کشورهای عضو سیستم ثبت برند مادرید

کشورهای عضو سیستم ثبت برند مادرید


ثبت با سیستم مادرید

در صورتی که قصد دارید درباره ثبت برند مادرید و یا ثبت با سیستم مادرید اطلاعاتی را کسب نمایید مطالعه مطلب زیر می تواند به شما کمک کند.با مروری اجمالی به سابقه تاریخی کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی می توان این گونه استنباط کرد که جهت حمایت از برند تجاری درسطوح جهانی طبق این کنوانسیون می بایست صاحب اثر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مجزا تعدادی تقاضانامه را به ادارات کشورهای مختلف عضو کنوانسیون به زبانهای مختلف با واریز هزینه های مختلف و در طولانی مدت،ارسال نماید،در همین راستا با هدف تسهیل روند ثبت بین المللی و نیز برخورداری از حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را برای حمایت از مالکیت صنعتی طبق مفاد کنوانسیون ذکر شده تشکیل داده و درآن ثبت با سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی برند و علامت تجاری به تصویب رساندند.سیستم ثبت برند مادرید متشکل از دو معاهده به انضمام یک آیین نامه مشترک می باشد : موافقتنامه مادرید مصوب سال 1891 و پروتکل مرتبط با آن که در سال 1989 به تصویب رسید امروزه ثبت با سیستم مادرید از 85 عضو شامل کشورها و دفاتر منطقه ای تشکیل شده است.جهت درخواست ثبت بین المللی می بایست پس از ثبت در کشور مبداء از طریق دفاتر مالکیت صنعتی درکشورهای عضو سیستم مادرید اقدام نمود.

مزایای استفاده از ثبت با سیستم مادرید

طبق مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (ثبت با سیستم مادرید)،علامت تجاری با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد پروسه بین المللی خود میشود بدین معنا که ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره کشور مبداء صورت می پذیرد و سپس به شکل خودکار با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح بین المللی انجام می گیرد یکی از مزایای ثبت برند مادرید این است که متقاضی با ارائه یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در 85 کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بنا بر انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را مطالبه و کسب نمایند.

بنابراین مزیت استفاده از ثبت با سیستم مادرید در ساده،ارزان و موثربودن آن میباشد بدین معنا که تنها به واسطه یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه،انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس،تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست امکان پذیر است.همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازقبیل تغییرنام،آدرس،مالکیت،تمدید وغیرهازطرف دارنده آن صورت گیرد میتوان با کامل کردن فرم های مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات ذکر شده را درسطح بین المللی اعمال نمود.اداره مبدا نیز نیازی به انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی کشورمتبوع خویش ندارد.درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبت های ملی طبق مقررات داخلی هرکشورتعیین شده،میباشد.

در ادامه با موسسه ثبت شرکت کریم خان همراه باشید تا به بررسی مدارک لازم جهت ثبت برند مادرید بپردازیم.

مدارک لازم برای ثبت برند مادرید

  1. نامه تقاضای ثبت بین المللی برند خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
  2. معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و صاحبان امضاء همراه با مهرشرکت برای اشخاص حقوقی و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
  3. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .
  4. اظهارنامه یا اصل گواهی نامه ثبت علامت تجاری درایران به منظور بازبینی و رونوشت آن برای ثبت در پرونده یا ارائه کپی برابر اصل گواهی ثبت علامت تجاری .
  5. کامل کردن فرم مخصوص لاتین پس از تعیین کشورهای موردنظرمتقاضی
  6. برگه تخمین هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
  7. رسید مربوط به پرداخت مبلغ مربوط به بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی برند

موسسه ثبت شرکت کریم خان میبایست مشخصات اظهارنامه ی ثبت بین المللی با سیستم مادرید را با مشخصات علامت یا اظهارنامه ی ثبت شده در ایران تطبیق دهد.در صورت احراز،مطابق مشخصات و پس از پرداخت هزینه های مقرر طبق موافقت نامه و پروتکل مادرید به وسیله متقاضی،مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی و ثبت برند مادرید را در دفتر ثبت اظهارنامه وارد و بر روی هر یک از نسخه های اظهارنامه تاریخ دریافت و شماره ی آن را ذکر نموده و با امضاء آن،نسخه اول اظهارنامه را که شامل اعلامیه ی مذکور در آیین نامه ی مشترک می باشد به متقاضی برای ارسال به دفتر بین المللی ارسال می کند.اظهارنامه ی ذکر شده باید حداکثر طی 15 روز از تاریخ ثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی ارسال گردد.نسخه ی دوم اظهارنامه که دارای همان مشخصات نسخه ی اول است،به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی می شود.نسخه ی سوم به عنوان رسید به متقاضی بازگردانده می شود.

اگر مشخصات ذکر شده با مشخصات واقعی مطابقت نداشت،متقاضی موظف است آن را اصلاح نماید.در غیر این صورت اظهارنامه ی بین المللی پذیرفته نخواهد شد.هر گاه اظهارنامه ی اصلی،ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خود را در ایران از دست دهد،موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان مراتب را طی اطلاعیه ای از دفتر بین المللی مطالبه خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.در صورتی که اقدام قانونی در رابطه با لغو اعتبار ذکر شده در فوق بعد از انقضای ۵ سال همچنان جریان داشته باشد و درباره آن تصمیم قطعی اتخاذ نگردد،مرجع ثبت باید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که تصمیم مربوط را شامل می گردند به دفتر بین المللی اطلاع داده و کالاها یا خدمات مذکور را به دفتر بین المللی اطلاع داده و از آن درخواست کند که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطل نماید.اگر طبق اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی،ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین شده در اظهارنامه ثبت بین المللی باشد،موسسه ثبت شرکت کریم خان علاوه بر رعایت تشریفات تعیین شده در موافقت نامه و پروتکل مادرید،اظهارنامه ی ذکر شده را بر اساس قانون و این آیین نامه از نظر ماهیت بررسی می شود.بررسی تغییرات بعدی علامت پذیرفته شده نیز مشمول همین ترتیبات است.

موسسه ثبت شرکت کریم خان پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی و ثبت با سیستم مادرید در روزنامه ی رسمی و انقضای مهلت 30 روز،در صورتی که نسبت به پذیرش علامت اعتراض نشد،شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی،در حکم شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.متقاضی ثبت بین المللی علامت و ثبت با سیستم مادرید،در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت با سیستم مادرید،می تواند اعتراض خود را در چارچوب مواد 124،121 و 125 این آیین نامه به کمیسیون موضوع ماده ی 170 این آیین نامه ارائه نماید.در صورتی که متقاضی ثبت بین المللی علامت و ثبت با سیستم مادرید،در ایران اقامت نداشته باشد،جهت اعتراض یا هرگونه پاسخ یا اطلاعیه ای باید وکیل مقیم ایران را به موسسه ثبت شرکت کریم خان معرفی نماید.

هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباَ ثبت بین المللی یا ثبت با سیستم مادرید همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایت است را کسب نماید،ثبت بین المللی آن علامت بنا به درخواست متقاضی از مالکیت علامت ثبت شده در ایران،جایگزین ثبت در ایران می شود،بشرط اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده در ایران در فهرست کالاها و خدمات مشمول ثبت بین المللی یا ثبت با سیستم مادرید نیز باشد.جایگزینی ثبت بین المللی یا ثبت با سیستم مادرید به حقوق کسب شده علامت ثبت شده ی قبلی هیچ ضربه ای وارد نخواهد کرد.در صورت درخواست مالک،مراتب جایگزینی ذکر شده به وسیله مرجع ثبت در دفتر ثبت وارد نموده و در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

اسامی 85 کشور عضو سیستم ثبت بین المللی مادرید :

آنتیگوا و باربادو -جمهوری چک – ایران – ماداگاسکار -سان مارینو-آلبانی -آلمان-ایسلند – مقدونیه- سائوتومه و پرینسپ- ارمنستان- دانمارک -ایتالیا-مغولستان -سوریه-بن ایر -الجزیره -ژاپن- موزامبیک-سوازیلند- اتریش -استونی – کنیا- نامیبیا -تاجیکستان -استرالیا – مصر -قرقیزستان -نروژ – ترکمنستان- آذربایجان-اتحادیه اروپا – کره جنوبی -عمان -ترکیه-بوسنی و هرزه گوین – اسپانیا – کره شمالی -لهستان -اوکراین -بلغارستان -فنلاند -قزاقستان -پرتقال –آمریکا-بحرین- فرانسه- لیختن اشتاین-رومانی – اوزبکستان-بوتان-انگلستان–لیبریا-صربستان-ویتنام-بوتسوان-گرجستان- لسوتو -روسیه- زامبیا -بنلوکس-غنا-لیتونی – سودان-کوراکائو- بلاروس- یونان -لتونی-سوئد -سوئیس – کرواسی –موروکو -سنگاپور -چین -مجارستان-موناکو-اسلوونی -کوبا-ایرلند-مولداوی-اسلوواکی -قبرس-سینت مارتین – مونته نگرو – سییرالئون

ثبت با سیستم مادرید به این معناست که متقاضیان می‎توانند علامت مورد نظر خود را با پرداخت هزینه‎ها‎ی قانونی در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمایند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *