آرشیو برچسب‌ها: ورشکستگی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد. تعریف ورشکستگی ورشکستگی یعنی درماندگی و زیان دیدن در کسب و کار تجاری.ورشکستگی برای بسیاری از بازرگانان اتفاق می افتد. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر […]

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف از پرداخت مبالغی که بر عهده او می باشد حاصل می شود. در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری دو قانون مواجه وجود دارد : قانون تجارت تصویب شده در سال ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ماده ۵۷۵٫ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در ۲۴ […]

پس از آنکه اموال تاجر ورشکسته، از توقیف در آمد ، میبایست صورت دارایی او دوباره به شکل زیر تنظیم شود : براساس ماده ۴۵۱ قانون تجارت مدیر تصفیه بعد از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی می نماید. همچنین طبق ماده ۴۵۱ مدیر تصفیه، برای این امر، تاجر ورشکسته را نیز در […]

ورشکستگی ورشکستگی ، عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌ های خود،به گونه ای که بدهی او ازدارایی هایش بیشتر باشد.گاهاً ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که قبلاً مضاف بر ضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌ گرفت و بین شخص تاجر وغیرتاجر تفاوتی قائل نبودند.امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز […]