تمام مطالب نوشته شده توسط: content

درباره content

شرکت الکترونیکی شرکت الکترونیکی شرکتی است که در موضوع فعالیت آن به مواردی مرتبط با فناوری اطلاعات IT و الکترونیک قید شده باشد ، جهت ثبت این نوع شرکتها با موضوعات عمومی به دریافت مجوز از ارگان و یا مرجع خاصی نیاز نمی باشد،لیکن برخی از موضوعات در این حوزه وجود دارد که به دریافت […]