ارکان شرکت با مسئولیت محدود

ارکان شرکت با مسئولیت محدود


ارکان کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی که میان دو یا چند نفر جهت امور تجاری تشکیل شده و هر کدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد، تنها تا میزان سرمایه خود در شرکت متعهد دیون و مسئولیت شرکت است را شرکت با مسئولیت محدود می گویند “.

ارکان شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت ، 2 شریک در شرکت با مسئولیت محدود حداقل میبایست مشخص شود ولی قانونگذار حداکثر شرکاء را مشخص نکرده است.

 انتخاب هیات نظار

قانونگذار در حقوق ایران ، انتخاب بازرس یا بازرسان را برای کنترل شرکت با مسئولیت محدود اجباری ندانسته است، درحالی که تعداد شرکای با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد، انتخاب هیات نظار را از میان شرکاء اجباری دانسته است . در این عرصه ماده 101 قانون تجارت تنظیم می دارد : ” هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکای آن بیش از 12 نفر باشد، میباست دارای هیات نظار بوده … ” .

هیات نظار در مسئولیت محدود میبایست حداقل ترکیب از سه نفر شرکا بوده و توسط مجمع عمومی شرکاء به سرعت پس از تاسیس قطعی جهت اولین بار به مدت یک سال انتخاب گردند که این زمان می تواند در ازسرگیری دوبار انتخاب مدیران به بیش از یک سال و حتی نامحدود افزایش یابد. ( ماده 109 ناظر بر ماده 165 ق. ت )

وظایف و اختیارات هیات نظار

 کنترل آورده نقدی و غیرنقدی

هیات نظار در مسئولیت محدود میبایست بعد از تاسیس ، به سرعت اعتماد کند که کلیه سرمایه نقدی توسط شرکاء تسویه و سهم الشرکه غیرنقدی شرکت هم ارزیابی و ارائه شده و در شرکتنامه بصورت واضح ذکر گردیده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه مقدار ارزیابی شده است. ( مفهوم شده از بخش دوم ماده 109 ق. ت و رعایت مواد 96 و 97 همان قانون ) .

کنترل دفاتر و دارایی شرکت

بر اساس ماده 109 ناظر به ماده 168 ق. ت ، هیات ناظر وظیفه دارد که دفاتر و صندوق و تمامی اسناد شرکت را به طور دقیق کنترل نموده و در آخر هر سال مالی گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد ارائه کنند و مادامی که در مقرر ترازنامه و توزیع منافع شرکت توسط مدیران خلافی مشاهده نمایند، میبایست آن را در گزارش خود ذکر کنند. هر شریک قادراست از گزارش نام برده تا 15 روز قبل از بستن مجمع عمومی شخصاَ یا توسط نماینده اش احراز اطلاع نماید.

دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

هیات نظار وظیفه دارد سالی یک بار مجمع عمومی شرکاء را فراخوان داده و آن را تاسیس دهد، همین طور هیات نامبرده قادراست مجمع عمومی فوق العاده را هم جهت انعقاد فراخوان نماید. هیات نظار تصمیمات خود را با بیشترین آرای اعضا خود دریافت می نمایند.

مسئولیت هیات نظار ( ماده 109 ناظر به ماده 167 )

در حالی که تصمیمات و مبادرت هیات نظار برعکس قوانین حاکم باشد ، وظیفه آن معطوف به اعضای هیات خواهد بود. در حالی که هیات نظار در زمان توطئه در مورد ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی به بیش از قیمت حقیقی آن، اضافه بر مسئولیت تضامنی، در برابر اشخاص ثالث شامل مجازات جزایی تنظیم در ماده 115 خواهند بود.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت ارکان کنترل کننده شرکت با مسئولیت محدود در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *