انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی

بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
ممنوعیت های انتخاب هیئت مدیران

ممنوعیت های انتخاب هیئت مدیران

نکاتی که انتخاب هیئت مدیران منع شده است هر شرکتی برای برقرار بودن،نیاز به یک هیئت مدیره دارد که انتخاب این گروه تحت شرایط خاصی صورت […]