دفتر ثبت علائم تجاری

فروردین ۲۱, ۱۳۹۷

دفتر ثبت تجاری چیست؟

تعریف دفتر ثبت تجاری : ماده ی ۱۶ قانون تجارت بیان نموده « در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجاری تاسیس نماید، […]