موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری

اساسنامه ثبت موسسه غیرتجاری موسسه حقوقی کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیرتجاری توضیحاتی را ارائه می دهد: ماده ١:اسم ... ادامه مطلب