آرشیو برچسب‌ها: موضوع شرکت

شرکت قراردادی است که بین افراد حقیقی ( مردم عادی ) و یا حقوقی ( شرکت ها ) منعقد می گردد تا براساس آن سرمایه و توانایی یا خود را در براساس قوانین جهت کسب منفعت به اشتراک بگذارند. ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت را به ترتیب زیر در نظر می گیرد : سهامی […]

نگاهی کوتاه به شرایط ثبت شرکت شرکت به مفهوم همکاری چند نفر برای رسیدن به هدف خاص است.ثبت شرکت نیز مانند سایر امور ثبتی و حقوقی مشمول قوانین بخصوصی است که ثبت کریم خان در این مقاله به بررسی شرایط ثبت شرکت پرداخته است. با ثبت شرکت در حقیقت شما صاحب شخصیت حقوقی خواهید شد […]

تعریف شرکت نامه شرکت نامه ، به قراردادی می گویند که بین شرکای شرکت های تجارتی منعقد شده که شامل مشخصات شرکاء، نام و موضوع و مدت شرکت بوده و متضمن شرایط تشکیل و اداره آن برای رسیدن به اهداف شرکت و تعیین کننده حقوق و تکالیف و مسئولیت های شرکاء در برابر هم و […]

موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند نکاتی در خصوص موضوعات خاصی برای ثبت شرکت که برای آن ها مجوز گرفته نمی شود موضوع فعالیت هر شرکت نمایانگر هویت شرکت می باشد،به همین جهت موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می […]