعتبار تصمیم هایی خواهد بود که در جلسه هيئت مديره لحاظ شده است.

ماده 39: صورتجلسات هيئت مديره: براي هر کدام از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي تنظيم و توسط بیش ترین تعداد مدیران آماده در جلسه مي رسد در صورتجلسات هيئت مديره اسم مديراني که حضور دارند يا غايب مي باشند و خلاصه اي از مذاکره ها و همین طور تصميمات اتخاذ شده در جلسه با ذکر تاريخ ذکر و نظر هر کدام از مدیران که با تمام يا بعضي از تصمیم های درج شده در صورتجلسه مغایر و مخالف باشد در صورتجلسه اعلام می شود در مورد ماده 38 تصميم امضاء شده توسط مديران بجاي صورتجلسه هيئت مديره نگهداري خواهد شد.

ماده 40: اختيارات هيئت مديره: هيئت مديره براي هر نوع اقدامي به اسم شرکت و انجام هرنوع عمليات و معاملاتي که مرتبط با موضوع شرکت بوده واخذ تصميم درباره آن ها به صراحت در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي وسيع ترين اختیارات است هيئت مديره به خصوص اختيارات زير را دارا مي باشد.

 1. نمايندگي شرکت در برابر افراد و تمامی ادارات دولتي و موسسه های خصوصي
 2. تصويب آئين نامه هاي داخل شرکت به پيشنهاد مدير عامل
 3. تاسیس و حذف نمايندگي ها يا شعبه ها در هر نقطه اي از ايران يا خارج از ايران
 4. نصب ،عزل تمامی مأموران و کارکنان شرکت و تعيين شغل و حقوق ودستمزد و انعام و ترفيع و تنبيه و تعيين بقیه شرايط استخدام و معافيت و خرج آن ها از مرخصی و خدمت و مستمری و بازنشستگی وارث آن ها
 5. تصويب بودجه براي اداره کردن شرکت
 6. باز کردن حساب و استفاده از آن به اسم شرکت نزد موسسه ها و بانک ها
 7. دريافت مطالبات شرکت و پرداخت ديون آن از اصل و بهر و متفرعات
 8. ظهر نويسي ، تعهد، قبولي ، واریز و واخواست اوراق تجاري
 9. عقد هر گونه قرارداد و تغيير و تبديل يا فسخ و اقامه آن در مورد خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و مناقصه و مزايده وغيره که جزء موضوع شرکت باشد، از جمله انجام تمامی عمليات و عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مزایده و مناقضه و غیره که جزء موضوع شرکت باشد. از جمله انجام تمامی عملیات و معاملات ، اقدام به تقاضا برای ثبت هر نوع علامت تجاری و اختراع ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های خصوصی و دولتی و استرداد آن ها
 10. تحصیل اعتبار از شرکت ها و بانک ها و موسسه ها و هرگونه استقراض و دریافت وجه به هر مبلغ و به هر میزان و به هر مدت بهره و کارمزد و یا هرنوع شرایطی که مورد درخواست باشد.
 11. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرس از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف وانصراف سند تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده ازتمامی حقوق و اجرای تمامی تکالیفناشی شده از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل چه بسا بصورت مکرر تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به کاری که به صورت کامل قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت استرداد ، دعوی جلب شخصی ثالث و …

ماده 41: مزایای افراد هيئت مديره: مجمع عمومي عادي هر سال نسبت مشخصی از سود ويژه شرکت را بصورت پاداش براي افراد هيئت مديره تصويب خواهد نمود.

ماده 42: مسئوليت اعضاء هيئت مديره: مسئوليت هر کدام از افراد هيئت مديره شرکت مطابق قوانین لايحه اصلاحي قانون تجارت و قوانين جاريه کشور می باشد .

ماده 43: معاملات مديران با شرکت: اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شرکت و همین طورموسسه ها و شرکت هائي که اعضاء هيئت مديره و يا مديرعامل شرکت شريک يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند بدون اجازه ، اختیار ندارد هيئت مديره در معامله هایی که با شرکت يا بحساب شرکت مي شود و بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و درصورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت لازم به رعایت مي باشد.

ماده 44: مدير عامل: هيئت مديره بايد حدااقل يکنفرهویت حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به مديريت عامل شرکت انتخاب کند و حدود و وظایف آن ها را مشخص نماید . هيئت مديره مي تواند کلیه يا بخشی ازوظایف شرح داده شده در ماده 40 اين اساس نامه را با حق توکيل به مدير عامل محول کند . در حالیکه مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مدير عاملی از زمان عضو بودن آن ها در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

 • تبصره 5: هيأت مديره چنانچه تمايل داشته باشد برای مدیر عامل معاونی را تعیین و حد و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می کند .
 • تبصره 6: اسم و مشخصات و حد و حدود اختیارات و وظایف مدير عامل بايد با فرستادن نسخه اي از صورت جلسه هيئت مديره به اداره ثبت شرکت ها بیان و بعد از ثبت ، در روزنامه رسمي آگهي شود.
 • تبصره 7: هيئت مديره هر زمان این اختیار را دارد ،که مدير عامل را برکنار نماید .

ماده 45: صاحبان امضاي مجاز: چگونگی امضاي اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چک ها و بروات وسفته ها وبقیه اوراق تجاری و غيره و نيز افرادی را که اختیار امضاء دارند هيئت مديره مشخص می کند .

 • تبصره 8: صورت جلسه هيئت مديره در خصوص تعيين صاحبان امضاء مجاز طی يک ماه به اداره ثبت شرکت ها فرستاده تا بعد از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 46: ترتيب انتخاب و وظايف بازرس: مجمع عمومي يک بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل طی مدت يکسال مالي شرکت تعیین می نماید. بازرس اصلي يا علي البدل می بایست درباره درستی صورت دارائي و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي که مديران براي تحویل به مجمع عمومي تهيه مي کنند و همین طور درباره درستی مطالب و اطلاعاتي که مدیرها در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند نظر دهند و گزارش کاملی مربوط با وضع شرکت به مجمع عمومي عادي تسليم کنند . گزارش بازرس می بایست حدااقل ده روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیم هایی که بدون دريافت گزارش بازرس مربوط به تصويب صورت دارائي و ترازنامه و حساب و سود و زيان شرکت از سوی مجمع عمومي لحاظ گردید از درجه اعتبار حذف خواهد شد .

 • تبصره 9: در صورت استعفا یا فوت يا سلب شرايط قانوني بازرس اصلي و يا ممانعت از انجام وظايف قانوني وظيفه او را بازرس علي البدل انجام می دهد.

ماده 47: اختيارات بازرس: بازرس اصلي يا بر حسب مورد بازرس علي البدل مي تواند در هر زمان هرگونه بازرسی و رسیدگی کافی را انجام داده و مدارک و اسناد و اطلاعات مرتبط با شرکت را طلب کرده و مورد رسيدگي و بررسی قرار دهد.

ماده 48: وظایف بازرس: وظایف بازرس اصلي يا علي البدل در مقابل شرکت و افراد ثالث مطابق قوانین ماده 154 لايحه قانوني تجارت مي باشد.

ماده 49: حق الزحمه بازرس: تعیین حق الزحمه بازرس اصلي و بازرس علي البدل برعهده ی مجمع عمومي عادي می باشد و تا اخذ تصميم دوباره به همان ميزان باقي خواهد ماند.

ماده 50: معاملات بازرس با شرکت: بارزس اصلي و يا علي البدل نمي توانند در معاملاتي که با شرکت يا به حساب شرکت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم نفع ببرند.

ماده 51: سال مالي: سال مالي شرکت در روز اول فروردين هر سال شروع شده و روز آخر اسفند همان سال پایان می یابد. اولين سال مالي شرکت از تاريخ تأسيس تا آخر اسفند ماه همان سال مي باشد.

ماده 52: صورت حساب شش ماهه: هيئت مديره می بایست مطابق ماده 137 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت حدااقل هر شش ماه يکبار خلاصه صورت دارائي و قرض ها و بدهکاری های شرکت را تنظيم کرده و تحویل بازرس دهد .

ماده 53: حساب هاي سالانه: هيئت مديره شرکت بايد پس از انقضاي هر سال مالي مطابق 232 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت صورت دارائي و ديون شرکت را در پايان سال همین طور ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت به ضميمه گزارش درباره اقدامات و وضع عمومي شرکت طي سال مالي ذکرشده تنظيم کند اسناد ذکرشده در اين ماده بايد حدااقل بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي به صورت سالانه به بازرس سپرده شود تا بعد از رسيدگي با گزارش بازرس به مجمع عمومي دارندگان سهام تحویل داده شود.

ماده 54: حق بازگشت دارندگان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر سال هر صاحب سهم مي تواند در مرکز اصلي شرکت به صورتحساب ها و صورت لیست و اسامی دارندگان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت کپی بگیرد.

ماده 55: اقلام ترازنامه استهلاکات: ارزيابي دارائي هاي شرکت مطابق موازين واصول صحيح حسابداري انجام خواهد شد . در ترازنامه بايد استهلاک اموال و اندوخته هاي لازم مورد نظر قرار بگیرد ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند يا کافي نباشد. پايين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه بعلل ديگر بايد در استهلاکات منظور گردد . براي جبران کاهش احتمالي ارزش ساير اقلام دارائي و زيان ها و هزينه هاي احتمالي بايد ذخيره لازم منظور گردد.

 • تبصره 10 : تعهداتي که شرکت آن را ضمانت کرده است می بایست با قید مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.

ماده 56: تقديم ترازنامه: ترازنامه هر سال مالي می بایست حداکثر طی مدت 4ماه بعد از انقضاي سال مالي شرکت براي تصويب به مجمع عمومي دارندگان سهام تحویل می شود.

ماده 57: مفاصا: تصويب ترازنامه ازسوی مجمع عمومي براي هيئت مديره به منزله مفاصا آن سال مالي می باشد .

ماده 58: سود خالص: سود خالص شرکت در هر سال مالي عبارت می باشد از درآمد حاصل شده در همان سال مالي، منهاي تمامی استهلاکات و هزینه ها و ذخیره ها .
ماده 59: اندوخته قانوني و اختياري: از سود خالص شرکت پس از وضع زيان هاي وارده در سال هاي قبل بايد معادل يک بيستم آن بر طبق ماده 140 لايحه قانوني اصلاح قيمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود . هر تصميمي بر خلاف اين امر باطل است.

ماده 60: سود منقسم : سود قابل تقسيم عبارت می باشد از سود خالص سال مالي شرکت ها منهاي زيان هاي سال مالي قبل و اندوخته قانوني ذکرشده در ماده بالا و ساير اندوخته هاي اختياري به اضافه سود قابل تقسيم سال هاي قبل که تقسيم نشده است . تقسيم اندوخته و سود بين دارندگان سهام فقط بعد از تصويب مجمع عادي مجاز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين دارندگان سهام لازم می باشد.

ماده 61: منحل شدن: شرکت در موارد زير منحل مي شود.

 1. در مواردي که بر اثر زيان هاي واردشده حداقل نصف دارایی شرکت از بین برود هيئت مديره موظف می باشد مطابق ماده 141 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت می کند تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور و رأي قرار بگیرد هر زمان مجمع مزبور رأي به منحل شدن شرکت ندهد می بایست در همان جلسه و با رعايت قوانین و مقررات قانوني دارایی شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد.
 2. چنانچه هيئت مديره شرکت به دعوت مجمع عمومي فوق العاده همکاری نکند و يا مجمعي که دعوت مي شود نتواند طبق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد .
 3. در موارد ذکر شده در ماده199 لايحه قانوني اصلاح بخشی از قانون تجارت.
 • تبصره 11: چنانچه مجمع عمومي فوق العاده شرکت را منحل کند ضمن تعيين، ريز تصفيه ومکان محل تصفيه صورت جلسه انحلال را طی مدت 5 روز از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به اداره ثبت شرکت ها فرستاده تا بعد از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

ماده 62 : تصفیه : هر زمان شرکت مطابق مندرجات ماده بالا منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از قوانین مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت انجام خواهد شد.

ماده 63 : مواد پیش بینی نشده : در مورد مسائلی که در این اساس نامه پیش بینی نشده است مطابق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی انجام خواهد شد.

ماده 64 : این اساس نامه در 64 ماده و 11 تبصره در جلسه مورخ ………… به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.
• صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه : ………………………………………
شرکت : …………………………………………………………………………………………………..
جلسه فوق در ساعت ……………………. مورخه ………………………………..با حضور صد در صد دارندگان سهام در محل شرکت واقع در :……………………………………………………………………. تشکیل گردیده ودر ابتدا نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری انجام شد و در نتیجه:
آقای / خانم ……………………………………………. رئیس جلسه.
آقای / خانم …………………………………………… و آقای / خانم ………………………………………… بسمت ناظرین جلسه.
آقای / خانم ……………………………………………. به سمت منشی جلسه.
انتخاب شدند ودستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

 1. تصویب اساس نامه شرکت.
 2. انتخاب اعضای اصلی هیات مدیره.
 3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت.
 4. انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت.

و سپس تصمیمات ذیل لحاظ گردید:

 1. اساس نامه شرکت در 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید.
 2. آقای / خانم …………………………………. و آقای / خانم ………………………….. و آقای / خانم ……………………………..
  بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
 3. آقای/خانم …………………………… بعنوان بازرس اصلی آقای/خانم ………………………… بعنوان بازرس علی البدل
  برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
 4. روزنامه …………………………….. ……………… برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

 

 

جلسه فوق در ساعت …… ………. مورخه ………………………….. پایان یافت.
تمامی سهامداران به آقای / خانم ……………………………….. وکالت تام الاختیار دادند که از طرفشان ذیل دفاتر ثبت شرکتها را امضا نمایند.
رئیس جلسه ناظر1 جلسه ناظر2 جلسه
منشی جلسه بازرس اصلی بازرس علی البدل

ثبت شرکت کریم خان ، ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی ( ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و …) با کم ترین میزان هزینه می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *