آثار حکم ورشکستگی درباره تاجر متوفی و جانشینان او


ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت مبالغی که بر عهده او می باشد حاصل می شود. در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری دو قانون مواجه وجود دارد :

 1. قانون تجارت تصویب شده در سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575.
 2. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.
 3. آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.

نکات مهم راجع به ورشکستگی

 1. تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تا اتمام عملیات تصفیه از تصرف در امور مالی خود ممنوع می باشد و در این مدت جز محجورین است و به جای او اداره تصفیه و یا مدیر تصفیه حق اداره اموال او را بر عهده خواهد داشت.
 2. در ورشکستگی کلیه طلبکاران تاجر و برخی از مقامات دولتی در حکم هیئت واحدی دخیل هستند و به حساب تمامی طلبکاران رسیدگی می گردد.
 3. ورشکستگی به وسیله خود تاجر یا دادستان یا طلبکاران میبایست اعلام گردد.
 4. چنانچه حکم توقف تاجر صادر گردد در خصوص کلیه طلبکاران تاجر موثر می باشد.
 5. ورشکستگی ممکن است عادی به تقلب یا به تقصیر باشد .

به مجردی که نسبت به صدور حکم ورشکستگی تاجری اقدام شد آثار و نتایج ذیل را دارد :

 1. آثار حکم ورشکستگی نسبت به خود تاجر که موجب ممنوعیت او می شود.
 2. براساس ماده 219 مدنی آثار حکم ورشکستگی به قائم مقام تاجر که عهده دار کارهای تصفیه است. که در این جا به مفهوم خاص است اما براساس قانون مدنی افرادی دیگری به مفهوم عام قائم مقام تلقی می شوند.3- آثار ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در مواردی که سبب بطلان معاملات و یا فسخ آن ها می شود.
 3. آثار حکم ورشکستگی در خصوص تاجر متوفی و قائم مقام وی که درباره این مورد ، در این مقاله توضیحاتی ارائه داده شده است.

در ادامه ثبت کریم خان آثار حکم ورشکستگی درباره تاجر متوفی و جانشینان او را به شما ارائه می دهد.

آثار حکم ورشکستگی درباره تاجر متوفی و جانشینان او

طبق بخش دوم ماده 412 قانون تجارت که اذعان می دارد :

( حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او می توان صادر نمود )
دادگاه به تقاضای طلبکارها یا قاضی دادگاه محل می تواند با وجود شرایط ذیل حکم ورشکستگی تاجر متوفی را صادر کند.

 1. اینکه تاجر متوفی در حال فوت دچار توقف شده باشد.در این خصوص همان گونه که برای تاجری که در قید حیات است صدور حکم ورشکستگی صورت می پذیرد تا حقوق طلبکاران او حفظ شود.حکم ورشکستگی تاجر فوت شده بعد از فوت او نیز به همین انگیزه یعنی حمایت از طلبکاران او و حفظ حقوق آن ها مجاز می باشد.
 2. صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در این صورت انجام می گیرد که از تاریخ فوت او بیش از یکسال نباشد.این امر بدین دلیل است که بعد از یکسال حکم ورشکستگی او شاید نتیجه ای نداشته باشد زیرا ممکن است وراث با دریافت گواهی انحصار وراثت اموال را تصرف کرده و یا از بین برده باشند. گرچه هم براساس قانون مدنی و هم براساس قانون امور حسبی وراث، قائم مقام متوفی می باشند و بعد از فوت او قبل از هر چیز میبایست طلب طلبکاران را از ترکه تادیه کرده در صورتی که اضافه بر آن چیز باقی ماند طبق قانون ارث بین خود تقسیم نمایند. اما حکم ورشکستگی تاجر بعد از فوت او و اعلام آن به وراث این فایده را دارد که آن ها از دخالت در اموال او ممنوع است و در این خصوص هم، مدیر تصفیه قائم مقام خاص متوفی می شود. ورشکستگی نسبت به متوفی و وراث او می باشد که قائم مقام نامیده می گیرند و در موارد 219 و 870 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی و مواد بعدی مورد توجه قرار گرفته است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *