آگهی دعوت از مجامع عمومی و تهیه صورت حاضرین در جلسه


براساس ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می گردد. اشخاص غیر سهامدار تنها می توانند تحت عنوان وکیل و یا منشی در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب اتخاذ تصمیم جلسات مجامع عمومی، معمولاً تابع اساسنامه می باشد مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد.

صورتجلسه مجامع عمومی

در هر جلسه رسمی که تشکیل می گردد ، میبایست خلاصه ای از تصمیمات و مذاکرات به شکل مکتوب ارائه گردد. براساس ماده 105 لایحه ، از وظایف منشی هیات رئیسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه می باشد. صورتجلسه میبایست توسط تمام اعضای هیئت مدیره مجمع امضا شود و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری گردد.در ماده 256 لایحه، برای هیات رئیسه مجمع عمومی که صورتجلسه را تنظیم ننماید ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی گشته است.

براساس ماده 100 لایحه ، در آگهی دعوت صاحبان سهام جهت تشکیل مجمع عمومی نکات ذیل باید ذکر شود :

  • دستور جلسه
  • تاریخ
  • محل تشکیل مجمع
  • قید ساعت
  • نشانی کامل

حقوقدانان معتقدند ، در صورتی که در آگهی دعوت و موضوع دستور جلسه ، عباراتی مانند ( و غیره یا سایر موضوعات ) ذکر گردد و تصمیماتی هم خارج از دستور جلسه تصریح شده گرفته شود این تصمیمات قابل ابطال می باشند هم چنین در صورتی که موارد یاد شده در دستور جلسه کم یا اضافه شود هم تصمیمات جلسه قابل ابطال می باشد.

براساس ماده 99 لایحه ، مندرجات صورتجلسه حاضرین عبارتند از :

  • هویت کامل
  • اقامتگاه
  • تعداد سهام
  • تعداد آرای هر یک از حاضرین
  • امضا سهامدار

در ماده 255 لایحه برای رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را براساس ماده 99 تنظیم ننمایند ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

حضور در جلسات مجامع عمومی

براساس ماده 99 لایحه ، سهامداران می توانند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند.البته در این صورت میبایست با ارائه ی ورقه سهم یا تصدیق یا گواهی نامه موقت سهم ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه دریافت نمایند. تنها سهامدارانی که ورقه ورود اخذ نموده اند حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند. با این اوصاف صرف سهامدار بودن برای حضور در جلسات کافی نیست و میبایست ورقه ورود به جلسه هم گرفته شود.

در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار شخصاَ الزامی نیست زیرا براساس ماده 102 لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور یابد و هم می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده شخصیت حقوقی را به این جلسات اعزام نماید. در این صورت این نماینده میبایست مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه دهد ، بعنوان مثال قرارداد وکالت خود را ارائه نماید.

حضور نماینده در جلسه به منظور حضور صاحب سهم مضاف بر این در بند 2 ماده 253، برای شخصی که با ترفند ، خود را سهام دار معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت کند اعم از آن که این کار را شخصاَ یا بواسطه دیگری انجام دهد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده می باشد. هم چنین در بند یک ماده 243 لایحه ، هر کس عامداَ مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان گردد ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده می باشد.

عدول از حق رای در جلسات مجمع عمومی

چنانچه صاحب سهم حق رای خود را بدون انتقال مالکیت سهم خود به دیگری تفویض نماید و یا این که انتقال گیرنده از حق رای خود در مقابل انتقال دهنده صرف نظر نماید ، انتقال باطل می باشد.در دادن رای، اصل آزادی کامل وجود دارد و اعطای نیابت در دادن رای مشکل قانونی ندارد اما وکالت نباید بلاعزل باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *