آرشیو برچسب‌ها: ثبت موسسات غیرتجاری در گلستان

یکی از اقدامات مهم در خصوص امور تجاری، تولیدی، خدماتی و .. ثبت شرکت می باشد. ثبت شرکت به قراداد تجاری می گویند که گاه میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می گردد تا براساس آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را براساس قوانین به منظور کسب منفعت به شراکت بگذارند که قوانین حاکم […]