مشخصات اختصاصی شرکت های نسبی و ثبت آن


شرکت نسبی ، مانند شرکت تضامنی ، جزشرکت های شخص به حساب می آید زیرا هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه خود در شرکت ، پرداخت قروض شرکت را تضمین می کنند و در صورتی که سرمایه شرکت پاسخگوی بدهی های آن نباشد؛ طلبکاران، به نسبت سرمایه هر شریک در شرکت حق دارند به دارایی شخصی شرکا مراجعه کنند.مقررات شرکت های تضامنی، جز آنچه که مربوط به ماهیت شرکت نسبی است. یعنی نسبیت در مسئولیت پرداخت طلب طلبکاران شرکت ، شامل شرکت های نسبی نیز می گردد.با وجود این بعد از تعریف شرکت های نسبی تنها به ذکر برخی از مشخصات خاص شرکت های نسبی، که در حقیقت وجوه افتراق این شرکت ها با شرکت تضامنی است ، اکتفا می شود و سپس به نکات قانونی ثبت آن پرداخته می شود.

تعریف شرکت های نسبی

براساس ماده 183 قانون تجارت : ” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته ” شده است.

نکته مهم تر در تعریف شرکت نسبی ، مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران احتمالی شرکا می باشد یعنی در شرکت نسبی مسئولیت شرکا برای پرداخت قروض شرکت به نسبت سرمایه آن ها در شرکت است (مانند شرکت تضامنی نامحدود نمی باشد. )

اما در پرداخت بدهی های شرکت، برخلاف شرکت های تضامنی ، دیگر بین شرکا تضامن وجود ندارد و هر شریک فقط مسئول پرداخت بدهی شرکت به نسبت سرمایه خود در شرکت می باشد.آنچه که سبب تفاوت شرکت های نسبی با شرکت های تضامنی می گردد شامل موارد ذیل می باشد :

 • الف ) نام شرکت . در نام شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) باید قید گردد و حداقل نام یکی از شرکا نیز قید شود و از مابقی شرکا با عبارتی مثل ( و شرکا ) یا ( و براداران ) یاد می شود.
 • ب) مسئولیت شریک جدید. چنانچه شریک جدیدی به شرکت ورود یابد باز هم به نسبت سرمایه خود مسئول پرداخت قروضی هم خواهد بود که شرکت پیش از ورود وی داشته است.

مابقی مقررات شرکت های نسبی از تشکیل شرکت ، پرداخت سرمایه های نقدی و غیرنقدی، مدیریت ، شخصیت شرکا ، ورشکستگی ، طلبکاران شرکت و شرکا، فسخ و انحلال شرکت نسبی تابع مقررات شرکت های تضامنی است.

ثبت شرکت های نسبی

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

 1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
 2. دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
 3. دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
 4. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
 5. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
 6. تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
 7. اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
 8. دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
 9. دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
 10. اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

چند نکته ی قانونی راجع به ثبت شرکت

 1. براساس ماده 185 ناظر به ماده 119 ق. ت در زمان ثبت شرکت نسبی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می گردد، مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را معین کرده باشد.
 2. بنابر ماده 185 ناظر به مواد 120 و 121 ق. ت در ثبت شرکت نسبی شرکا میبایست حداقل یک نفر را از بین خود یا خارج به عنوان مدیر معین کند که حدود مسئولیت آن ها مشابه مدیران شرکت تضامنی است.
 3. طبق ماده 185 ناظر به ماده 122 ق. ت در ثبت شرکت نسبی در صورتی که سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکا غیرنقدی باشد میبایست سهم الشرکه ذکر شده قبلاَ به تراضی کلیه شرکا تقویم شود .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *