آرشیو برچسب‌ها: روزنامه کثیرالانتشار چیست؟

 انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و نشر آگهی دعوت در شرکت های سهامی روزنامه کثیرالانتشار در آن اطلاعیه ها و فراخوانی های مرتبط با شرکت در آن چاپ می شود. برای نخستین بار این روزنامه برای اظهارنامه تشکیل شرکت سهامی امروزه با غیبت وزارت اطلاعات و جهانگردی، فرآیند اداره ثبت شرکت ها ملزم به تعیین دو روزنامه […]

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص انتشار آگهی دعوت از مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار توضیح می دهد.دعوت از مجامع عمومی شامل امور متعددی از جمله تعیین مراجع مکلف به فراخوان از مجامع عمومی ، راه روش و مقدمات فراخوان است. عنوان مقدمات دعوت از مجامع عمومی مشمول کارهای چندی و از قبیل […]