آرشیو برچسب‌ها: ورشکستگی به تقصیر

ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص موارد اجباری و اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهد. تعریف ورشکستگی ورشکستگی یعنی درماندگی و زیان دیدن در کسب و کار تجاری.ورشکستگی برای بسیاری از بازرگانان اتفاق می افتد. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر […]

ورشکستگی ورشکستگی ، عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌ های خود،به گونه ای که بدهی او ازدارایی هایش بیشتر باشد.گاهاً ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که قبلاً مضاف بر ضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌ گرفت و بین شخص تاجر وغیرتاجر تفاوتی قائل نبودند.امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز […]

در این مقاله ثبت کریم خان به مجازات تاجران ورشکسته می پردازد.گاهی ممکن است بازرگانی در کار تجارت سود زیادی ببرند یا بالعکس سرمایه خود را از دست بدهد به همین دلیل زمانی که سرمایه تاجر کمتر از مقدار و میزان بدهی او باشد به گونه ای نتوانند قروض خود را ادا کنند به حکم […]

ماده ۴۱۲ ( ق. ت )این گونه تنطیم کرده است : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه متوقف شدن از پرداخت مبلغی که بر عهده اوست حاصل می شود…” . ماده ۴۱۳ همان قانون اشاره می کند : ” تاجر میبایست در ظرف ۳ روز از زمان فاصله افتادن که در پرداخت قروض […]